Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ 2016/ 10.6.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής, Ηλεκτρονικού Ναυλοσυμφώνου, Ηλεκτρονικού

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ 2016/ 10.6.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής, Ηλεκτρονικού Ναυλοσυμφώνου, Ηλεκτρονικού

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση · Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. · 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες · Δημ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο · 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση· Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κωδ.· 10165 Αθήνα
Πληροφορίες·
Τηλέφωνο· 210-3338283
Fax : 210-3338202

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής, Ηλεκτρονικού Ναυλοσυμφώνου, Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και την προώθηση του Τέλους Παραμονής και Πλόων(Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του π.δ. 111/2014. 

β) Της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α' 256) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της 'Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε."».

δ) Του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β' και του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Γ' του ν. 4256/2014 (Α' 92) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

στ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, και ισχύει.

ζ) Του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

θ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Το από 7-3-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) προς την Διεύθυνση Οργάνωσης της ίδιας Γενικής Γραμματείας και το συνημμένο σε αυτό αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 00329 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/4-3-2016 έγγραφο του Διευθυντή του Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3. Το αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 00607 ΕΞ2016 ΕΜΠ/13-4-2016 έγγραφο του Διευθυντή του Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τα συνημμένα σε αυτό:
α) Το από 16/3/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. προς το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (αριθ. εισερχομένου ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0000696/16-3-2016).
β) Το αριθ. Δ.Σ.Α.Ε. 4006154 ΕΞ2016/30-3-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.
γ) Το από 11/4/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (αριθ. εισερχομένου ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 00595/11-4-2016), με τα συνημμένα σε αυτό 3134.3-4/33/2015/2-7-2015, 3134.3-4/42823/2015/2-12-2015 και 3133.4/30900/2016/8-4-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού.

4. Το από 25-4-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διευθυντή του Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών προς την Διεύθυνση Οργάνωσης.

5. Τα αριθ. 3133.4/37086/16/27-4-2016 και 3133.4/37299/16/27-4-2016 έγγραφα της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού προς την Διεύθυνση Οργάνωσης.

6. Του π.δ. 73/2015 (Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συστήνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, τέσσερις (4) Ομάδες Εργασίας και μία (1) Συντονιστική Ομάδα αυτών, για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής, Ηλεκτρονικού Ναυλοσυμφώνου, Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και την προώθηση του Τέλους Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών.

Β. Έργο της Συντονιστικής Ομάδας και των τεσσάρων Ομάδων Εργασίας είναι το κατωτέρω:

Ι. Έργο της Συντονιστικής Ομάδας θα είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η εποπτεία των εργασιών των επιμέρους Ομάδων Εργασίας, σχετικά με την εφαρμογή και έκδοση κανονιστικών πράξεων, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 4256/2014 (Α' 92).

ΙΙ. Τέσσερις (4) Ομάδες Εργασίας:

1) 1η Ομάδα Εργασίας, με έργο στον θεματικό τομέα: «Ηλεκτρονικό Μητρώο Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής»:
Η δημιουργία και η εφαρμογή ηλεκτρονικού μητρώου τουριστικών και μικρών σκαφών, καθώς και των πληροφοριών που απορρέουν από αυτό, προκειμένου να αποκλειστούν οι περιπτώσεις απώλειας εσόδων καθώς και να καταστεί δυνατή η αποτύπωση των σκαφών που κινούνται και ενεργοποιούνται επαγγελματικά στις ελληνικές θάλασσες.

2) 2η Ομάδα Εργασίας, με έργο στον θεματικό τομέα: «Τέλος Παραμονής και Πλόων»:
Ο καθορισμός των προδιαγραφών για την άμεση εφαρμογή και την αποτελεσματική είσπραξη τέλους παραμονής και πλόων από επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, οποιασδήποτε σημαίας (Ε.Ε. και τρίτων χωρών) που χρησιμοποιούν τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, εξαιρουμένων των πλοίων που εκτελούν αβλαβή διέλευση κατά το διεθνές δίκαιο.

3) 3η Ομάδα Εργασίας, με έργο στον θεματικό τομέα: «Ηλεκτρονικό Ναυλοσύμφωνο»:
Η τελική επεξεργασία των προδιαγραφών, όπως καθορίζονται στον ν. 4256/2014 (Α'92), για την άμεση εφαρμογή του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου.

4) 4η Ομάδα Εργασίας με έργο στον θεματικό τομέα: «Ηλεκτρονικό Εισιτήριο»:
Η διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Γ. Συγκροτούμε την Συντονιστική Ομάδα και τις Ομάδες Εργασίας και ορίζουμε τους Συντονιστές και τα μέλη αυτών, ως εξής:

Ι. Συντονιστική Ομάδα
1) Παναγιώτα Δρέσιου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως Συντονίστρια, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Λίτινα, Ειδική Συνεργάτιδα στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
2) Μαρία Μπεκράκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', της ειδικότητας (ΔΕ) Εφοριακών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Βασιλακοπούλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΔΕ Προσωπικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
3) Σταυρούλα Μελά, που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Συντονίστριας θα την αναπληρώνει το μέλος, με α/α 3.

