Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 15/15.6.2016 Ασφαλιστική τακτοποίηση ασφαλισμένων του τ. Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν.4277/2014

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 15/15.6.2016 Ασφαλιστική τακτοποίηση ασφαλισμένων του τ. Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν.4277/2014

Αθήνα 15 / 6 /2016
Αριθμ. Πρωτ.: Τ00/530/3 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
IKA
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 000
FAX : 210 52 23 228
E - mail : asfika@otenet.gr
diefpar@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 17

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστική τακτοποίηση ασφαλισμένων του τ. Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ( Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν.4277/2014»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 61 του Ν.4277/2014 ( ΦΕΚ 156/τ.Α / 1-8-2014) « Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις » , όπως αυτή αναριθμίστηκε σε 16 με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ.6 του Ν.4305/2014 καθώς και τη υπ' αριθμ. Φ.10023/οικ.40279/1582/12-11-2014 και Φ. 10023/29816/944/23-3-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο και απαντητικό έγγραφο, αντίστοιχα, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τα οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με το ανωτέρω θέμα και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους: 

1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίστηκε ότι:
«Ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι 31/7/2007 είχαν ασφαλιστικό δεσμό με το Ταμείο ΤΣΕΑΠΓΣΟ για απασχολήσεις από 1/8/2007 και μετά σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις θα ασφαλίζονται και θα συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ταμείου ΤΣΕΑΠΓΣΟ».

Κατόπιν τούτου, σας παρέχουμε τις κάτωθι διευκρινίσεις όπως αυτές προκύπτουν από το υπ' αριθμ. Φ.10023/29816/944/23-3-2016 απαντητικό, σε σχετικό ερώτημά μας, έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων .

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις , οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31/7/2007 ( και όχι μόνο κατά την 31/7/2007 όπως αναφέρεται στο υπ'αριθμ. Φ.10023/οικ.40279/1582/12-11-2014 αρχικό έγγραφο της ΓΓΚΑ) είχαν ασφαλιστικό δεσμό με το ταμείο ΤΣΕΑΠΓΣΟ για απασχολήσεις από 1/8/2007 και μετά σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις θα ασφαλίζονται και θα συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ταμείου τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ (δηλ. σύμφωνα με τις Καταστατικές αυτού διατάξεις ) και όχι με τις σχετικές διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 65 του ίδιου νόμου η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του και δεδομένου ότι από τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 61 δεν ορίζεται διαφορετικά , η έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω νόμου, ήτοι η 1/8/2014.

3. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Όπως είναι γνωστό , με την υπ' αριθμ.Φ.10023/17105/1054/6-7-2007 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1227/τ.Β'/ 17-7-2007), η οποία εξεδόθη κατ' εξουσιοδότηση του Ν.3029/2002, ο Κλάδος Κύριας Σύνταξης του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ εντάχθηκε από 1/8/2007 στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν.3029/2002 , όσοι ήταν ήδη ασφαλισμένοι στο τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ κατά την ημερομηνία της ένταξης, αυτοί μόνο διατηρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης , όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν βάσει του Καταστατικού του τ. Ταμείου, ενώ οι νέοι εργαζόμενοι αυτοί δηλ. που αναλαμβάνουν εργασία από την ημερομηνία ένταξης, ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του.

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 61 παρ.16 του Ν.4277/2014 επιφέρουν τροποποίηση στο ασφαλιστικό καθεστώς όσων ασφαλίστηκαν στο τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ κάποια χρονική στιγμή πριν την ημερομηνία ένταξης του Ταμείου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (οι οποίοι δεν βρέθηκαν ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία της ένταξης) και οι οποίοι απασχολούνται σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις μετά την ημερομηνία ένταξης (ήτοι από 1/8/2007 και εφεξής) .

Οι εργαζόμενοι αυτοί (σύμφωνα με το Φ.10023/29816/944/23-3-2016 έγγραφο ΓΓΚΑ ) εφόσον έχουν υποβάλει ή θα υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/8/2014 και εφεξής :

α) διατηρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης του τ. Ταμείου , όπως βέβαια αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία της αίτησής τους και

β) το ύψος των εργοδοτικών εισφορών και των εισφορών των εργαζομένων για την απασχόλησή τους σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι αυτό που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για το τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ.

4. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Όπως είναι γνωστό με την υπ' αριθμ. Φ.10023/17105/1054/6-7-2007 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1227/τ.Β'/ 17-7-2007 ) προβλέφθηκε σταδιακή μείωση, αρχής γενομένης την 1/8/2012, των ποσοστών ασφαλίστρων Κλάδου Κύριας Σύνταξης «παλαιών» ασφαλισμένων που ίσχυαν στο εντασσόμενο Ταμείο , μέχρι αυτά να εξομοιωθούν με τα αντίστοιχα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ισχύοντα ποσοστά (Σχετ. η υπ'αριθμ.61/2008 εγκύκλιος και το υπ' αριθμ. Τ00/530/5/1-8-2012 Γ.Ε. με το οποίο δόθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις για την εν λόγω μείωση).

