Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1093154 ΕΞ 2016/ 21.6.2016 Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων επαγγελματικών τουριστικών πλοίων του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ) και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων με ξένη σημαία

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1093154 ΕΞ 2016/ 21.6.2016 Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων επαγγελματικών τουριστικών πλοίων του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ) και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων με ξένη σημαία

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1093154ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Τμήμα Γ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μυλωνά/Α. Χρονά
Τηλέφωνο: 210 69 87502/505
Fax: 210 69 87 506
e-mail:d 18a@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων επαγγελματικών τουριστικών πλοίων του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ) και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων με ξένη σημαία.

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ. αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1060089 ΕΞ 2016/13.4.2016 ΕΔΥΟ των Δ/νσεων ΕΦΚ και ΦΠΑ και Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων με θέμα «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ.3133.1-10229-2016/4.2.2016 Απόφασης ΥΝΑΝΠ- Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου».
β) Οι με αριθμ.πρωτ. Δ18Α5032302ΕΞ2010/28.07.2010, 5003424/122/Α0018/13.03.2009 και Δ18Α 5032442 ΕΞ 2011/25.7.2011 διαταγές της υπηρεσίας μας.
γ) Η με αριθμ. πρωτ. Ε.180/10/Α0018/22.02.2002 όμοια.
δ) Η με αρ. πρωτ. 3133.1/51690/2016/15.06.2016 ΕΔΥΟ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ειδικός όρος ναύλωσης στο Ναυλοσύμφωνο για την ανάληψη υποχρέωσης κάλυψης του κόστους των καυσίμων».

Σε συνέχεια της (α) ανωτέρω σχετικής ΕΔΥΟ, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ' αρ. πρωτ. 3133.1-10229-2016/4.2.2016 Απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου», ερωτημάτων τελωνειακών αρχών ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου, καθώς και επισημάνσεων της υπηρεσίας μας με τις (β) ανωτέρω ΕΔΥΟ σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του ΕΦΚ των καυσίμων των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, υπενθυμίζεται ότι:
→ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1β' του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) τα ενεργειακά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για την ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής αλιείας, εκτός από την περίπτωση χρησιμοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Ως ιδιωτικά σκάφη αναψυχής νοούνται οποιαδήποτε σκάφη χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη τους ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τα χρησιμοποιεί βάσει μισθώσεως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς και ειδικότερα όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες των δημοσίων αρχών,
→ επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 3β) του άρθρου 10 του ν. 438/1976 όπως ισχύει, εξειδικεύονται οι κατηγορίες δικαιούχων απαλλαγής πλοίων που εκτελούν επαγγελματικούς πλόες, μεταξύ των οποίων προβλέπονται στην περίπτωση 4 της ίδιας παραγράφου και άρθρου και «τα αναγνωριζόμενα από τις διατάξεις ως επαγγελματικά τουριστικά πλοία ή πλοιάρια, ανεξαρτήτου χωρητικότητας, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια»,
→ περαιτέρω, με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α') «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» αναμορφώθηκε συνολικά το πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων στη χώρα, με κατάργηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α'),
→ σε κανονιστικό επίπεδο, βάσει των διατάξεων της παραγράφου ζ) του άρθρου 18 και της παραγράφου 2 του άρθρου 19 της αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β'), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών κλπ., τα δικαιούχα απαλλαγής πλοία δύνανται να εφοδιάζονται με υποκείμενα και ελεύθερα καύσιμα αντίστοιχα, εφόσον υποβληθούν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές δικαιολογητικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, μεταξύ των οποίων και το ναυλοσύμφωνο ή αντίγραφο ναυλοσυμφώνου θεωρημένο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή,

προκειμένου να εφοδιασθεί το επαγγελματικό σκάφος αναψυχής με υποκείμενο καύσιμο με απαλλαγή από τον ΕΦΚ ή με φορολογημένο καύσιμο με τη διαδικασία της επιστροφής του ΕΦΚ, θα πρέπει να δηλώνεται ρητά στο ακροτελεύτιο εδάφιο «Όροι Ναύλωσης» του Ναυλοσυμφώνου ότι το κόστος των καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΦΚ, καταβάλλεται από τον πλοιοκτήτη/εκναυλωτή του επαγγελματικού σκάφους, ως δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο από τον ΕΦΚ καυσίμων κατά τις προαναφερόμενες ισχύουσες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δήλωση αποτελεί υποχρέωση μόνο στις περιπτώσεις όπου το συμβαλλόμενο μέρος (πλοιοκτήτης/εκναυλωτής) επιθυμεί να τύχει της εν λόγω απαλλαγής.

Ομοίως και στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία με ξένη σημαία, πλην αυτών του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α'), θα πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά ο σχετικός με το κόστος του καυσίμου όρος του ναυλοσυμφώνου -δικαιολογητικό προβλεπόμενο με τη (γ) ανωτέρω σχετική διαταγή- για τη διαπίστωση της επαγγελματικής χρήσης του σκάφους, προκειμένου να τύχει απαλλαγής το πρόσωπο που αποδεδειγμένα χρησιμοποιεί το σκάφος για εμπορικούς σκοπούς (πλοιοκτήτης/εκναυλωτής).ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven