ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 124/3.6.2016 Aπόρριψη των αιτημάτων για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%)

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 124/3.6.2016 Aπόρριψη των αιτημάτων για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%)

Καλλιθέα, 3.6.2016
Αριθμός απόφασης: 124

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604549, 557
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178/29.8.2014).

γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών « Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 2014/9.4.2014 (ΦΕΚ 975/τ. Β'/ 17.4.2014) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τις με ημερομηνία κατάθεσης 12.05.2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου…………και…………κατατεθείσες στη Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας, ενδικοφανείς προσφυγές με τις οποίες συνυποβάλλεται αίτημα αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των αμφισβητούμενων ποσών, του…………του….., κατοίκου………… (οδός……αρ. …), με ΑΦΜ ………, κατά των υπ' αρ. …………και …………οριστικών πράξεων επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και στοιχείων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας.

5. Τις από 18.05.2016 Εκθέσεις Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας.

6. Την εισήγηση των ορισθέντων υπαλλήλων του Τμήματος Β2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με τις από 12.5.2016 και με αρ. πρωτοκόλλου…………, …… και…………αιτήσεις του, ο αιτών…………του …………με ΑΦΜ…………, ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των αμφισβητούμενων ποσών των υπ' αρ…………, ………και …………οριστικών πράξεων επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και στοιχείων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας, συνολικού ποσού 1.050,01 € (266,67 €, 266,67 € και 516,67 € αντίστοιχα) ήτοι ποσού 525,005 € (1.050,01 € Χ 50%).

Επί των κρινόμενων αιτήσεων, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στους σχετικούς φάκελους εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων των αιτημάτων αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου: «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1002/31-12-2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι' αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «2. Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει: α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών…

3. Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/4.3.2014, παράγραφος Γ': «..2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο. Διευκρινίζεται ότι η περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 2 της ως άνω ΠΟΛ, αναφέρεται στην έννοια του οικονομικού έτους, οπότε κατά την αληθή έννοια αυτής θα πρέπει να δηλώνονται τα έσοδα ή εισοδήματα των δύο προηγούμενων χρήσεων από το τρέχον φορολογικό έτος.»

Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναστείλει την καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, στην περίπτωση που ο αιτών επικαλεστεί κι αποδείξει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την καταβολή αυτή.

Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά καταρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχει τέτοια έκταση ώστε να προκαλείται ο οικονομικός κλονισμός της επιχείρησης του αιτούντος ή η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, 1041/2009, 732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 208/2000). Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ. Αν. ΣτΕ 496/2011).

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση ο αιτών την αναστολή της καταβολής του πενήντα τοις εκατό (50%) των αμφισβητούμενων ποσών των υπ' αρ.. , ..και ….οριστικών πράξεων επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και στοιχείων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας, ήτοι ποσού 525,005 € (1.050,01 € Χ 50%), ισχυρίζεται ότι η καταβολή του ποσού των ως άνω καταλογιστικών πράξεων θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, δεδομένου ότι το εισόδημά του ανέρχεται στο ποσό των 6.831,99 € ετησίως (κατ' ορθή δε ερμηνεία, το ποσό αυτό αναφέρεται στο εισόδημά του κατά το φορολογικό έτος 2014) και βρίσκεται σε πλήρη οικονομική αδυναμία. Επειδή επιπροσθέτως, ισχυρίζεται ότι έχει υπόλοιπα από ρυθμίσεις προς το ελληνικό Δημόσιο ύψους 5.763,31 €, τις οποίες προσπαθεί με δυσκολία να τηρήσει, αφού δεν διαθέτει εισοδήματα τους τελευταίους τέσσερις μήνες, οι δε ανάγκες της τετραμελούς οικογένειάς του καλύπτονται αποκλειστικά από τα εισοδήματα της συζύγου του.

Επειδή, προς απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών του, ο αιτών καταθέτει στην Υπηρεσία μας αποδεικτικά στοιχεία για τα έσοδα, τα εισοδήματα και την περιουσιακή του κατάσταση και συγκεκριμένα:

1) υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι i) ο ίδιος δεν διαθέτει εισόδημα στην αλλοδαπή, πλην του εισοδήματος που δηλώνει στην Ελλάδα, τα δε περιουσιακά του στοιχεία βρίσκονται στην Ελλάδα και δηλώνονται νόμιμα στα σχετικά φορολογικά έντυπα, ενώ δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ii) η σύζυγός του δεν διαθέτει εισόδημα στην αλλοδαπή, πλην του εισοδήματος που δηλώνει στην Ελλάδα και δεν διαθέτει κινητή ή ακίνητη περιουσία στην αλλοδαπή, παρά μόνο ακίνητα στην Ελλάδα, όπως αυτά εμφανίζονται στο Ε9 και iii) τα ανήλικα τέκνα του δεν διαθέτουν κανένα εισόδημα, κινητή ή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,

2) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους 2014,

3) εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2014,

4) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του ίδιου, όπως έχει δηλωθεί την 1η Ιανουαρίου 2015 και

5) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της συζύγου του, όπως έχει δηλωθεί την 11/5/2016.

Επειδή ωστόσο, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει το απαιτούμενο από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 απόφασης του Γεν. Γραμ. Δημ. Εσόδων περιεχόμενο, όσον αφορά στα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του ίδιου και της συζύγου του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο έτος και στην εν γένει περιουσιακή τους κατάσταση, καθώς αφενός μεν δε γίνεται σ' αυτήν καμία απολύτως αναφορά για τα παγκόσμια εισοδήματα ή έσοδα του αιτούντος και της συζύγου του από κάθε πηγή κατά το φορολογικό έτος 2015 και αφετέρου το περιεχόμενό της έχει παραλείψεις σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση. Ειδικότερα, ο αιτών στην ανωτέρω προσκομισθείσα δήλωση περιουσιακής κατάστασης, όπως προκύπτει κατ' αντιπαραβολικό έλεγχο με την προσκομιζόμενη από τον ίδιο δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, παραλείπει να δηλώσει την αντιστοιχία του εισοδήματος 1.152,83 € της συζύγου του, που εμφανίζεται στον κωδικό 668 και το οποίο αναφέρεται σε τόκους ημεδαπής προέλευσης. Επιπλέον, παρότι, όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της συζύγου του αιτούντος, η τελευταία έχει στην κυριότητά της δύο ακίνητα (κατοικίες) και είναι συγκυρία κατά ποσοστό 50% ενός ακινήτου (οικόπεδο), δεν δηλώνεται η αντικειμενική καθώς και η εκτιμώμενη εμπορική αξία αυτών, όπως απαιτείται από τις ανωτέρω διατάξεις.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση ο αιτών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συνυποβάλλει με την ανωτέρω δήλωση, έχει κατά το φορολογικό έτος 2014 ατομικό εισόδημα 6.831,99 € , ενώ η σύζυγός του ατομικό εισόδημα 60.778,35 € , ήτοι οικογενειακό εισόδημα ύψους 67.610,34 €.

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα προσκομισθέντα ως άνω στοιχεία σε συνδυασμό με το ύψος, τόσο του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, όσο και του ποσοστού 50% επί του ανωτέρω ποσού, του οποίου ζητείται η αναστολή καταβολής, κρίνουμε ότι η όποια καταβολή δεν θα προκαλέσει ουσιώδη απομείωση των μέσων βιοπορισμού του αιτούντος και της οικογένειάς του και ανεπανόρθωτη βλάβη, δεδομένου ότι το οικογενειακό του εισόδημα είναι πολλαπλάσιο του οφειλόμενου ποσού και επαρκεί για την κάλυψη των φορολογικών του υποχρεώσεων.

Συνεπώς από τα προεκτεθέντα δεν στοιχειοθετείται η ανεπανόρθωτη βλάβη, οπότε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων οι αιτήσεις αναστολής πρέπει να απορριφθούν.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη των αιτημάτων για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των υπ' αρ…………, ….και …………οριστικών πράξεων επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και στοιχείων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Λάρισας.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ
Πηγή: Taxheaven