Αριθμ. 62550/10.6.2016 Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account)

Αριθμ. 62550/10.6.2016 Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account)

Αριθμ. 62550

(ΦΕΚ Β' 1738/15-06-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α'98).

2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α' 114).

3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

4. Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξανδρο Χαρίτση (Β'2222), όπως ισχύει.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

6. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα την παρ. 11 του άρθρου 28.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του Ν. 4072/2012 και της με αριθμό 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β' 1547).

8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

9. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ....» (Β'2857).

10. Την ανάγκη επίτευξης της μέγιστης δυνατής απορροφητικότητας των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος.

11. Το γεγονός ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό διαχειριστικό οργανισμό (ΝΠΔΔ), ο οποίος λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου και Κοινωνικού συμφέροντος.

12. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών του Ταμείου και περαιτέρω αξιοποίησης των αρμοδιοτήτων αυτού.

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού του Ταμείου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση ανοιχτού καταπιστευτικού (δεσμευμένου) λογαριασμού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

α. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εφεξής «Ταμείο»), ορίζεται ως ο αρμόδιος φορέας για να εκταμιεύει από το δεσμευμένο τομέα προς τους παρόχους/ προμηθευτές των συγχρηματοδοτούμενων έργων κρατικών ενισχύσεων και για λογαριασμό των δικαιούχων το ισόποσον της προκαταβολής χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, με βάση τους όρους χρηματοδότησης, όπως προβλέπονται στις εκάστοτε δημοσιευμένες προσκλήσεις.

β. Για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και για έκαστη δράση αυτών, συστήνεται στον δεσμευμένο Τομέα του Ταμείου, ανοιχτός καταπιστευτικός (δεσμευμένος) λογαριασμός (escrow account), δυνάμει αντίστοιχων ειδικών συμβάσεων, μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ήτοι του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (καταθέτης), του Ταμείου και του Φορέα Διαχείρισης (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης).

Το Ταμείο, με την παρούσα απόφαση, ορίζεται χειριστής και μεσεγγυούχος των ποσών (προϊόντων) που κατατίθενται σε αυτό και του χορηγείται ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν, ειδικότερα, στην ως άνω ειδική σύμβαση.

Οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης προσχωρούν στους όρους των ειδικών συμβάσεων διά της υπογραφής της σχετικής δήλωσης προσχώρησης. Με την προσχώρηση των δικαιούχων στον ανοιχτό καταπιστευτικό (δεσμευμένο) λογαριασμό (escrow account) δημιουργείται σε αυτόν λογαριασμός (μερίδα) του δικαιούχου, μέσω του οποίου θα εκταμιεύονται οι πληρωμές προς τους παρόχους/προμηθευτές του δικαιούχου για λογαριασμό του δικαιούχου.

γ. Η διάρκεια της σύμβασης του ανοιχτού καταπιστευτικού λογαριασμού ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της, δυνάμενη να παραταθεί μετά από νεότερη συμφωνία των μερών.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση του ανοιχτού καταπιστευτικού (δεσμευμένου) λογαριασμού από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων

α. Στο συσταθέντα λογαριασμό εκάστης δράσης μεταφέρονται τμηματικά, με βάση την πρόοδο των πληρωμών των πράξεων ή με τη μορφή της προκαταβολής, οι εγκεκριμένες πιστώσεις του αντίστοιχου ενάριθμου έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ηλεκτρονική εντολή κατανομής από τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης (Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ή Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης), σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεντρικού Λογαριασμού, ο οποίος συστήθηκε με βάση την παράγραφο 22 του Παραρτήματος III του νόμου 3845/2010 (Α'65) και την με αρ. 2/51571/0020/30.7.2010 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση λογαριασμού για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής», όπως ισχύει πλέον με την με αρ. 135934/28.12.2015 απόφαση «.........Επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής». Η χρηματοδότηση στους ειδικούς συσταθέντες λογαριασμούς πραγματοποιείται άνευ υπολόγου/διαχειριστή.

β. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και η εμφάνιση των αντίστοιχων δαπανών στη Δημόσια Ληψοδοσία ενεργείται με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων:

i. απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη χρηματοδότηση και κατανομή των οικείων πράξεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος,

ii. Αντίγραφο δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω (i) εντολής,

iii. Αντίγραφο δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά της εν λόγω χρηματοδότησης σε κάθε λογαριασμό, η σύσταση του οποίου προβλέπεται στην παράγραφο β του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

γ. Οι τόκοι, που πιθανόν να δημιουργηθούν από την παραμονή των πιστώσεων στους παραπάνω λογαριασμούς, συμψηφίζονται και υπολογίζονται στο συνολικό προϋπολογισμό των δράσεων, όπως εγγράφονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς των δράσεων του Επ. Προγράμματος.

δ. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά του κάθε λογαριασμού μετά την ολοκλήρωση και εκκαθάριση της αντίστοιχης δράσης κατατίθενται, από το Ταμείο, στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ε. Ο τρόπος χρηματοδότησης όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο δύναται να πραγματοποιείται παράλληλα με την υφιστάμενη διαδικασία χρηματοδότησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1α του άρθρου 7 (έμμεση πληρωμή) της υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινής απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ......».

