Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 1/756/18.5.2016 Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4099/2012

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 1/756/18.5.2016 Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4099/2012

Αριθμ. απόφ. 1/756/18.5.2016

(ΦΕΚ Β' 1781/17-06-2016)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 12 του άρθρου 89 του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 250/20.12.2012).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98/22.4.2005),

αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Ορισμοί

1. Φορέας Πληρωμών (Paying Agent) ΟΣΕΚΑ: το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο είναι υπεύθυνο για τις χρηματικές συναλλαγές που αφορούν τη διάθεση ή εξαγορά μεριδίων/μετοχών ή τη διανομή ή επανεπένδυση κερδών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.

2. Φορέας Διάθεσης (Distributor) ΟΣΕΚΑ: η εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη για την παροχή των υπηρεσιών διάθεσης στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 2
Φορέας Πληρωμών και Φορέας Διάθεσης ΟΣΕΚΑ

1. Ο ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους που σκοπεύει να διαθέσει μερίδια/μετοχές στην Ελλάδα ορίζει με σύναψη σύμβασης Φορέα Πληρωμών και Φορέα Διάθεσης.

2. Ο Φορέας Πληρωμών δύναται να είναι πιστωτικό ίδρυμα με έδρα είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος με υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ο Φορέας Πληρωμών είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των χρηματικών συναλλαγών στην Ελλάδα κατά την εντολή συμμετοχής και εξαγοράς των μεριδίων/μετοχών του ΟΣΕΚΑ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή κατά τη διαδικασία της διάθεσής του. Ειδικότερα, ο Φορέας Πληρωμών που ορίζεται από τον ΟΣΕΚΑ κατ' ελάχιστον:
α) λαμβάνει χρηματικά ποσά για την απόκτηση μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ και καταβάλλει τα χρηματικά ποσά των εξαγορών μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ,
β) καταβάλλει χρηματικά ποσά που αφορούν τοκομερίδια, μερίσματα και κάθε άλλη χρηματική καταβολή του ΟΣΕΚΑ προς στους μεριδιούχους/μετόχους, και
γ) επιλύει κάθε ζήτημα εκκαθάρισης που προκύπτει κατά την ανταλλαγή επενδυτικών τμημάτων ΟΣΕΚΑ.

3. Ο Φορέας Διάθεσης του ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους που διαθέτει μερίδια/μετοχές στην Ελλάδα είναι υπεύθυνος για τη παροχή των υπηρεσιών διάθεσης.
Ο Φορέας Διάθεσης δύναται να είναι πιστωτικό ίδρυμα, ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστική εταιρεία, εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή ανώνυμη εταιρεία επενδυτικής διαμεσολάβησης, με έδρα είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος με υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο Φορέας Διάθεσης που ορίζεται από τον ΟΣΕΚΑ κατ' ελάχιστον:
α) διαβιβάζει τις αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς στο Φορέα Πληρωμών και
β) παρέχει στους μεριδιούχους τουλάχιστον:
i) την τελευταία έκδοση του έντυπου των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 80 του Ν. 4099/2012, μεταφρασμένου στα ελληνικά με επιμέλεια του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 5 και το άρθρο 90 παρ. 1(δ) του Ν. 4099/2012.
ii) την τελευταία έκδοση του κανονισμού ή τα καταστατικών του εγγράφων, μεταφρασμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογήν και με επιμέλεια του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1(γ) του Ν. 4099/2012,
iii) την τελευταία έκδοση του ενημερωτικού του δελτίου, μεταφρασμένο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογήν και με επιμέλεια του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1(γ) του Ν. 4099/2012,
iv) εφόσον υφίστανται, την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεσή του, μεταφρασμένες στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, κατ' επιλογήν και με επιμέλεια του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1(γ) του Ν. 4099/2012,
v) την ενημέρωση σχετικά με την καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ή την καθαρή αξία ενεργητικού των επενδυτικών του τμημάτων και των κατηγοριών μεριδίων του (share classes) που διατίθενται στην Ελλάδα, σε έντυπη μορφή ή μέσω του διαδικτύου.

4. Ο Φορέας Διάθεσης παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση στους επενδυτές σε σταθερό μέσο πριν την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση παροχής της αναγκαίας πληροφόρησης σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω διαδικτύου, οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Κανονισμού 584/2010 της Επιτροπής.

