Αριθ. πρωτ.: οικ. 20874/ 17.6.2016 Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών

Αριθ. πρωτ.: οικ. 20874/ 17.6.2016 Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 20874

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήμα
Τηλέφωνο : 213-1364399
FAX : 213-1364383

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών

Σας γνωρίζουμε ότι η θητεία των αιρετών μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και των υπηρεσιακών συμβούλιων των Περιφερειών των άρθρων 248 και 249 αντίστοιχα του ν. 3852/2010 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2016.

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοίκησης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών μελών στα εν λόγω συμβούλια για τη χρονική περίοδο από 1-1-2017 έως 31-12-2018.

Επισημαίνεται ότι κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει (ΦΕΚ 684 Β΄) έως τις 30 Ιουνίου πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της διαδικασίας (δηλαδή την κατάρτιση των πινάκων εκλογέων).

Στους ανωτέρω πίνακες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα συμπεριληφθούν και τυχόν υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία αυτή τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία δεδομένου ότι σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 2 της ως άνω υπουργικής απόφασης, δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αργίας. Βάσει των ανωτέρω σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 99 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) ο τελών σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας δεν αποβάλλει την υπαλληλική του ιδιότητα, οπότε και εξακολουθεί να υπάγεται στο συμβούλιο που υπαγόταν και πριν να τεθεί στην κατάσταση αυτή και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει η ως άνω σχετική υπουργική απόφαση, αναφορικά με το δικαίωμα του εκλέγειν, ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα και στην περίπτωση των εν λόγω υπαλλήλων να συμπεριληφθούν στους πίνακες εκλογέων.

Αντίθετα, οι εν λόγω υπάλληλοι, που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι η εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος, και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα οι εν λόγω υπάλληλοι κατά τη διάρκεια που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας, απέχουν από την εκτέλεση οποιονδήποτε καθηκόντων τους, κύριων και παρεπόμενων.

Τέλος θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 248 παρ. 3 και 249 παρ. 3β του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τον βαθμό Γ΄. Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι μετά το νέο βαθμολόγιο (ν. 4369/2016) η Διοίκηση όφειλε να έχει ολοκληρώσει την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς σύμφωνα με τις εγκύκλιες οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού για την άμεση κατάταξη των υπαλλήλων τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε όλους τους υπαλλήλους.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στην ως άνω υπουργική απόφαση καθώς και την τήρηση των αναγραφόμενων σε αυτή προθεσμιών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
Πηγή: Taxheaven