στ. Ποσό που αντιστοιχεί μέχρι το ποσοστό του 40% της εγκεκριμένης ετήσιας πίστωσης εκάστης δράσης δύναται να κατατίθεται στον αντίστοιχο συσταθέντα λογαριασμό με τη μορφή της προκαταβολής.

Για τη χρηματοδότηση της μορφής αυτής δεν απαιτείται η έκδοση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον Φορέα Διαχείρισης.

Το ως άνω ποσοστό λειτουργεί αθροιστικά με το ποσοστό που τυχόν καταβάλλεται με την μορφή της προκαταβολής στο πλαίσιο της υφιστάμενης διαδικασίας χρηματοδότησης (παράγραφο 1α του άρθρου 7 της υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης) και καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους της συμβατικής σχέσης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

Άρθρο 3
Όροι και διαδικασίες χορήγησης της χρηματοδότησης

Τα ποσά που κατατίθενται στους ανοιχτούς καταπιστευτικούς (δεσμευμένους) λογαριασμούς (escrow accounts) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης, δεν δύνανται να αναληφθούν ή να μεταφερθούν μονομερώς από τον Καταθέτη ή από το Ταμείο. Η αποδέσμευση και εκταμίευση των προς ένα έκαστον των παρόχων/προμηθευτών των δικαιούχων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

α. Με την υπογραφή της δήλωσης προσχώρησης του δικαιούχου στην σύμβαση σύστασης ανοιχτού καταπιστευτικού (δεσμευμένου) λογαριασμού (escrow account), δύναται να δοθεί χρηματοδότηση επί του οριζόμενου ποσοστού ενίσχυσης ανά δράση.

Για την αποδέσμευση της ως άνω χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης, ο δικαιούχος υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) αίτημα επαλήθευσης-καταβολής, συνυποβάλλοντας τα μερικώς εξοφλημένα τιμολόγια (με πλήρη εξόφληση του ΦΠΑ, της τυχόν ιδιωτικής συμμετοχής - σε περίπτωση που στη δράση ορίζεται ότι το ποσοστό ενίσχυσης θα είναι σε μικρότερο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών και της τυχόν μη επιλέξιμης δαπάνης).

Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών από τα αρμόδια για την επαλήθευση όργανα του Φορέα Διαχείρισης, δίνεται ανέκκλητη εντολή στο Ταμείο, όπως αποδεσμεύσει/εκταμιεύσει από το λογαριασμό του δικαιούχου συγκεκριμένο ποσό υπέρ έκαστου παρόχου/ προμηθευτή του δικαιούχου και για λογαριασμό του, και μέχρι το ανώτατο ύψος της δημόσιας δαπάνης.

β. Η εντολή αποστέλλεται σε έντυπη ή /και ηλεκτρονική μορφή από το Φορέα Διαχείρισης στο Ταμείο, που εκτελεί τις πληρωμές καταβάλλοντος άμεσα τα σχετικά ποσά στους λογαριασμούς, που τηρούν οι πάροχοι/ προμηθευτές του δικαιούχου σε πιστωτικά ιδρύματα. Η εντολή πληρωμής περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του δικαιούχου, του παρόχου/προμηθευτή (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ), αριθμός τιμολογίου, κωδικό έργου και το ποσόν της πληρωμής.

Ο Φορέας Διαχείρισης τηρεί την ως άνω εντολή και σε έντυπη μορφή στο αρχείο του.

γ. Το Ταμείο συνδέεται με το ΠΣΚΕ, έτσι ώστε το Ταμείο να καταχωρεί κάθε φορά την πληροφορία της πληρωμής του παρόχου/προμηθευτή του δικαιούχου και να ενημερώνει σχετικά το Φορέα Διαχείρισης.

δ. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, η έκθεση επαλήθευσης οριστικοποιείται από το Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προσκλήσεις της κάθε δράσης και δηλώνεται η δαπάνη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).

Άρθρο 4

Κατά την τμηματική χρηματοδότηση των λογαριασμών των δράσεων του Ταμείου διενεργείται από το Φορέα Διαχείρισης έλεγχος των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Αναλυτική κατάσταση καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο.

β. Αντίγραφα τραπεζικών αποδεικτικών συναλλαγής των ανωτέρω καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων ή λογιστικών παραστατικών που πιστοποιούν την μεταφορά ολοκλήρου του ποσού της εντολής.

γ. Αντίγραφο κίνησης του ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού, που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

δ. Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του επιτρεπόμενου ποσοστού προκαταβολής, του ορίου της εκάστοτε εγκεκριμένης πίστωσης και του διαθέσιμου ποσού του έργου, αντίγραφα των αιτημάτων χρηματοδότησης (προκαταβολής ή της τμηματικής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο α του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης κοινοποιούνται στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία.

Άρθρο 5

Η σύσταση του λογαριασμού ολοκληρώνεται με την υπογραφή ειδικής σύμβασης των ενδιαφερόμενων μερών, ήτοι του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (καταθέτης), του Ταμείου και του Φορέα Διαχείρισης (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης). Με τη σύμβαση αυτή ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ταμείου από τη λειτουργία και διαχείριση του λογαριασμού, όπως θα εξειδικεύονται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, το κόστος του Ταμείου για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του Προγράμματος, το οποίο δεν συνδέεται με τη συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτού.

Άρθρο 6

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016

Ο Υφυπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Πηγή: Taxheaven