Αριθ. πρωτ.: 1208/6.6.2016 Εφαρμογή διαδικασίας αδειοδότησης για εργασία, ασφάλισης και φορολόγησης αλλοδαπών εργατών γης τρίτων χωρών, που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής.

Αριθ. πρωτ.: 1208/6.6.2016 Εφαρμογή διαδικασίας αδειοδότησης για εργασία, ασφάλισης και φορολόγησης αλλοδαπών εργατών γης τρίτων χωρών, που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής.

Αθήνα, 06-06-2016
Αριθ. πρωτ.: 1208

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. δ/νση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Δ. Στέργιου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364315
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου
Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 5141/27-04-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, με θέμα «Εφαρμογή διαδικασίας αδειοδότησης για εργασία, ασφάλισης και φορολόγησης αλλοδαπών εργατών γης τρίτων χωρών, που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε ότι τα ακόλουθα:

Οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 53619/735/25.11.2015 (ΦΕΚ 2631 Β'), για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, εφαρμόζονται παράλληλα, εντούτοις, δεν έχει υπαχθεί σε αυτήν μεγάλος αριθμός πολιτών τρίτων χωρών και ο αριθμός των θέσεων εργασίας που απαιτείται να καλυφθούν άμεσα για την αντιμετώπιση των αναγκών του πρωτογενούς τομέα, είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις της εν λόγω Κ.Υ.Α.

Στην παρούσα χρονική στιγμή, επικαιροποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τα στοιχεία που αφορούν τις ανάγκες και τις θέσεις εργασίας του πρωτογενούς τομέα, θέσεις οι οποίες ενώ έχουν περιληφθεί στην Κ.Υ.Α. αριθμ. 24990/366/4.6.2015 (ΦΕΚ 1092 Β') δεν έχει, μέχρι σήμερα, ζητηθεί η κάλυψή τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι για τους οποίους οι ως άνω θέσεις δεν έχουν καλυφθεί εκτιμάται ότι είναι:

α) το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία καθορισμού των όγκων εισδοχής βάσει του άρθρου 11 του Ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80/τ. Α'/01-04-2014), που έγινε για πρώτη φορά κατά την κατάρτιση της εν λόγω Κ.Υ.Α., κάποιες Περιφέρειες υπερεκτίμησαν τις υφιστάμενες ανάγκες, ενώ άλλες τις υποτίμησαν,

β) το γεγονός ότι, παρά τη σημαντική μείωση των εξόδων που προβλέπονται για τη μετάκληση εποχικών εργατών γης που συντελέστηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του Ν.4251/2014, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν.4332/2015, οι ως άνω διατάξεις δεν έχουν αποδώσει ακόμα τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Σε σχέση με τις περιοχές για τις οποίες οι οικείες Περιφέρειες εκτίμησαν ότι δεν υπάρχουν ανάγκες εργατικού δυναμικού και, κατά συνέπεια, δεν συμπεριλήφθηκαν αντίστοιχες θέσεις εργασίας στην ανωτέρω απόφαση, θα εκτιμηθεί ύστερα από συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, αν προκύπτει η ανάγκη έκδοσης τροποιητικής απόφασης ή όχι. 

Η ρύθμιση για την απασχόληση των παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία δεν αποτελεί γενική «νομιμοποίηση» ούτε επιφέρει την κατάργηση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014/36/EE αναφορικά με την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία, 2009/52/ΕΚ σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

Καταληκτικά, σας ενημερώνουμε ότι οι συναρμόδιοι φορείς έχουν ήδη προχωρήσει σε συντονισμένες ενέργειες, ώστε να επιλυθούν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να επιταχυνθεί η έναρξη εφαρμογής της ρύθμισης.

Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι δεν προβλέπεται η σύμπραξη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην έκδοση της Κ.Υ.Α της παραγράφου 5 του άρθρου 13α του Ν.4251/2014, όπως προστέθηκε με το άρθρο 58 του Ν.4384/2016, καθώς η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν έχει μεταναστευτικό περιεχόμενο αλλά ρυθμίζει θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος.

Τέλος, σας διαβιβάζουμε αναλυτικούς πίνακες για τα έτη 2013 (από 07-06-2013, έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου), 2014, 2015 και 2016 (01-01-2016 - 31-03-2016), με όλα τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου. Σημειώνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://asylo.gov.gr.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν την Βουλή των Ελλήνων είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Υπηρεσία Ασύλου

Στατιστικά στοιχεία από τη λειτουρνία της νέας Υπηρεσίας Ασύλου
(για το διάστημα 7.6.2013 - 31-12.2013)

(Σύνολο αιτήσεων που υποβλήθηκαν στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου Αττικής, Ν. Έβρου και Λέσβου)

  %
Άντρες 3654 75,9%
Γυναίκες 1162 24,1%
(Ασυνόδευτοι Ανήλικοι) 196 4,1%

 

Χώρες Προέλευσης: 75 Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο %
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 96 123 113 89 136 123 124 804 16,7%
ΠΑΚΙΣΤΑΝ 55 80 69 93 102 120 91 610 12,7%
ΑΛΒΑΝΙΑ 32 85 53 96 61 48 44 419 8,7%
ΓΕΩΡΓΙΑ 37 73 40 57 54 46 35 342 7,1%
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 6 24 31 37 58 43 56 255 5,3%
ΣΥΡΙΑ 33 37 33 32 37 49 32 253 5,3%
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 46 45 25 21 22 41 30 230 4,8%
ΝΙΓΗΡΙΑ 11 22 43 25 36 36 41 214 4,4%
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜ.ΚΟΝΓΚΟ 12 4 14 38 35 28 9 140 2,9%
ΙΡΑΝ 18 13 14 17 26 22 21 131 2,7%
ΕΡΥΘΡΑΙΑ 18 14 5 7 34 24 15 117 2,4%
ΙΡΑΚ 14 32 14 13 12 15 7 107 2,2%
ΚΙΝΑ 4 12 17 10 28 12 15 98 2,0%
ΜΑΡΟΚΟ 9 22 9 15 16 7 5 83 1,7%
ΑΛΓΕΡΙΑ 5 11 5 12 18 20 5 76 1,6%
ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ (<75 Αιτήματα) 139 176 126 114 157 127 98 937 19,5%
ΣΥΝΟΛΟ 535 773 611 676 832 761 628 4816 100,0%

 

  ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΤΙΚΗ 535 758 570 628 745 625 538 4399
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ 0 0 0 19 18 32 29 98
Β. ΕΒΡΟΣ 0 15 18 14 29 22 24 122
Ν. ΕΒΡΟΣ 0 0 23 15 34 64 31 167
ΛΕΣΒΟΣ 0 0 0 0 6 18 6 30
ΣΥΝΟΛΟ 535 773 611 676 832 761 628 4816

 

Προσφυγικό Καθεστώς 229
Επικουρική Προστασία 92
Αρνητικές 1757
Παραιτήσεις-Διακοπές-Απαράδεκτες 557
Σύνολο 2635

 

Προσφυγικό Καθεστώς 229 11,0%
Επικουρική Προστασία 92 4,4%
Αρνητικές 1757 84,6%
Σύνολο 2078 100,0%

 

Αποφάσεις Ά βαθμού σε ουσία
*(Χώρες με περισσότερες από 10 αποφάσεις)
Ποσοστό Αναγνώρισης
Σομαλία 100,0%
Συρία 98,7%
Σουδάν 90,0%
Ερυθραία 87,2%
Ιράν 64,5%
Πακιστάν 3,3%
Μαρόκο 2,2%
Μπανγκλαντές 1,5%
Αλβανία 0,0%
Γεωργία 0,0%

 

Μεταγενέστερα Αιτήματα 366
Αιτούντες υπό κράτηση 574
Εξερχόμενα αιτήματα κανονισμού «Δουβλίνου» 1279
Εισερχόμενα αιτήματα κανονισμού «Δουβλίνου» 61

