Κ.Υ.Α. αριθμ. 60362/ 7.6.2016 Καθορισμός οργανικών μονάδων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

Κ.Υ.Α. αριθμ. 60362/ 7.6.2016 Καθορισμός οργανικών μονάδων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

Αριθμ. 60362

(ΦΕΚ Β' 1696/13-06-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 18,21, 22, 23, 31, 32, 33 Ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α'138),
β) του άρθρου 20 του Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του Δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α' 57),
γ) του άρθρου 25 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α' 42),
δ) του άρθρου 24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (Α' 251),
ε) του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις - καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα - Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 318/1992 (Α' 161) και άλλες διατάξεις» (Α' 74),
στ) του Ν. 1100/1980 « Περί ιδρύσεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος» (Α' 295), όπως ισχύει,
ζ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α' 112),
η) του άρθρου 5 περ. ιβ' του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131),
θ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98),
ι) του Π.δ. 546/1988«Οργανισμός Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α' 257),
ια) του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α'185) όπως ισχύει,
ιβ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων......του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού........Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),
ιγ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2.Την αριθμ. Υ.21/6-10-2015 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη» (Β' 2144).

3.Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΑΠ/Φ.60/3431/ 18-12-2013 «Τροποποίηση Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), ο οποίος κυρώθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/ 38/232/28-5-2010 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Κύρωσης του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) (ΦΕΚ 799/Β'/9-6-2010)» (Β' 3320).

4.Την υπ' αριθμ. 13822/19-5-2016 σχετική εισήγηση της ΑΠΕΔ του ΥΠΕΣΔΑ, ως Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός οργανικών μονάδων

1) Ως «Αρχή Εγγραφής» για τη διαχείριση των αιτημάτων των μελών του, Οικονομολόγων και των Λογιστών Φοροτεχνικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ορίζεται το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ). Αποστολή της εν λόγω Αρχής Εγγραφής είναι η υποστήριξη των σχετικών υπηρεσιών πιστοποίησης, όπως αυτές ειδικότερα προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3448/2006 και της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232/28-5-2010 «Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (Β' 799), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/3431/18-12-2013 (Β' 3320).

2) Ως «Εντεταλμένα Γραφεία» για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης όπως ειδικότερα αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων, ορίζονται η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα (ΠΤ) του ΟΕΕ, σύμφωνα με το Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Π.Τ. του ΟΕΕ ως «Εντεταλμένα Γραφεία»

Τα Εντεταλμένα Γραφεία είναι αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης και την ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος, την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών και εν συνεχεία για την ψηφιοποίηση και αποστολή των εν λόγω δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έγκριση του αιτήματος Αρχή Εγγραφής (ΟΕΕ), καθώς και στην Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τμήμα Σχεδιασμού και Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών και Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΑ).

Ειδικότερα, οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Τμημάτων του ΟΕΕ, ως «Εντεταλμένων Γραφείων» για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

1. Παραλαμβάνουν τα παρακάτω έντυπα:
α) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση ψηφιακού πιστοποιητικού.
β) Απλό αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3731/2008 (Α' 263) ή για ειδικές περιπτώσεις:
i. Για τους πολίτες Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Απλό αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
ii. Για υπηκόους τρίτων χωρών: απλό αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, με θεώρηση εισόδου σε ισχύ (άρθρο 5 Ν. 4251/2014, Α' 80), ή απλό αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις και στην περίπτωση που δεν υπάρχει θεώρηση εισόδου, απλό αντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ (άρθρ. 7 Ν. 4251/2014 και άρθρ. 24 Π.Δ. 141/2013, Α' 226) και

2. Ταυτοποιούν τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση ψηφιακού πιστοποιητικού με τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη του ΟΕΕ καθώς και στους Λογιστές Φοροτεχνικούς που τους έχει χορηγηθεί από το ΟΕΕ επαγγελματική ταυτότητα.

3. Αφού ολοκληρώσουν τον έλεγχο των ανωτέρω κατά την παραλαβή της αίτησης, δημιουργούν με σάρωση (scanner) ψηφιακά αντίγραφα των εντύπων που παρελήφθησαν (αίτηση / υπεύθυνη δήλωση και φωτοτυπία εγγράφου ταυτοποίησης), τα οποία εν συνεχεία υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 παρ. 1 του Π.Δ. 150/2001 (Α' 125) και αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ΟΕΕ Ελλάδος (Αρχή Εγγραφής). Κατά την ψηφιοποίηση των εντύπων οι υπάλληλοι των Εντεταλμένων Γραφείων ελέγχουν την ποιότητα της ψηφιοποίησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευκρίνειά τους κατά την αποστολή τους προς το ΟΕΕ.

