Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απ. 209/2/9.6.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 105/2/16.5.2014 (Β 1330) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προσφέρονται από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε μέσω του διαδι

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απ. 209/2/9.6.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 105/2/16.5.2014 (Β 1330) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προσφέρονται από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε μέσω του διαδι

Αριθμ. απ. 209/2/09.06.2016

(ΦΕΚ Β' 1777/17-06-2016)

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/2004 (Α΄ 38), των άρθρων 25 έως και 54 του Ν.4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α΄ 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), τη διάταξη της παραγράφου 2β του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 (Α’ 219), και, συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α΄ 220).

β) Τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών -Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

γ) Τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Φ.Ε.Κ. τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης 444) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (Φ.Ε.Κ. τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία έγιναν δεκτές οι δηλώσεις παραίτησης του Πρόεδρου και των Μελών της Ε.Ε.Ε.Π. και διορίστηκαν νέος Πρόεδρος και νέα Μέλη, καθώς και τη με αριθμό 2/69356/004/17.11.2015 (Φ.Ε.Κ. τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης 843) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση Μέλους της Ε.Ε.Ε.Π. και διορίστηκε νέο Μέλος.

δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3051/2002 (Α΄ 220), όπως ισχύει.

ε) Τους όρους της από 15.12.2000 Σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει μετά την από 12.12.2011 Πρόσθετη Πράξη αυτής.

στ) Τη με αριθμό ΥΑ 37336/2008 (Β΄ 1590) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού με τίτλο: «Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό ΥΑ 7209/2011 (Β΄ 390) όμοια της και ισχύει.

ζ) Το γεγονός ότι από την απόφαση που θα εκδοθεί δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π..

η) Την από 6 Ιουνίου εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

ιε) Τη συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

Την κατάργηση της παραγράφου 8.2, της με αριθμό 105/2/16.5.2014 (Β΄ 1330) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προσφέρονται από την Ο.Π.Α.Π Α.Ε μέσω του διαδικτύου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ
Πηγή: Taxheaven