 

Αλβανία 189 18,0%
Πακιστάν 188 17,9%
Γεωργία 119 11,3%
Μπανγκλαντές 98 9,3%
Αίγυπτος 52 5,0%
Νιγηρία 36 3,4%
Μαρόκο 34 3,2%
Άλλη χώρα(<30 Προσφυγές) 333 31,7%

 

Προσφυγικό Καθεστώς 40 6,2%
Επικουρική Προστασία 18 2,8%
Αρνητικές 590 91,0%

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη
Υπηρεσία Ασύλου

Στατιστικά στοιχεία από τη λειτουργία της νέας Υπηρεσίας Ασύλου
(για το διάστημα, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2014)
 

  %
Άντρες 7647 81,1%
Γυναίκες 1785 18,9%
(Ασυνόδευτοι Ανήλικοι) 447 4,7%

 

Χώρες Προέλευσης: 87 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 126 150 146 181 154 93 144 83 133 170 184 144 1708
ΠΑΚΙΣΤΑΝ 117 150 130 125 138 139 182 116 92 133 96 199 1617
ΣΥΡΙΑ 57 41 62 66 42 29 41 32 57 95 74 190 786
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 25 52 48 37 54 49 69 57 59 57 37 91 635
ΑΛΒΑΝΙΑ 70 105 70 63 72 50 34 15 31 23 17 19 569
ΙΡΑΝ 35 27 31 41 40 34 35 14 15 38 16 34 360
ΓΕΩΡΓΙΑ 36 47 47 44 32 35 33 9 19 24 13 11 350
ΣΟΥΔΑΝ 27 26 21 11 35 44 43 14 13 38 22 39 333
ΝΙΓΗΡΙΑ 44 24 27 28 33 37 27 13 36 18 20 24 331
ΚΑΜΕΡΟΥΝ 0 21 6 17 10 14 30 26 68 51 21 19 283
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 31 30 23 21 37 31 33 17 9 23 19 6 280
ΕΡΥΘΡΑΙΑ 30 30 19 28 24 21 18 7 9 33 17 23 259
ΑΛΓΕΡΙΑ 10 13 9 17 19 25 25 14 15 19 5 16 187
ΙΡΑΚ 11 15 8 13 10 8 20 17 17 21 20 14 174
ΣΕΝΕΓΑΛΗ 17 18 11 7 16 18 10 6 4 7 1 2 117
Αλλη χώρα (<117) 122 139 138 141 129 101 136 69 97 138 107 126 1443
ΣΥΝΟΛΟ 758 888 796 840 845 728 880 509 674 888 669 957 9432

 

Τοποθεσία Καταγραφής Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο %
ΑΤΤΙΚΗ 611 622 528 553 589 516 573 251 475 599 478 562 6357 67,4%
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ 14 55 54 45 58 50 61 50 46 62 48 63 606 6,4%
Β. ΕΒΡΟΣ 34 33 38 34 37 29 45 24 20 30 29 46 399 4,2%
Ν. ΕΒΡΟΣ 49 59 86 123 68 68 108 89 64 84 32 111 941 10,0%
ΛΕΣΒΟΣ 5 8 11 9 24 11 14 19 24 29 18 30 202 2,1%
ΡΟΔΟΣ 37 77 42 34 35 22 33 30 25 42 26 51 454 4,8%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 34 37 42 34 25 32 29 14 37 37 83 412 4,4%
ΠΑΤΡΑ 0 0 0 0 0 7 10 17 6 4 1 9 54 0,6%
ΧΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 2 7 0,1%
ΣΥΝΟΛΟ 758 888 796 840 845 728 880 509 674 888 669 957 9432 100,0%

 

Προσφυγικό Καθεστώς 1223
Επικουρική Προστασία 487
Απορριπτικές 4252
Παραιτήσεις-Διακοπές-Απαράδεκτες 2718

 

Προσφυγικό Καθεστώς 1223 20,5%
Επικουρική Προστασία 487 8,2%
Απορριπτικές 4252 71,3%

 

Αποφάσεις Ά βαθμού σε ουσία
*(Χώρες με περισσότερες από 65 αποφάσεις)
Ποσοστό Αναγνώρισης
Συρία 99,6%
Ερυθραία 76,9%
Ιράκ 67,0%
Σομαλία 66,7%
Σουδάν 62,2%
Κίνα 2,8%
Αίγυπτος 2,5%
Πακιστάν 2,0%
Αλβανία 0,4%
Γεωργία 0,0%

 

Μεταγενέστερα Αιτήματα 1846
Αιτήματα υποβληθέντα από κρατούμενους 2892
Εξερχόμενα αιτήματα κανονισμού «Δουβλίνου» 1126
Εισερχόμενα αιτήματα κανονισμού «Δουβλίνου» 58

 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 969
ΑΛΒΑΝΙΑ 617
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 337
ΓΕΩΡΓΙΑ 322
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 307
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 290
ΝΙΓΗΡΙΑ 242
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜ.ΚΟΝΓΚΟ (ΠΡ.ΖΑΙΡ) 94
ΑΛΓΕΡΙΑ 88
ΙΡΑΝ 85
ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ(<70 Προσφυγές) 875

 

Προσφυγικό Καθεστώς 294 11,1%
Επικουρική Προστασία 133 5,0%
Αρνητικές 2214 83,8%

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπηρεσία Ασύλου

Στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου
(για το διάστημα, 1.1.2015-31.12.2015)

 

Αιτήσεις Χορήγησης Ασύλου
  Δεκέμβριος 2015 Μηνιαίος Μέσος Όρος (2014) Μεταβολή μηνός (%)
Άντρες 954 637 49,76%
Γυναίκες 360 149 141,61%
Σύνολο 1314 786 67,18%
(Ασυνόδευτοι Ανήλικοι) 45 37 21,62%

 

Αιτήσεις Χορήγησης Ασύλου
Σύνολο έτους 2015 2014 Μεταβολή (%)
Άντρες 9866 7646 29,0%
Γυναίκες 3331 1786 86,5%
Σύνολο 13197 9432 39,9%
(Ασυνόδευτοι Ανήλικοι) 426 451 -5,5%

 

Τοποθεσία Καταγραφής Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο (2015) Μηνιαίος Μέσος Όρος (2014) Μεταβολή μηνός (%)
ΑΤΤΙΚΗ 699 644 598 607 688 661 674 643 705 655 642 619 7835 530 16,8%
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ 67 51 60 61 74 57 43 20 30 41 45 40 589 51 -21,6%
Β. ΕΒΡΟΣ 35 34 24 27 48 69 66 48 19 20 12 10 412 33 69,7%
Ν. ΕΒΡΟΣ 118 122 98 114 164 126 154 121 128 59 73 132 1409 78 69,2%
ΛΕΣΒΟΣ 29 14 16 29 28 43 31 32 25 26 148 271 692 17 1494,1%
ΡΟΔΟΣ 68 71 68 82 78 79 84 61 60 47 51 54 803 38 42,1%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 41 33 24 34 37 58 154 102 145 182 197 185 1192 34 444,1%
ΠΑΤΡΑ 7 40 24 24 29 28 29 23 39 16 3 3 265 5 -40,0%
ΣΥΝΟΛΟ 1064 1009 912 978 1146 1121 1235 1050 1151 1046 1171 1314 13197 786 67,2%

 

Αιτούντες Άσυλο
Χώρες Προέλευσης Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο (2015) Μηνιαίος Μέσος Όρος 2014 Μεταβολή μηνός (%)
1) ΣΥΡΙΑ 237 238 246 275 351 383 424 353 265 192 253 278 3495 64 334,4%
2) ΠΑΚΙΣΤΑΝ 163 135 95 124 151 138 166 142 191 169 145 204 1823 142 43,7%
3) ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 180 190 176 191 140 137 185 151 139 95 88 49 1721 135 -63,7%
4) ΑΛΒΑΝΙΑ 27 33 46 29 44 55 74 71 147 186 174 117 1003 47 148,9%
5) ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 81 73 63 50 73 84 30 37 49 63 58 78 739 53 47,2%
6) ΙΡΑΚ 21 16 13 23 26 27 54 68 55 66 141 151 661 15 906,7%
7) ΓΕΩΡΓΙΑ 14 21 16 17 23 18 30 28 56 52 57 54 386 28 92,9%
8) ΝΙΓΗΡΙΑ 30  