II. 1η Ομάδα Εργασίας
1) Παναγιώτα Δρέσιου, ως Συντονίστρια, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Λίτινα.
2) Δέσποινα Κωνσταντινίδου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Λυκούδη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων της ίδιας Διεύθυνσης.
3) Μαρία Κοτρότσου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
4) Παυλίνα Φράγκου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Άγγελο Καρβούνη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του ίδιου κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Β' - Προτύπων, Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ίδιας Διεύθυνσης.
5) Σπυριδούλα Ρηγοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Κρασά, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
6) Κωνσταντίνο Τριαδά, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
7) Βαφειάδη Δημήτριο, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μαργέλη Γεώργιο, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
8) Αντωνία Ανδρεάκου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γερασιμούλα Χλωρού, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Συντονίστριας θα την αναπληρώνει το μέλος, με α/α 2.

III. 2η Ομάδα Εργασίας
1) Παναγιώτα Δρέσιου, ως Συντονίστρια, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Λίτινα.
2) Δέσποινα Κωνσταντινίδου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Λυκούδη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων της ίδιας Διεύθυνσης.
3) Ευαγγελία Μιχαηλίδου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ' - Φορολογίας Αυτοκινήτων Οχημάτων και Λοιπών Φορολογιών της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
4) Παυλίνα Φράγκου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Άγγελο Καρβούνη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του ίδιου κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Β' - Προτύπων, Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ίδιας Διεύθυνσης.
5) Βασιλική Ζαρκαδούλα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ζωγραφάκη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
6) Βαφειάδη Δημήτριο, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μαργέλη Γεώργιο, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
7) Άρη Αραβαντινό, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Λαζαράκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Συντονίστριας θα την αναπληρώνει το μέλος, με α/α 2.

IV. 3η Ομάδα Εργασίας
1) Παναγιώτα Δρέσιου, ως Συντονίστρια, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Λίτινα.
2) Δέσποινα Κωνσταντινίδου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καραντώνη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
3) Παυλίνα Φράγκου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Άγγελο Καρβούνη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του ίδιου κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Β' - Προτύπων, Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ίδιας Διεύθυνσης.
4) Ζωή Τζώρτζη, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
5) Γουρνοπάνου Αναστασία, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μαυροειδή Γιάννη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
6) Αντωνία Ανδρεάκου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γερασιμούλα Χλωρού, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Συντονίστριας θα την αναπληρώνει το μέλος, με α/α 2.

V. 4η Ομάδα Εργασίας
1) Παναγιώτα Δρέσιου, ως Συντονίστρια, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Λίτινα.
2) Παυλίνα Φράγκου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Άγγελο Καρβούνη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του ίδιου κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Β' - Προτύπων, Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ίδιας Διεύθυνσης.
3) Αθανάσιο Γκαραβέλα, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Τσιγγάνου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
4) Γουρνοπάνου Αναστασία, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μαυροειδή Γιάννη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
5) Ελένη Κουφοσωτήρη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Παπαϊωάννου, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
6) Ευάγγελο Αγγελή, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Παυλόπουλο, Πλωτάρχες του Λιμενικού Σώματος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Συντονίστριας θα την αναπληρώνει το μέλος, με α/α 2.

Δ. Χρέη Γραμματέα στην κάθε Ομάδα Εργασίας, θα ασκεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής της κάθε Ομάδας.

Ε. Η κάθε Ομάδα δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της εμπειρογνώμονες, για την υποβοήθηση του έργου της, αν αυτό απαιτηθεί.

ΣΤ. Οι Ομάδες θα συνεδριάζουν εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών που θα ορίζουν οι Συντονιστές αυτών.

Ζ. Η διάρκεια λειτουργίας των Ομάδων ορίζεται από την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα Διαύγεια έως την 23/6/2016, οπότε θα υποβάλλουν στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, τα αποτελέσματα του έργου τους.

Η. Τα μέλη των Ομάδων, που είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, σε περίπτωση που το έργο αυτής υποκρύπτει έργο που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 (Α' 160), για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, υποχρεούνται να ενημερώσουν για την υποχρέωσή τους αυτή, λόγω της συμμετοχής τους στην Ομάδα:
α) οι υπάλληλοι της Γ.Γ.Δ.Ε., το Τμήμα Α' - Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και
β) οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που δεν υπάγονται στην Γ.Γ.Δ.Ε., την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ., ώστε να τους συμπεριλάβουν στις καταστάσεις υπόχρεων σε δήλωση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Πηγή: Taxheaven