Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1089612 ΕΞ 2016/ 13.6.2016 Απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. ειδών πρώτης ανάγκης που παραλαμβάνουν υπηρεσίες/φορείς για τη δωρεάν διανομή τους σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1089612 ΕΞ 2016/ 13.6.2016 Απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. ειδών πρώτης ανάγκης που παραλαμβάνουν υπηρεσίες/φορείς για τη δωρεάν διανομή τους σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1089612 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
1.Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ' Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
2.Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ. Μελανίτου : Αικ. Κούκουνα
Τηλέφωνο: 210.69.87.407
: 210.69.87.503
FAX : 210.69.87.408
210.69.87.506
E-mail: finexcis@otenet. gr
ipr@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. ειδών πρώτης ανάγκης που παραλαμβάνουν υπηρεσίες/φορείς για τη δωρεάν διανομή τους σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες»

ΣΧΕΤ.: Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5023150 ΕΞ 2015/4.11.2015 Ε.Δ.Υ.Ο.

Στα πλαίσια επικαιροποίησης των δικαιούχων απαλλαγής προσώπων (υπηρεσίες/φορείς) που δύνανται να παραλαμβάνουν είδη πρώτης ανάγκης στη χώρα μας με σκοπό στη συνέχεια να τα διαθέσουν ως ανθρωπιστική βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο. , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 61 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009, ορίζεται απαλλαγή από το δασμό, εφόσον τούτο δεν οδηγεί σε καταχρήσεις ή σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, στα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία εισάγονται από κρατικούς ή άλλους εγκεκριμένους ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς, προκειμένου να διανεμηθούν δωρεάν σε άπορους. Ειδικότερα, με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου και Κανονισμού ορίζεται ότι ως «είδη πρώτης ανάγκης» νοούνται τα εμπορεύματα που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των άμεσων ανθρώπινων αναγκών, όπως τα τρόφιμα , τα φάρμακα, τα ενδύματα και τα κλινοσκεπάσματα.

2.Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως 42 του ν.1684/1987 (ΦΕΚ 18/Α), ο οποίος ενσωμάτωσε τις απαλλακτικές περί Φ.Π.Α. διατάξεις της Οδηγίας 83/181 (ΕΟΚ) του Συμβουλίου, η οποία στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/132 του Συμβουλίου της 19/10/2009, απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. τα είδη πρώτης ανάγκης, που αποκτούν δωρεάν και εισάγουν δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί η άλλα εγκεκριμένα κοινωφελή η φιλανθρωπικά νομικά πρόσωπα προκειμένου να διατεθούν δωρεάν σε απόρους. Για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α., ως "είδη πρώτης ανάγκης", νοούνται τα αγαθά που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των άμεσων ανθρώπινων αναγκών, όπως τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τα ενδύματα και τα κλινοσκεπάσματα.

3.Επίσης, με το αριθμ. TAXUD/A/4PD Ares (2013) 3653072/8-11-2013 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διευκρινίζεται ότι στα είδη πρώτης ανάγκης περιλαμβάνεται και το αναλώσιμο ιατρικό - υγειονομικό υλικό.

4.Επιπλέον , με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009 και του άρθρου 39 του ν.1684/1987 (ΦΕΚ 18/Α), δεν χορηγείται ατέλεια μεταξύ άλλων για τα οινοπνευματώδη προϊόντα, τον καπνό και τα προϊόντα καπνού, τον καφέ και το τσάι.

5.Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009 και του άρθρου 40 του ν.1684/1987, η απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. παρέχεται στα δικαιούχα ατελείας πρόσωπα μόνο εφόσον αυτά τηρούν βιβλία τα οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές τον έλεγχο των εργασιών τους και παρέχουν όλα τα εχέγγυα που κρίνονται απαραίτητα.

6.Η ως άνω ατέλεια από δασμό και Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις παρέχεται με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές και εφόσον η εισαγωγή πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Δημοσίου όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως:
-οι Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα
-οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού (Δήμοι - Περιφέρειες) και
-τα ΝΠΔΔ.

7.Επιπλέον, στα δικαιούχα ατελείας πρόσωπα εμπίπτουν και τα εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα, τα ΝΠΙΔ, καθώς και οι φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητες, που εποπτεύονται και ελέγχονται από τους ως άνω φορείς.

8.Τα ΝΠΔΔ θα πρέπει να παρέχουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει βάσει διατάξεων ο δημόσιος χαρακτήρας τους, όπως Π.Δ. κ.λ.π.. Τα εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα καθώς και τα ΝΠΙΔ και οι ως άνω αναφερόμενες οντότητες, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και να φέρουν πιστοποίηση-βεβαίωση από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα που τα εποπτεύει για το σκοπό λειτουργίας τους καθώς και τον ευαγή ή φιλανθρωπικό τους χαρακτήρα.

9.Τα αναφερόμενα στις αρ. πρωτ. Δ745/52/20.06.1984 παρ. 5 περ. Α και αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5023150 ΕΞ 2015/4.11.2015 ΕΔΥΟ παρ. i περ.1 δεν έχουν εφαρμογή ως προς τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα.

10.Εφιστούμε την προσοχή στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές προς αποφυγή καταστρατήγησης των ανωτέρω διατάξεων να εξετάζουν σε κάθε περίπτωση ότι :
-πρόκειται για τα ανωτέρω προβλεπόμενα είδη πρώτης ανάγκης,
-οι παραλήπτες εμπίπτουν στα δικαιούχα ατελείας πρόσωπα,
-πληρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά περίπτωση, οι προϋποθέσεις απόδειξης του φιλανθρωπικού τους χαρακτήρα,
-υφίσταται αποδοχή δωρεάς από τον οικείο φορέα ή όργανο,
-τηρούνται από τον εκάστοτε παραλήπτη λογιστικά βιβλία ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές με την παροχή όλων των εχέγγυων που κρίνονται απαραίτητα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιούχα ατελείας πρόσωπα υποχρεούνται να καταθέτουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή αναλυτικά στοιχεία διάθεσης των ατελώς παραληφθέντων ειδών πρώτης ανάγκης στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να οριστικοποιείται το τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής, το οποίο και θα παραμένει μέχρι τότε σε εκκρεμότητα.

Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία εξακολουθεί να ισχύει η αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5023150 ΕΞ 2015/4.11.2015 Ε.Δ.Υ.Ο.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πηγή: Taxheaven