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4387/2016 αλλά και της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με τα ισχύοντα ποσοστά όπως αυτά διαμορφώνονται:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

% ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

% ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Από 1/8/2007 μέχρι 31/7/2012

10%

15%

Από 1/8/2012 μέχρι 31/7/2015

9%

15%

Από 1/8/2015 μέχρι 31/12/2016

8%

15%


Όσον αφορά στο ποσοστό εισφοράς Κλάδου Κύριας Σύνταξης «νέων» ασφαλισμένων που ίσχυε στο τ. Ταμείο δεν υπάρχει διαφοροποίηση, αφού ανερχόταν συνολικά σε 20% με επιμερισμό 6,67% ασφαλισμένου και 13,33 % εργοδότη.

5. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων των ασφ/νων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου , ισχύουν τα παρακάτω:

A. .Τα αιτήματα ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ , οι οποίοι κατά την 1/8/2007 βρέθηκαν απασχολούμενοι σε συνεταιριστικές οργανώσεις και διατήρησαν τον ασφαλιστικό τους δεσμό χωρίς να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό, θα κριθούν με την νομοθεσία του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ (άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 3029/02.

B. Τα αιτήματα ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ οι οποίοι κατά την 1/8/2007 δεν βρέθηκαν απασχολούμενοι σε συνεταιριστικές οργανώσεις
αλλά είχαν ασφαλιστικό δεσμό (500 ΗΑ) με το ταμείο ΤΣΕΑΠΓΣΟ λόγω απασχόλησης σε συνεταιριστική οργάνωση) οποτεδήποτε πριν την 1/8/2007 και μετά την 1/8/2007 απασχολήθηκαν είτε αποκλειστικά σε συνεταιριστικές οργανώσεις είτε και σε συνεταιριστική οργάνωση αλλά σαν τελευταία απασχόληση ανεξάρτητα από την διάρκειά της (άρθρο 61 παρ. 17 του ν. 4277/14) , θα αντιμετωπιστούν ως εξής :

1. Αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν μέχρι 31/7/2014 , πρέπει να κριθούν σύμφωνα με την νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όσα όμως αιτήματα βρίσκονταν σε εκκρεμότητα την 1/8/14 και παραμένουν μέχρι σήμερα , θα διαβιβαστούν κατ αρχήν στα κατά τόπον αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για οριστική κρίση σύμφωνα με την νομοθεσία του Ιδρύματος με την επισήμανση , ότι σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος , να επαναδιαβιβαστούν στο Υποκατάστημα τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ , για να κριθούν σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 4277/14.

Η υπηρεσία Συντάξεων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, θα επανεξετάσει την κάθε περίπτωση που θα επαναδιαβιβάζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του καταστατικού ΤΣΕΑΠΓΣΟ ως πλάσματι υποβληθείσα την 1/8/2014 και εφ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις θα χορηγεί σύνταξη, με έναρξη της συνταξιοδότησης την 1/8/2014 (ημερ. δημοσίευσης του ν. 4277/14).

Η αντιμετώπιση αυτή είναι σύμφωνη με την αρχή της χρηστής διοίκησης λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκκρεμή αιτήματα συνταξιοδότησης , μπορούν να κριθούν βάσει τυχόν ευνοϊκότερης, μεταγενέστερης της αιτήσεως, συνταξιοδοτικής ρύθμισης.

2. Αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από 1/8/2014 και μετά , θα κριθούν σύμφωνα με την νομοθεσία του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ.

Αιτήματα από 1/8/14 και μετά που έχουν υποβληθεί στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , θα διαβιβαστούν στο Υποκατάστημα τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για οριστική κρίση σύμφωνα με την νομοθεσία του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ .

3. Αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από 1/8/2014 και μετά με τελευταία απασχόληση (ανεξάρτητα από την διάρκειά της) εκτός συνεταιριστικών οργανώσεων , θα κριθούν σύμφωνα με την νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Υπενθυμίζουμε, ότι στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εντασσόμενο ταμείο δεν ισχύει η νομοθεσία περί διαδοχικής ασφάλισης αφού ο χρόνος θεωρείται ενιαίος.

Παρακαλούμε η παραπάνω οριζόμενη διαδικασία να εφαρμοστεί άμεσα και κατά προτεραιότητα εκ μέρους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών μετά την λήψη της παρούσας.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Κατά συνέπεια τα υπαγόμενα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις (είχαν ασφαλιστικό δεσμό με το τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ και απασχολούνται σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω , για την απασχόληση τους από 01/08/2007) θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του Εργοδότη που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν για την τροποποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας τους, προσκομίζοντας:

Α) αίτηση για μεταβολή στοιχείων ασφάλισης με τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης

Β) σχετική βεβαίωση από το τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ ( Τσόχα 22 και Σούτσου Τ.Κ. 115 21) στην οποία θα βεβαιώνεται ο ασφαλιστικός δεσμός με το τέως Ταμείο μέχρι την 31/07/2007 και ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης.

Για λόγους χρηστής διοίκησης και δεδομένου ότι, οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχρηζαν αποσαφήνισης με αποτέλεσμα την εύλογη καθυστέρηση έκδοσης οδηγιών, κρίνεται σκόπιμο εφόσον η αίτηση για την ασφαλιστική τακτοποίηση υποβληθεί από τον απασχολούμενο ή τον φερόμενο εργοδότη (Συνεταιριστική Οργάνωση) μέχρι 31/12/2016 απαλλάσσεται των σχετικών προσαυξήσεων.

Μετά την ανωτέρω τασσόμενη ημερομηνία 31/12/2016 σε περίπτωση αίτησης συνταξιοδότησης ο ενδιαφερόμενος απασχολούμενος για τον οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις, θα πρέπει μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της αίτησης συνταξιοδότησης να απευθύνεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ελέγχου της Έδρας του εργοδότη για την υποβολή της ανωτέρω αίτησης μετατροπής στοιχείων ασφάλισης ώστε να τύχουν της απαλλαγής προσαύξησης.

Για ασφαλιστικές υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης 1 παρ. Β' του Κεφαλαίου 5 ( δηλ. απόρριψη του αιτήματος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επαναδιαβίβαση στο Υποκατάστημα τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ , για να κριθούν σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 4277/14) ως ημερομηνία αίτησης για τη μεταβολή στοιχείων ασφάλισης και απαλλαγής των προσαυξήσεων τίθεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που έπεται της κοινοποίησης απόρριψης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για την τροποποίηση των ασφαλιστικών στοιχείων των εν λόγω προσώπων μισθολογικής περιόδου 01/08/2007 και έπειτα και για όσους συντρέχουν οι προϋποθέσεις θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία (εφόσον προσκομιστούν):

Α) αίτηση του ενδιαφερόμενου (απασχολούμενου ή εργοδότη) για τη Μετατροπή Στοιχείων Ασφάλισης.

Β) βεβαίωση από το τ.ΤΣΕΑΠΓΣΟ περί ασφαλιστικού δεσμού και ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης.

Γ) ουσιαστικός έλεγχος για τη μετατροπή της ασφαλιστικής ιστορίας των αιτούμενων μισθολογικών περιόδων (ασφάλιση τ.ΤΣΕΑΠΓΣΟ).

Δ) έκδοση (Μ) ΠΕΕ μέσω ουσιαστικού ελέγχου με υποχρέωση καταχώρησης ημερομηνίας έναρξης προσθέτων τελών (από 01/01/2017).

7. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.3607/2007 (ΦΕΚ Α' 245) ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του τ.Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. συγχωνεύτηκε από 1-12-2007 στο τ.ΕΤΕΑΜ νυν Ε.Τ.Ε.Α. και από την
ημερομηνία συγχώνευσης και μετά οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του τ.ΕΤΕΑΜ νυν Ε.Τ.Ε.Α., όπως ισχύουν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου του ανωτέρω άρθρου και νόμου εξαιρούνται οι μέχρι την ημερομηνία συγχώνευσης ασφαλισμένοι του Κλάδου, οι οποίοι εξακολουθούν να διέπονται και μετά την συγχώνευση, ως προς τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους, από τις καταστατικές διατάξεις του τέως Ταμείου, όπως ισχύουν μετά τον ν.2084/1992, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των αντίστοιχων διατάξεων του τ.ΕΤΕΑΜ.

Κατά τα λοιπά η ασφαλιστική σχέση των εν λόγω προσώπων, διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του τ.ΕΤΕΑΜ νυν Ε.Τ.Ε.Α. (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 131/2007 & 61/2008).

Με το αριθμ. πρωτ. Φ10023/29816/944/23-3-2016 κοινοποιούμενο έγγραφό της η Γ.Γ.Κ.Α. έκανε δεκτό ότι, «κατ' ανάλογη αντιμετώπιση της παρ. 17 του άρθρου 61 του ν. 4277/2014 με τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης, όσοι ασφαλίστηκαν στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31-7-2007, οι οποίοι απασχολούνται σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις από 1-8-2007 εξακολουθούν να διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις του τ. Ταμείου, ως προς τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης τους και μόνο, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους στο Ε.Τ.Ε.Α., εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης τους έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται από 1¬8-2014 και εφεξής» (Σχετ. το 46169/8-4-2016 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.).

Όσον αφορά την απασχόληση σε «κάποια χρονική στιγμή μέχρι την 31¬7-2007», με τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Τ.Ε.Α., ισχύει η ίδια αντιμετώπιση με αυτήν της Κύριας σύνταξης (τουλάχιστον 500 Η. Α. οποτεδήποτε πριν την 1-8-2007).

Περαιτέρω διευκρινήσεις επί των ανωτέρω, θα παρέχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven