Αριθ. πρωτ.: Φ.ΕΦΚΑ/οικ. 26623/6909/ 9.6.2016 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για θέματα λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Αριθ. πρωτ.: Φ.ΕΦΚΑ/οικ. 26623/6909/ 9.6.2016 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για θέματα λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 09-06-2016
Αριθ. Πρωτ.: Φ.ΕΦΚΑ/οικ. 26623/6909
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας : 101 10 Αθήνα
TELEFAX : 2103368066
Πληροφορίες : Μαργ. Γιαννοπούλου
Τηλέφωνο : 2103368061

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για θέματα λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111 Α').

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α').

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α').

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το ν.4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α').

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α').

7. Την αναγκαιότητα επίλυσης θεμάτων λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.

9. Την αριθμ.οικ.44549/Δ9.12193/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169 Β').

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συγκροτείται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από τους παρακάτω :

1. Μητσόπουλο Γεώργιο, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών αποσπασμένο στο Γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Συντονιστή. 

2. Βογιατζάκη Εμμανουήλ, υπάλληλο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

3. Γαβριηλίδη Ίρις, υπάλληλο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

4. Δαγιακίδη Μιχαήλ, υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

5. Καραδήμα Παρθενία, υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Κούτρα Ζωή, υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

7. Λέκκα Μαρία, υπάλληλο του ΕΤΑΑ.

8. Μασσαρά Δημήτριο, υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

9. Μπεκάκο Γρηγόριο, υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

10. Ντατσόπουλο Νικόλαο, υπάλληλο του ΟΑΕΕ.

11. Πέτικα Ισίδωρο, υπάλληλο του ΝΑΤ.

12. Πρεβεζάνου Κωνσταντίνα, υπάλληλο του ΟΓΑ.

13. Σταυγιανουδάκη Πέτρο, υπάλληλο του ΟΑΕΕ.

14. Λασκαρίδη Γεώργιο, υπάλληλο της ΓΓΔΕ.

15. Κουλιδάκο Σταύρο, υπάλληλο της ΓΓΔΕ.

16. Σκιαδοπούλου Σταυρούλα, υπάλληλο της ΓΓΔΕ.

17. Τριτάκη Αναστασία, υπάλληλο της ΓΓΔΕ.

18. Λυκούδη Αγγελική, υπάλληλο της ΓΓΔΕ.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

α. η υποβολή σχεδίου οργανωτικής δομής και λειτουργίας του ΕΦΚΑ,

β. ο σχεδιασμός για τη ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ,

γ. η υποβολή πρότασης για τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισμένων και

δ. η υποβολή πρότασης για τη διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και μη μισθωτών.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί. 

  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven