Αρ. πρωτ.: 63373/15.6.2016 Περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Αρ. πρωτ.: 63373/15.6.2016 Περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016
Αρ. πρωτ: 63373

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/νση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

Θέμα: Περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Σε συνέχεια του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (ΦΕΚ Α’ 309), σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης καθώς και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων το έτος 2016, για τους υπόχρεους σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο.

Ειδικότερα:

Α. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης:

Η υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης απορρέει από την περίπτωση της {start}παρ. 15{end} και την περίπτωση ε {start}παρ. 17 του άρθρου 7{end} του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄) και του {start}άρθρου 11 παρ. 7{end} του ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8 Α’) καθώς και την περ. λι της {start}παρ.1 του άρθρου 1{end} του ν.3213/2003, όπως ισχύει. Σύμφωνα με τα παραπάνω τα μέλη και οι εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα καθώς και τα μέλη των οργάνων εξέτασης, αξιολόγησης και ελέγχου επενδύσεων, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το {start}άρθρο 1{end} του ν.3213/2003, όπως ισχύει, «Η δήλωση της παρ.1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς του (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος……… μετά από την απώλεια ή τη λήξης και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»

Β. Δήλωση οικονομικών συμφερόντων:

Η υποχρέωση δήλωσης οικονομικών συμφερόντων απορρέει από το {start}άρθρο 229{end} του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄), ο οποίος τροποποίησε το ν.3213/2003 και αφορά τους υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι οποίοι, εκτός από την ετήσια δήλωση υποβάλλουν στην ίδια προθεσμία, δήλωση οικονομικών συμφερόντων.

Γ. Υπόχρεοι

Σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης το έτος 2016 καθώς και σε δήλωση οικονομικών συμφερόντων στη Γ΄ Μονάδα της Αρχής 2008 Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης υποχρεούνται όσοι άσκησαν μια από τις παρακάτω ιδιότητες για τα έτη 2014 και 2015 ως ακολούθως:

1.Οι αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης (έλεγχος νομιμότητας, αξιολόγηση, συγκερασμός),

2.Οι ελεγκτές επενδυτικών σχεδίων σε οποιαδήποτε φάση του ελέγχου (ορισμός ΚΟΕ, πραγματοποίηση ελέγχου, υποβολή έκθεσης),

3. Τα μέλη και οι εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και

4. Οι υπόλογοι.

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων απέστειλε στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, σχετική κατάσταση υπόχρεων προκειμένου να διαβιβαστεί στο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

Δ. Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 52Γ/2.6.2016 έγγραφο της Γ΄Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης «Από το έτος 2016 (χρήση 2015) και εφεξής η προβλεπόμενη, υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις καθώς και με την υπ' αριθμ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 (ΦΕΚ Β' 2579) απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών” καθορίστηκε ότι θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, η καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων (Σύνταξη Καταλόγων Υποχρέων Προσώπων σε ΔΠΚ) θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος “ΠΟΘΕΝ” από τις αρμόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης της Γ΄ Μονάδας της “Αρχής”.

Επίσης σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 53Γ/2.6.2016 έγγραφο της ίδιας Υπηρεσίας η πρόσβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα “ΠΟΘΕΝ” θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση με οδηγίες και προθεσμία υποβολής.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

Πηγή: Taxheaven