Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1091248 ΕΞ 2016/13.6.2016 Μεταθέσεις υπαλλήλων

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1091248 ΕΞ 2016/13.6.2016 Μεταθέσεις υπαλλήλων

Αθήνα, 13/6/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1091248 ΕΞ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375138-9
Fax: 2103375049

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με:

1. το Π.Δ. 344/1995 (ΦΕΚ 183/Α/06-09-1995) και το άρθρο 67 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/09-02- 2007),

2. τα άρθρα 13, 27 και 28 ιης υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,

3. το Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30-08-1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν ιο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» και το Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/04.09.2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση ερνασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»,

4. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α/29-08-2014),

5. την με αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την με αρ. 1/20.1.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016), «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

7. την απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (ΦΕΚ 3017/Β/7.11.2014) «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ ίων Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. τη σύμφωνη γνώμη του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίασή του στις 26-5-2016,

9. το υπ' αρ. πρωτ. 96/27.5.2016 ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την από 26-5-2016 συνεδρίαση του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

10. τη σύμφωνη γνώμη του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίασή του στις 6-6-2016,

11. το υπ' αρ. πρωτ. 117/7.6.2016 ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την από 6-6-2016 συνεδρίαση του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

12. τη σύμφωνη γνώμη του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίασή του στις 13-6-2016,

13. το υπ' αρ. πρωτ. 134/13.6.2016 ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την από 13-6-2016 συνεδρίαση του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

14. τις υπηρεσιακές ανάγκες,

15. τις αιτήσεις των υπαλλήλων,

16. τις αιτήσεις θεραπείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Μεταθέτουμε τους παρακάτω υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως εξής:


Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους υπαλλήλους από 1/7/2016 έως 31/08/2016, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», και να αποσταλεί αυθημερόν η αναφορά αναχώρησης και άφιξής τους στο fax 210 3375058.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πηγή: Taxheaven