34

29 26 32 31 43 32 30 24 25 32 368 29 10,3%
9) ΑΙΓΥΠΤΟΣ 8 14 18 12 18 18 17 18 30 56 63 71 343 23 208,7%
10) ΙΡΑΝ 36 19 14 18 27 16 29 17 26 4 13 23 242 30 -23,3%
Άλλη χώρα 267 236 196 213 261 214 183 133 163 139 154 257 2416 220 16,8%
ΣΥΝΟΛΟ 1064 1009 912 978 1146 1121 1235 1050 1151 1046 1171 1314 13197 786 67,2%

 

Συγκεντρωτικά Στοιχεία Διαδικασιών Ά βαθμού
Χώρες Προέλευσης Εκκρεμείς Υποθέσεις (30.11.2015) Αιτήσεις (Δεκέμβριος 2015) Προσφυγικό καθεστώς Επικουρική Προστασία Απορριπτική Σύνολο Αποφάσεων (Δεκ.15-κατ' ουσίαν) Ποσοστό Αναγνώρισης (2015) Διακοπές-Παραιτήσεις-Αποφάσεις Απαραδέκτου Εκκρεμείς Υποθέσεις (31.12.2015)
1) ΣΥΡΙΑ 331 278 112 0 0 112 99,9 53 444
2) ΠΑΚΙΣΤΑΝ 564 204 1 0 102 103 2,8 76 589
3) ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 597 49 10 6 20 36 60,5 100 510
4) ΑΛΒΑΝΙΑ 359 117 0 0 107 107 0,2 23 346
5) ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 260 78 2 0 34 36 4,4 32 270
6) ΙΡΑΚ 292 151 9 3 3 15 71,7 53 375
7) ΓΕΩΡΓΙΑ 77 54 0 0 30 30 0,0 15 86
8) ΝΙΓΗΡΙΑ 108 32 2 0 13 15 8,4 13 112
9) ΑΙΓΥΠΤΟΣ 142 71 2 0 32 34 13,4 22 157
10) ΙΡΑΝ 99 23 2 0 6 8 43,4 17 97
Άλλη χώρα 621 257 15 3 78 96 32,5 43 739
ΣΥΝΟΛΟ 3450 1314 155 12 425 592 47,4 447 3725

 

Β' Βαθμός - Προσφυγές
Χώρες Προέλευσης Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο (2015)
1) ΠΑΚΙΣΤΑΝ 53 102 140 82 126 81 87 73 65 57 76 102 1044
2) ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 33 43 72 46 39 35 40 42 40 26 31 45 492
3) ΑΛΒΑΝΙΑ 8 20 18 14 18 27 32 48 28 39 65 68 385
4) ΝΙΓΗΡΙΑ 27 22 22 25 11 20 17 11 20 32 18 20 245
5) ΓΕΩΡΓΙΑ 9 14 16 8 14 17 5 19 20 20 22 28 192
6) ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 24 12 26 23 17 12 13 7 12 15 5 14 180
7) ΑΙΓΥΠΤΟΣ 4 15 14 10 6 10 15 10 12 7 12 18 133
8) ΟΥΚΡΑΝΙΑ 14 11 10 6 6 8 18 9 21 12 3 3 121
9) ΚΑΜΕΡΟΥΝ 4 8 15 11 12 15 5 9 1 5 4 3 92
10) ΑΛΓΕΡΙΑ 5 4 7 6 8 6 3 3 1 6 4 8 61
Άλλη χώρα 66 63 80 77 57 70 55 42 55 60 73 58 756
ΣΥΝΟΛΟ 247 314 420 308 314 301 290 273 275 279 313 367 3701

