Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1079396 ΕΞ 2016/ 24.5.2016 Μερική μετεγκατάσταση Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών στον Λιμένα Θήρας

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1079396 ΕΞ 2016/ 24.5.2016 Μερική μετεγκατάσταση Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών στον Λιμένα Θήρας

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2016
Αρ.πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1079396 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10, 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες:Χ. Νασοπούλου
Τηλέφωνο:210 6987507
Fax:2106987506
Email: ipr@otenet.gr
 
ΘΕΜΑ : Μερική μετεγκατάσταση Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών στον Λιμένα Θήρας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.827/1978 «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 194/Α/1978).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ.86/1979 «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Φ.Ε.Κ. 17/Α/1979).

3.Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του ν.2533/1997 «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 228/Α/1997).

4.Τη διάταξη του άρθρου 2, II, παρ.5, περίπτωση (κα) της αριθμ.Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/3-1-2011 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής με "Με εντολή Υφυπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 46/Β/2011 και Φ.Ε.Κ. 134/Β/2011).

5.Τη διάταξη του άρθρου 2 της αριθμ.Δ6Α 1033219 ΕΞ 2012/24-2-2012 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 465/Β/2012).

6.Το αριθμ.16/23-3-2016 αίτημα της εταιρίας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά τη μερική μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών στον Λιμένα Θήρας.

7.Το αριθμ.471/12-5-2016 έγγραφο του Τελωνείου Θήρας το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, παρ. 2 του π.δ.86/1979 μετά του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Εγκρίνουμε τη μερική μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών, εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στον Λιμένα Θήρας, στις θέσεις και εκτάσεις που προσδιορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το από 12-5-2016 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 17, παραγράφου 2 του π.δ.86/1979.

2.Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 130 τ.μ. και θα βρίσκεται υπό τελωνειακή παρακολούθηση.

3.Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανήκει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

4.Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του π.δ.86/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν.2533/1997, από τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου κλπ των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

5.Η απόφαση αυτή, που δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών


Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

 

Πηγή: Taxheaven