Αριθμ. πρωτ.: ΔΗΔ/Φ. 40/ 16557/16.6.2016 Υπουργική Απόφαση για παράταση πρώτης εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010

Αριθμ. πρωτ.: ΔΗΔ/Φ. 40/ 16557/16.6.2016 Υπουργική Απόφαση για παράταση πρώτης εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΔ/Φ. 40/ 16557

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 - Αθήνα
E-mail: diavgeia@yap.gov.gr
 
Θέμα: Υπουργική Απόφαση για παράταση πρώτης εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010.

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, με το άρθρο 10Β του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α'), επιχειρείται η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με την θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Ενόψει της πρώτης εφαρμογής της διάταξης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η ειδική Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων και να δοθεί εύλογος χρόνος για την καλύτερη προετοιμασία των επιχορηγούμενων φορέων με την αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/14390/25.5.2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1507/Β'-ΑΔΑ ΩΦΒΚ465ΦΘΕ-ΞΓΨ) η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ Β' 116) ομοίας, όπως είχε ήδη τροποποιηθεί [αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/39514/21.12.2015 (Β' 2844)], αντικαθίσταται εκ νέου προβλέποντας ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της αναρτώνται, μέχρι την 31η.10.2016, στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

Οπως έχει αναφερθεί και στην αριθμ. πρωτ.: ΔΗΔ/Φ. 40/14187/23.5.2016 (ΑΔΑ: 9ΛΓΚ465ΦΘΕ-Β9Φ) εγκύκλιο μας, οι υπόχρεοι φορείς καλούνται να φροντίσουν για την ολοκλήρωση κάθε προεργασίας που θα απαιτηθεί, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει ήδη γνωστοποιηθεί, για την άμεση εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων όταν η ειδική εφαρμογή θα έχει ολοκληρωθεί.

Ως εκ τούτου, η εν λόγω προεργασία εξειδικεύεται περαιτέρω ως ανάρτηση των συγκεκριμένων στοιχείων στο Πρόγραμμα Διαύγεια με τη διαδικασία που παρατίθεται συνοπτικά κατωτέρω και βάσει αναλυτικών οδηγιών που διατίθενται σε ειδική ενότητα του προγράμματος Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr/blog/?p=151).

Συγκεκριμένα:

Α. Κάθε επιχορηγούμενος φορέας εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διαύγεια κατόπιν σχετικού αιτήματός του στον πρώτο πάροχο από τον οποίο θα αιτηθεί σχετική επιχορήγηση. Με το εν λόγω αίτημα δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο επιχορηγούμενος δεν έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια από άλλο φορέα. Η ένταξη γίνεται από τον πάροχο σε ειδικό τύπο φορέα που έχει δημιουργηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια (πρβλ τις προαναφερόμενες οδηγίες). 

Β. Μετά την ένταξη, κάθε επιχορηγούμενος αναρτά στο Πρόγραμμα "Διαύγεια" έγγραφο με επιβεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων τα οποία συνυποβάλλονται, σε μορφή λογιστικού φύλλου, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει ήδη γνωστοποιηθεί (https://diavgeia.gov.gr/blog/?p=151) και το οποίο περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ Β' 116) Υπουργικής Απόφασης.

Επισημαίνεται ότι έως την ολοκλήρωση της ειδικής Εφαρμογής Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων, η μη δημοσίευση ή η μερική/σταδιακή δημοσίευση των στοιχείων δαπανών σύμφωνα με το παρόν σενάριο μερικής υλοποίησης, δεν συνιστά παράλειψη υπό την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ 116/Β') Υπουργικής Απόφασης και δεν συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών (ΥΔΕ, Υπηρεσίες Επιτρόπων κ.ο.κ).


Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χριστόφορος Βερναρδάκης
Πηγή: Taxheaven