5. Ο Φορέας Διάθεσης υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στατιστικά στοιχεία των ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών με τους οποίους έχει συνάψει σύμβαση διάθεσης, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος. Συγκεκριμένα, για τους ΟΣΕΚΑ, μερίδια/ μετοχές των οποίων διαθέτει στην Ελλάδα, ο Φορέας Διάθεσης παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη Διαχειρίστρια Εταιρεία, τον ΟΣΕΚΑ, τα επενδυτικά τμήματα (compartments), τους κωδικούς International Securities Identification Numbers (ISIN) της κατηγορίας μεριδίων ΟΣΕΚΑ (share classes) και την ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύεται η καθαρή αξία ενεργητικού. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου και έχουν ως ημερομηνία αναφοράς την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου.

6. Ο ΟΣΕΚΑ δύναται να ορίσει περισσότερους του ενός Φορείς Πληρωμών και περισσότερους του ενός Φορείς Διάθεσης.

Άρθρο 3
Παύση διάθεσης μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα

1. ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους ο οποίος διαθέτει μερίδια/μετοχές του στην Ελλάδα δύναται να αιτηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την παύση διάθεσής του, ή ενός επενδυτικού του τμήματος (compartment), μόνο εφόσον ο αριθμός των μεριδιούχων στην Ελλάδα είναι μικρότερος ή ίσος του εκατό (100).
Ο αριθμός των μεριδιούχων υπολογίζεται:
α) είτε ανά ΟΣΕΚΑ χωρίς επενδυτικό τμήμα (compartment) με όλες τις σχετιζόμενες κατηγορίες μεριδίων ΟΣΕΚΑ (share classes),
β) είτε ανά επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ (compartment) με όλες τις σχετιζόμενες κατηγορίες μεριδίων ΟΣΕΚΑ (share classes).

2. Η Εταιρεία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ οφείλει να παρέχει στους μεριδιούχους τη δυνατότητα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση:
α) είτε να εξαγοράσουν τα μερίδια/μετοχές που κατέχουν,
β) είτε να ανταλλάξουν τα μερίδια/μετοχές που κατέχουν με μερίδια/μετοχές άλλου ΟΣΕΚΑ ή άλλου επενδυτικού τμήματος (compartment) του ίδιου ΟΣΕΚΑ που διατίθενται στην Ελλάδα από την ίδια Εταιρεία Διαχείρισης.

3. Ο ΟΣΕΚΑ, ο οποίος αιτείται την παύση διάθεσης στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών του ή μεριδίων/μετοχών επενδυτικού του τμήματος (compartment), υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα εξής:
α) Αίτηση παύσης διάθεσης, η οποία αναφέρει την ονομασία του ή την ονομασία του επενδυτικού του τμήματος (compartment), η διάθεση του οποίου πρόκειται να παύσει, καθώς και τον αριθμό των υφιστάμενων μεριδιούχων.
β) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει πως ο αριθμός των μεριδιούχων είναι μικρότερος ή ίσος με εκατό (100).
γ) Σχέδιο ανακοίνωσης προς τους μεριδιούχους, με την οποία θα τους ενημερώνει σχετικά με:
i) την ημερομηνία της παύσης διάθεσης, με χρονικό περιθώριο τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω ανακοίνωσης,
ii) τις συνέπειες της παύσης αναφορικά με τις υπηρεσίες του Φορέα Πληρωμών και του Φορέα Διάθεσης που παρέχονται στους μεριδιούχους,
iii) τη δυνατότητα εξαγοράς των μεριδίων/μετοχών που κατέχουν ή ανταλλαγής τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
iv) τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων, από τα οποία οι μεριδιούχοι δύνανται, μετά την παύση διάθεσης, να λαμβάνουν πληροφορίες και υπηρεσίες στην περίπτωση που επιλέξουν να μην εξαγοράσουν ή ανταλλάξουν τα μερίδια/μετοχές που κατέχουν και
v) τα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα από το οποίο οι μεριδιούχοι, που επιλέξουν να μην εξαγοράσουν ή ανταλλάξουν τα μερίδια/μετοχές που κατέχουν, δύνανται για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία της παύσης διάθεσης να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την εξαγορά των μεριδίων/μετοχών τους, τις τυχόν πληρωμές, καθώς επίσης τις ενημερώσεις που παρέχει ο ΟΣΕΚΑ προς τους μεριδιούχους του.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχεδίου ανακοίνωσης δύναται να αντιταχθεί στο περιεχόμενό του.

5. Η διαδικασία παύσης διάθεσης των παραγράφων 1-4 δεν εφαρμόζεται όταν το επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους που διαθέτει μερίδια/μετοχές στην Ελλάδα παύει να διατίθεται εξαιτίας συγχώνευσης ή ρευστοποίησής του. Στην περίπτωση αυτή, ο ΟΣΕΚΑ υποβάλλει σχετική ενημέρωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Πηγή: Taxheaven