4. Εξασφαλίζουν και διαθέτουν πρόσβαση στα ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της προηγουμένης παραγράφου σε εξουσιοδοτημένους χρήστες του Τμήματος Σχεδιασμού και Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών και Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣΔΑ, προκειμένου για την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών που ζητούνται.

5. Αποθηκεύουν και αρχειοθετούν τα ψηφιακά αντίγραφα που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω σε ηλεκτρονικούς φακέλους, ορισμένους ειδικά για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 25/2014 (Α' 44). Κατά την αρχειοθέτηση των ψηφιακών αντιγράφων καταχωρείται η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης / υπεύθυνης δήλωσης, ο αριθμός πρωτοκόλλου, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του αιτούντος.

6. Τηρούν, αποθηκεύουν και φυλάσσουν τα έντυπα των εγγράφων που παρελήφθησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας και προστασίας από κινδύνους και καταστροφές, (π.χ. πυρκαγιά ή άλλη επιζήμια έκθεση σε φωτιά ή καπνό).

7. Λαμβάνουν τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, ιδίως μέσω της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης των ψηφιακών αντιγράφων καθώς και στο χώρο αποθήκευσης των εντύπων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτροπή και αποφυγή της φυσικής ή ηλεκτρονικής πρόσβασης στα αποθηκευμένα αρχεία από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες με σκοπό την οποιαδήποτε προσθήκη, διαγραφή, αλλοίωση ή τροποποίηση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί.

8. Υιοθετούν και εφαρμόζουν σε κάθε τομέα ευθύνης τους, τα κατάλληλα μέτρα ιεραρχικού ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος αριθμός αρμοδίων υπαλλήλων και εξουσιοδοτημένων χρηστών με σκοπό την έγκαιρη εκτέλεση και ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων εργασιών υψηλής διαβάθμισης για το σύνολο των Υπηρεσιών Πιστοποίησης Δημοσίου Κλειδιού, που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

9. Ελέγχουν σε τακτά διαστήματα, και αναλόγως των δυνατοτήτων αποθήκευσης τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στους οποίους φυλάσσονται τόσο τα ηλεκτρονικά μηνύματα προς το ΟΕΕ όσο και τα ψηφιακά αντίγραφα, και μεριμνούν για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αποθηκευμένων αρχείων στο προσφορότερο μαγνητικό ή οπτικό μέσο και την ασφαλή τήρηση αυτών.

10. Εξασφαλίζουν σε εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΟΕΕ και του Τμήματος Σχεδιασμού και Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών και Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣΔΑ, πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης των ψηφιακών αντιγράφων καθώς και στο χώρο αποθήκευσης των εντύπων, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και ιδίως για την διενέργεια ελέγχων επί των διαδικασιών.

11. Προβαίνουν σε συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των υπαλλήλων τους για τις θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις στα θέματα των ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και των θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας, στο βαθμό και τη συχνότητα που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του απαιτούμενου επιπέδου επάρκειας γνώσεων.

12. Εφαρμόζουν συστήματα για την ευχερή αναζήτηση ψηφιακών εγγράφων με τη χρήση ειδικών φορμών αναζήτησης (query forms) και ιδίως μέσω:
α) της χρήσης πολλαπλών κλειδιών (λέξεις, ημερομηνίες, όνομα αποστολέα / παραλήπτη, αριθμό πρωτοκόλλου κ.λπ.).
β) της χρήσης ελεύθερου κειμένου (full text retrieval) καθώς και με τη χρήση ελεύθερου κειμένου σε συνδυασμό με λέξεις κλειδιά.
γ) της εφαρμογής συνθηκών αναζήτησης τύπου «και»/«ή».

13.Οι αρμόδιοι / εξουσιοδοτημένοι για κάθε προβλεπόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, υπάλληλοι των Εντεταλμένων Γραφείων ορίζονται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ και ενημερώνεται σχετικά το Τμήμα Σχεδιασμού και Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών και Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣΔΑ.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες του ΟΕΕ ως Αρχής Εγγραφής

Το ΟΕΕ για τις ανάγκες της παρούσας εφαρμόζει τους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232/28-5-2010 «Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (Β' 799) και την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/3431/18-12-2013 (Β' 3320).

Ειδικότερα:

1. Το ΟΕΕ είναι αρμόδιο για την ηλεκτρονική παραλαβή από τα Εντεταλμένα Γραφεία των ψηφιακών αντιγράφων του άρθρου 2 της παρούσας μέσω εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο σύστημα αρχειοθέτησης ή και με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εν συνεχεία, για την έγκριση του αιτήματος έκδοσης, ανάκλησης, ανάκτησης ή ανανέωσης των ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και για την αποστολή των ψηφιακών αντιγράφων με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 παρ. 1 του Π.δ. 150/2001 (Α' 125), στην Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης του ΥΠΕΣΔΑ, εν προκειμένω το Τμήμα Σχεδιασμού και Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών και Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/76/984 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 1162).

2. Η αποστολή των ψηφιακών αντιγράφων του άρθρου 2 της παρούσας από το ΟΕΕ (ως Αρχή Εγγραφής) προς το Τμήμα Σχεδιασμού και Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών και Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΑ, (Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης) με χρήση ψηφιακής υπογραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισοδυναμεί με έγκριση του αιτήματος του τελικού χρήστη από το ΟΕΕ και γίνεται από αρμόδιο για αυτό το σκοπό, υπάλληλό του. Στο ανωτέρω Τμήμα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΑ αποστέλλονται τα ψηφιακά αντίγραφα του άρθρου 2 της παρούσας μόνον επί εγκεκριμένων από το ΟΕΕ αιτημάτων. Το ΟΕΕ είναι αρμόδιο για την έγκριση αιτημάτων έκδοσης ανάκλησης, ανάκτησης ή ανανέωσης των ψηφιακών πιστοποιητικών φυσικών προσώπων, μόνον εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας (μέλη του ΟΕΕ και Λογιστές Φοροτεχνικοί). Εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, αντί της αποστολής των εγκεκριμένων αιτημάτων και των σχετικών δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος, το ΟΕΕ εξασφαλίζει πρόσβαση σε αυτά σε εξουσιοδοτημένους χρήστες του Τμήματος Σχεδιασμού και Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών και Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣΔΑ προκειμένου για την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών.

3. Το ΟΕΕ ελέγχει και επιβεβαιώνει την πληρότητα, την εγκυρότητα, και την ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται σε κάθε ένα από τα παραληφθέντα ψηφιακά αντίγραφα (δικαιολογητικά), με σκοπό την τελική έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος του τελικού χρήστη.

4. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί για κάποιον τελικό χρήστη, η ύπαρξη ελλιπούς αλλά υποχρεωτικής πληροφορίας - π.χ. στην αίτηση / υπεύθυνη δήλωση δεν είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία, ή δεν αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία που ταυτοποιούν τον τελικό χρήστη, (όνομα, πατρώνυμο, όνομα μητέρας) - ή αναφέρονται πλημμελώς, ή/και κατά τρόπο δυσανάγνωστο κ.λπ., τότε η Αρχή Εγγραφής επικοινωνεί με το Περιφερειακό Τμήμα του ΟΕΕ και αιτείται την εκ νέου αποστολή των ψηφιακών αντιγράφων (δικαιολογητικών) με την αντίστοιχη πληρότητα των στοιχείων, ή/και ορθά συμπληρωμένων.

Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 2 της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται από το ΟΕΕ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματος για την έκδοση ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών των μελών των κατά τόπους Π.Τ της Χώρας.

Άρθρο 4
Εγγραφή μελών του ΟΕΕ και των λογιστών φοροτεχνικών για τα πιστοποιητικά

Η εγγραφή των τελικών χρηστών - ενδιαφερομένων για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών γίνεται από την αρχική σελίδα της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Αττικής και στα νησιά των Κυκλάδων.
2.Π.Τ. Θράκης με έδρα την Κομοτηνή και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.
3.Π.Τ. Ανατολικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Σερρών, Θάσου και Καβάλας.
4.Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκίς.
5.Π.Τ. Κεντροδυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Βέροια και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας.
6.Π.Τ. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών.
7.Π.Τ. Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.
8.Π.Τ. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Λάρισας, Τρικάλων, και Καρδίτσας.
9.Π.Τ. Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας.
10.Π.Τ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας.
11.Π.Τ. Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.
12.Π.Τ. Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη και αρμοδιότητα στους νομούς Κορινθίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας και Λακωνίας.
13.Π.Τ. Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Καρπάθου, Ρόδου, Κω και Καλύμνου.
14.Π.Τ. Ανατολικού Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Ικαρίας, Χίου, Λήμνου και Σάμου.
15.Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου.
16.Π.Τ. Δυτικής Κρήτης με έδρα τα Χανιά και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.
17.Π.Τ. Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας

Άρθρο 5
Ισχύς απόφασης

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Πηγή: Taxheaven