 

Β' Βαθμός-Αποφάσεις Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο (2015) Ποσοστό αναγνώρισης Β' Βαθμού (2015)
Προσφυγικό Καθεστώς 32 43 15 10 36 38 30 27 56 45 - - 332 11,2%
Επικουρική Προστασία 17 18 7 5 16 15 19 10 16 18 - - 141 4,7%
Απορριπτικές 309 395 163 113 350 256 272 197 310 132 - - 2497 84,1%
Σύνολο 358 456 185 128 402 309 321 234 382 195 - - 2970 100,0%

 

Ειδικές κατηγορίες αιτούντων Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο (2015)
Μεταγενέστερα Αιτήματα 139 116 124 124 141 121 170 173 212 199 170 153 1842
Αιτήματα υποβληθέντα από κρατούμενους 353 247 212 222 298 230 216 173 210 142 132 89 2524
Εξερχόμενα αιτήματα κανονισμού «Δουβλίνου» 92 129 112 82 126 116 110 84 39 59 74 50 1073
Εισερχόμενα αιτήματα κανονισμού «Δουβλίνου» 16 4 5 24 5 4 8 8 11 18 25 23 131
Παραιτήσεις από καθεστώς Διεθνούς Προστασίας 1 0 2 3 0 2 7 1 5 2 - - 23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπηρεσία Ασύλου

Στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου
(1.1.2016-31.3.2016)

Αιτήσεις Χορήγησης Ασύλου
  Μάρτιος 2016 Μηνιαίος Μέσος Όρος (2015) Μεταβολή μηνός (%)
Άντρες 1926 822 134,3%
Γυναίκες 1030 278 270,5%
Σύνολο 2956 1100 168,7%
(Ασυνόδευτοι Ανήλικοι) 96 36 166,7%

 

Τοποθεσία Καταγραφής Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Σύνολο (2016) Μηνιαίος Μέσος Όρος (2015) Μεταβολή μηνός (%)
ΑΤΤΙΚΗ 636 905 1356 2897 653 107,7%
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ 28 27 43 98 49 -12,2%
Β. ΕΒΡΟΣ 6 18 12 36 34 -64,7%
Ν. ΕΒΡΟΣ 136 73 157 366 118 33,1%
ΛΕΣΒΟΣ 196 206 370 772 58 537,9%
ΡΟΔΟΣ 54 57 120 231 67 79,1%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 107 118 646 871 99 552,5%
ΠΑΤΡΑ 4 14 26 44 22 18,2%
ΣΑΜΟΣ 4 47 182 233 - -
ΧΙΟΣ   4 44 48 - -
ΣΥΝΟΛΟ 1171 1469 2956 5596 1100 168,7%

 

Αιτούντες Άσυλο
Χώρες Προέλευσης Ιανουάριος 2016 Φεβρουάριος 2016 Μάρτιος 2016 Σύνολο (2016) Μηνιαίος Μέσος Όρος 2015 Μεταβολή μηνός (%)
1) ΣΥΡΙΑ 227 271 1398 1896 291 380,4%
2) ΠΑΚΙΣΤΑΝ 221 226 191 638 152 25,7%
3) ΙΡΑΚ 66 105 325 496 55 490,9%
4) ΑΛΒΑΝΙΑ 78 131 133 342 84 58,3%
5) ΙΡΑΝ 43 106 144 293 20 620,0%
6) ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 73 79 85 237 62 37,1%
7) ΓΕΩΡΓΙΑ 55 65 69 189 32 115,6%
8) ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 29 43 101 173 143 -29,4%
9) ΜΑΡΟΚΟ 34 56 74 164 7 957,1%
10) ΑΙΓΥΠΤΟΣ 39 38 64 141 29 120,7%
Άλλη χώρα 306 349 372 1027 223 66,8%
ΣΥΝΟΛΟ 1171 1469 2956 5596 1100 168,7%
Πηγή: Taxheaven