Αριθ. πρωτ.: οικ. 1615192/ΔΛΚ 461/ 15.6.2016 Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Αγίας Βαρβάρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής)

Αριθ. πρωτ.: οικ. 1615192/ΔΛΚ 461/ 15.6.2016 Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Αγίας Βαρβάρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής)

Αθήνα, 15/06/2016
Α.Π: ΟΙΚ.1615192/ΔΛΚ461

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

Πληροφορίες: κ. Δ. Χατζόπουλος
Τηλ. 2310 370509

Θέμα: Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Αγίας Βαρβάρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής).

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 και καταχώρισης πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα της εν θέματι περιοχής. 

Κατόπιν τούτων στην εν λόγω περιοχή καταργείται το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα μεταγραφών και υποθηκών και αντικαθίσταται με το σύστημα Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του v. 2664/1998

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στη παραπάνω περιοχή ορίστηκε η 23.06.2016 σύμφωνα με την υπ.' αριθμ. 28357/10.6.2016 απόφαση του Υπουργού και,του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
Επιπροσθέτως, με την υπ' αριθμ. 24558/16.5.2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 1469Β'/24.05.2016), που εξεδόθη σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του {start}άρθρου 23 παρ. 1{end} και {start}3α{end}, ως ισχύει, ορίστηκε ότι η κτηματογραφημένη περιοχή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας του 
Νομού Αττικής (νυν Δήμου Αγίας Βαρβάρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής), θα υπάγεται μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στο σύνολο της στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Χαϊδαρίου, το οποίο θα λειτουργήσει κατά την μεταβατική περίοδο ως αποκλειστικώς αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για την εν λόγω περιοχή.

Το σύστημα δημοσιότητας των εμπραγμάτων σχέσεων επί ακινήτων, όπως αυτό διαμορφώνεται με τον ν. 2664/1998, δεν θίγει τις ισχύουσες, ουσιαστικού δικαίου διατάξεις που αφορούν στον τρόπο κτήσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Εντούτοις, με την έναρξη ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου θα επέλθουν και ορισμένες σημαντικές αλλαγές. Ειδικότερα:

■ Το Υποθηκοφυλακείο Χαϊδαρίου, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει πλέον η κτηματογραφηθείσα περιοχή, λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, οι δε εγγραφές των πράξεων που αφορούν στα ακίνητα της κτηματογραφηθείσας περιοχής γίνονται μόνο στα κτηματολογικά βιβλία και λοιπά τηρούμενα στοιχεία.

■ Τα βιβλία, που τηρούσαν έως την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου τα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία, επέχουν θέση αρχείου. Το αρχείο αυτό εξακολουθεί να φυλάσσεται από το Υποθηκοφυλακείο, το οποίο και εκδίδει τα σχετικά αντίγραφα και πιστοποιητικά.

■ Αλλάζει ο έως σήμερα ισχύων τρόπος τήρησης των στοιχείων από τα Υποθηκοφυλακεία καθώς και ο τρόπος εκδόσεως των σχετικών πιστοποιητικών. Η βασικότερη διαφορά εντοπίζεται στον κτηματοκεντρικό χαρακτήρα του εισαγόμενου συστήματος δημοσιότητας (σε αντίθεση με τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα του συστήματος μεταγραφών) και στην παράλληλη τήρηση κτηματολογικών διαγραμμάτων για όλα τα ακίνητα της αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου.

Η βασική νομοθεσία που διέπει τον θεσμό του Κτηματολογίου περιέχεται στους νόμους 2308/1995, 2664/1998 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 
Ειδικότερα, κατά το στάδιο λειτουργίας και εφαρμογής του θεσμού του Κτηματολογίου, στον οποίο εισέρχεται η ως άνω περιοχή, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 2664/1998. Ο νόμος αυτός εγγυάται με τις μεταβατικές του διατάξεις την ομαλή και χωρίς κλυδωνισμούς μετάβαση στο νέο σύστημα με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας των Υποθηκοφυλάκων και του λοιπού προσωπικού των Υποθηκοφυλακείων.

Η επιτυχής περαίωση της κτηματογράφησης στην παραπάνω περιοχή στηρίχθηκε στη συνεργασία μας με όλους τους αρμόδιους φορείς, κρατικούς και τοπικούς, και θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι και στο εξής, τόσο η Διοίκηση όσο και το προσωπικό της ΕΚΧΑ Α.Ε., που αποτελεί πλέον τον εθνικό φορέα σύνταξης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου της χώρας, θα εργαστούμε και θα συνεργαστούμε από κοινού μαζί σας για να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες που εγγυώνται την απρόσκοπτη εφαρμογή του θεσμού του Κτηματολογίου και αναδεικνύουν τα οφέλη του για τους Έλληνες πολίτες, αξιοποιώντας την κεκτημένη εμπειρία και υποδομή μας (υλικοτεχνική και επιστημονική).


Με εκτίμηση

Για την Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.
 
Μαρία Κασάπη
Διευθύντρια Διεύθυνσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου

Πηγή: Taxheaven