Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/133/ 15.6.2016 Εφαρμογή του Ν.4389/2016

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/133/ 15.6.2016 Εφαρμογή του Ν.4389/2016

Αθήνα 15/6/2016
Αριθμ. Πρωτ. Φ09/133

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Καρίνου Ελένη
Τηλέφωνο : 2105215315, 2105215316
2105215317
FAX : 210 5223312
Ε-mail : diefpros@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή του Ν.4389/2016»

ΣΧΕΤ.: Ν.3213/2003, Ν.4281/2014

Σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ. 52/Γ/2.6.2016 Εγκύκλιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης με οδηγίες για παροχή στοιχείων αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων (π.χ. Διεύθυνση, Υποκατάστημα) για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) και τη με αρ. πρωτ. 53/Γ/2.6.2016 Ανακοίνωση της ανωτέρω Αρχής για υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) των υπόχρεων για τις ανωτέρω δηλώσεις για το έτος 2016 (χρήση 2015) και εφεξής.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα με ευθύνη του διευθυντή όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να προβείτε στον ορισμό των αρμοδίων επικοινωνίας άμεσα , μέσα στα πλαίσια της οριζόμενης σύμφωνα με την εγκύκλιο προθεσμίας.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Πηγή: Taxheaven