Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/434/10.6.2016 Καταβολή τρεχουσών εισφορών στα πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/434/10.6.2016 Καταβολή τρεχουσών εισφορών στα πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών

Αθήνα 10/ 06/ 2016
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/434

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
: ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@ika.gr

ΘΕΜΑ: «Καταβολή τρεχουσών εισφορών στα πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών»

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ.πρωτ: Ε40/433/10.6.2016 Γ.Ε.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, αναφορικά με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.), μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι από 05/09/2016 το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ θα δέχεται πληρωμή τρεχουσών εισφορών μόνο με τη χρήση 30ψήφιου κωδικού που θα ονομάζεται Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

Όλοι οι απογεγραμμένοι εργοδότες θα αποκτήσουν Τ.Π.Τ.Ε., η οποία θα αποδοθεί κεντρικά με δυνατότητα αναζήτησης μέσω του λογαριασμού χρήστη στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε εμφανές σημείο, με τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτό. Επιπροσθέτως, με το αποδεικτικό παραλαβής της υποβληθείσας Α.Π.Δ. στο διαδίκτυο θα ενημερώνονται για την Τ.Π.Τ.Ε.

Οι εργοδότες που θα απογράφονται από την ημερομηνία έναρξής της, στο έντυπο απόδοσης Α.Μ.Ε. ή Α.Μ.Ο.Ε. θα αναγράφεται και η Τ.Π.Τ.Ε.

Επιπλέον, στο Μητρώο Εργοδοτών μέσω του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα εμφανίζεται σε ειδικό πεδίο η Τ.Π.Τ.Ε.

Επισημαίνουμε ότι η Τ.Π.Τ.Ε. αφορά τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή εισφορές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και δεν έχει συνταχθεί ΠΕΕ.

Η Τ.Π.Τ.Ε. δεν θα αναφέρει μισθολογική περίοδο και κατά συνέπεια η πίστωση στην καρτέλα εργοδότη θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με χρονική περίοδο καταβολής. Υπό την έννοια αυτή έγινε η τροποποίηση στην υποβολή του Δώρου Χριστουγέννων και Δώρου Πάσχα, ώστε η καταβολή (από το νόμο) να προκύπτει από τον υποβολή (δηλαδή Δ.Χ. με την υποβολή μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου και Δ.Π. με την υποβολή μισθολογικής περιόδου Μαΐου). 

Σε αντίθετη περίπτωση τα δώρα θα πρέπει να καταβάλλονται με την περίοδο που υποβάλλονται.

Η δυνατότητα πληρωμής με την έκδοση Γραμματίου Είσπραξης Τρεχουσών Εισφορών (ΓΕΤΕ) από τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διατηρείται:

• Για τους εργοδότες που δεν έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές, δεν έχει συνταχθεί ΠΕΕ και αιτούνται Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, για την άμεση ενημέρωση στην καρτέλα του εργοδότη των καταβολών.

• Για εργοδότες που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου (πχ. Διαχείριση κτιρίων, Εργοδότη Οικοδ/κων Έργων κ.α), καθώς δεν ενημερώνονται μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν είναι χρήστες του. Διευκρινίζουμε ότι η Τ.Π.Τ.Ε. θα αποδοθεί σε όλους τους εργοδότες και αν επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα να τους αποδοθεί μέσω του Μητρώου Εργοδοτών, ώστε να κάνουν χρήση της Τ.Π.Τ.Ε.

Εξυπακούεται ότι διατηρείται η καταβολή των εισφορών στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για Προαιρετική Ασφάλιση Αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης και ειδικών κατηγοριών (εκτός Α.Π.Δ.).

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των υπαλλήλων των Τμημάτων Εσόδων του Υποκ/τος και τη διευκόλυνση – διευκρίνιση των εργοδοτών για τη χρήση της Τ.Π.Τ.Ε.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven