Αρ. πρωτ.: Φ. 130181/20611/14/ 10.6.2016 Τρόπος κατάθεσης αιτημάτων καθορισμού ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004)

Αρ. πρωτ.: Φ. 130181/20611/14/ 10.6.2016 Τρόπος κατάθεσης αιτημάτων καθορισμού ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004)

Αθήνα, 10 / 6 /2016
Αρ. Πρωτ. Φ. 130181/20611/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Γ.Γ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 105 59
FAX: 2103741683
Πληροφορίες: E.Πραδάν
Τηλ.: 213 136 1687
Γραμματεία: 2131361607, 04, 24
e-mail: daki_grammateia@ypes.gr

Θέμα: Τρόπος κατάθεσης αιτημάτων καθορισμού ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004)

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στον ισχύοντα Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας δεν υφίσταται διάταξη, η οποία να καθορίζει ρητά τον τρόπο κατάθεσης αιτήματος καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ΚΕΙ.

Δεδομένου όμως ότι α) η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας άπτεται ζητημάτων ιδιαιτέρως σημαντικών για το δημόσιο συμφέρον και τη λειτουργία του κράτους και του πολιτεύματος και β) οι πράξεις με τις οποίες διαπιστώνεται η ελληνική ιθαγένεια είναι δημιουργικές περαιτέρω δικαιωμάτων, νομικών σχέσεων και καταστάσεων των ενδιαφερομένων και των μελών της οικογένειάς τους (ιθαγένεια τέκνων, στρατολογικές και άλλες υποχρεώσεις, εκλογικά δικαιώματα, κ.ο.κ.) και γ) ειδικότερα η εξέταση των αιτημάτων καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας δεν περιλαμβάνει κάποιο στάδιο στο οποίο απαιτείται εκ του νόμου η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος (πχ ενώπιον κάποιας Ειδικής Επιτροπής ή Επιτροπής Πολιτογράφησης), θεωρείται σκόπιμο να διευκολύνεται η κατάθεση των εν λόγω αιτημάτων και να εξασφαλίζονται οι βασικοί κανόνες ασφάλειας δικαίου.

Κατά συνέπεια σας γνωρίζουμε ότι ένα αίτημα καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας δύναται να κατατεθεί ως εξής:

α. Περίπτωση διαμονής στην Ελλάδα

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διαμένει στην Ελλάδα, το αίτημα για καθορισμό της ελληνικής ιθαγένειας κατατίθεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνοδευόμενο από αντίγραφο του ισχύοντος διαβατηρίου και της ισχύουσας άδειας διαμονής του ή της ισχύουσας θεώρησης εισόδου του στη χώρα, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 26 του Ν.4351/2014.

Ενώ η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος κρίνεται απαραίτητη κατά την αρχική υποβολή του αιτήματος, στη συνέχεια η ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης ή η απαιτούμενη αλληλογραφία ή κατάθεση/παραλαβή εγγράφων δύναται να γίνει μέσω πληρεξούσιου Δικηγόρου ή εξουσιοδοτημένου συγγενικού προσώπου α’ ή β’ βαθμού (γονέα, τέκνου, συζύγου ή αδερφού/ής) του ενδιαφερομένου.

Κατ’ εξαίρεση, η αρχική υποβολή του αιτήματος καθορισμού της ελληνική ιθαγένειας μπορεί να γίνει μέσω πληρεξούσιου Δικηγόρου ή εξουσιοδοτημένου συγγενικού προσώπου, ήτοι δίχως την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος, μόνο εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένα λόγοι ανωτέρας βίας που αντικειμενικά καθιστούν αδύνατη τη φυσική παρουσία του αιτούντος (πχ σοβαροί λόγοι υγείας, αδυναμία μετακίνησης, εγκλεισμός σε ίδρυμα, κ.ο.κ.). Σε αυτήν την περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η συνυποβολή σε πρωτότυπη μορφή του σχετικού πληρεξουσίου (συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού εγγράφου), το οποίο θα φέρει ιδιόχειρη υπογραφή του εκπροσωπούμενου.

Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται με σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου ή άλλου ιδιωτικού εγγράφου, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία διαβατηρίου και άδειας διαμονής ή θεώρησης εισόδου του αιτούντος, και το οποίο θα πρέπει να φέρει υπογραφή του εκπροσωπούμενου, το γνήσιο της οποίας θα βεβαιώνεται από τα ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη ελληνική δημόσια αρχή. Σημειώνεται ότι η πράξη εκ της οποίας προκύπτει η πληρεξουσιότητα του δικηγόρου (είτε συμβολαιογραφικό είτε ιδιωτικό έγγραφο) πρέπει σαφώς να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει, ενώ επιπρόσθετα θα πρέπει να είναι και ειδική, υπό την έννοια ότι, σαφώς προσδιορίζει το είδος των πράξεων και διαδικασιών που ο πληρεξούσιος δικηγόρος δικαιούται να ενεργήσει για λογαριασμό του εντολέα του. Ομοίως, η πράξη εκ της οποίας προκύπτει η πληρεξουσιότητα του συγγενικού τρίτου προσώπου (είτε συμβολαιογραφική είτε ιδιωτικό έγγραφο) θα πρέπει να φέρει όλα τα τυπικά στοιχεία της εγκυρότητάς της, δηλαδή να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτούμενου, βάσει επίσημων ταυτοποιητικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα, άδεια διαμονής), το είδος του συγγενικού δεσμού, καθώς και οι ενέργειες για τις οποίες παρέχεται η εξουσιοδότηση.

β. Περίπτωση διαμονής στην αλλοδαπή

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διαμένει στην αλλοδαπή διακρίνονται δύο τρόποι υποβολής του σχετικού αιτήματος για καθορισμό της ελληνικής ιθαγένειας:

α. Το αίτημα κατατίθεται με ιδία αίτηση και αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής του και διαβιβάζεται υπηρεσιακά στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή

β. Το αίτημα κατατίθεται απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από πληρεξούσιο δικηγόρο, είτε κατόπιν σύνταξης συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου ενώπιον του Έλληνα Προξένου, κατ’ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.3566/2007, είτε κατόπιν σύνταξης του αντίστοιχου για παροχή πληρεξουσιότητας αλλοδαπού εγγράφου (σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο στην χώρα διαμονής του αιτούντος), το οποίο είναι νομίμως επικυρωμένο, επίσημα μεταφρασμένο και φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από την αρμόδια προξενική αρχή. Για την εξακρίβωση, δε, του γεγονότος ότι το αλλοδαπό πληρεξούσιο έχει συνταχθεί με βάση τους τύπους που ορίζει η χώρα διαμονής του αιτούντος, η αρμόδια για την εξέταση του σχετικού αιτήματος υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να ζητήσει τη συνδρομή της κατά τόπο αρμόδιας ελληνικής Προξενικής Αρχής στην αλλοδαπή.Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής
Β.Παπαδόπουλος
Πηγή: Taxheaven