Αρ. πρωτ.: ΔΠΠ 2012/16.6.2016 Διενεργούμενοι έλεγχοι στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου συνεργασίας ΓΧΚ-ΓΓΒ για τον έλεγχο χημικών και βιομηχανικών προϊόντων, Ιούνιος 2016 – Μάιος 2017

Αρ. πρωτ.: ΔΠΠ 2012/16.6.2016 Διενεργούμενοι έλεγχοι στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου συνεργασίας ΓΧΚ-ΓΓΒ για τον έλεγχο χημικών και βιομηχανικών προϊόντων, Ιούνιος 2016 – Μάιος 2017

Αθήνα 16/6/2016
Αρ. πρωτ. ΔΠΠ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τμήμα Β’
Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα
Τηλ:210 6479264, 252, Fax: 2106441648
Ε-mail :industrial@gcsl.gr
Πληροφορίες: Σ. Αντωνιάδου, Ι. Μαθιουδάκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Πλ. Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα
Τηλ.: 210 3893845, Fax: 210 3893850
E-mail: triveli.aikaterini@ggb.gr
Πληροφορίες: Αικ. Τριβέλη

Θέμα: Πρωτόκολλο συνεργασίας ΓΧΚ-ΓΓΒ για τον έλεγχο χημικών και βιομηχανικών προϊόντων, Ιούνιος 2016 – Μάιος 2017.

Σχετικά: Πρωτόκολλο συνεργασίας ΓΧΚ-ΓΓΒ για τον έλεγχο χημικών και βιομηχανικών προϊόντων, Ιούνιος 2016 – Μάιος 2017, αρ. πρωτ. ΓΧΚ: 30/004/000/1951/2016 και ΓΓΒ: οικ. ΔΠΠ 1710/2016.

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας για το διάστημα Ιούνιος 2016 – Μάιος 2017, με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης προς την ισχύουσα Νομοθεσία ορισμένων ειδών καταναλωτικών χημικών και βιομηχανικών προϊόντων.

Στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας καθορίζονται τα είδη καταναλωτικών χημικών και βιομηχανικών προϊόντων με αναφορά στη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ο αριθμός των δειγμάτων ανά είδος προϊόντων, ο χρόνος δειγματοληψίας, ο χρόνος αποστολής για εξέταση στην αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στους διενεργούμενους ελέγχους.

Το Πρωτόκολλο αποτελείται από κείμενο δώδεκα σημείων (σελ. 1-9), όπου αναφέρονται οι όροι της συνεργασίας και συνοδεύεται από ένδεκα παραρτήματα με ειδικές πληροφορίες (σελ. 10-21).

Στο σημείο 7 του Πρωτοκόλλου καθορίζονται τα προς έλεγχο προϊόντα και ο αριθμός τους, το είδος ελέγχου, ο χρόνος δειγματοληψίας, καθώς και η πολλαπλότητα των δειγμάτων.

Το σημείο 4 του Πρωτοκόλλου αφορά στον τρόπο συνεργασίας και προβλέπει ότι οι κατά τόπους Υπηρεσίες Εμπορίου των Περιφερειών, οι οποίες συντονίζονται από τη ΓΓΒ, συνεργάζονται με τις κατά τόπους Χημικές Υπηρεσίες για τη σύσταση μικτών κλιμακίων ελέγχου, που θα διεξάγουν δειγματοληψίες.

Τα μικτά κλιμάκια ελέγχου καθορίζουν τους χώρους δειγματοληψίας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πληροφορίες που παρέχονται στο Πρωτόκολλο, καθώς και τις υφιστάμενες συνθήκες στην τοπική αγορά. Ενδεικτικά αναφέρονται: τουριστικά καταστήματα (δερμάτινα είδη, σανδάλια-μπότες, καφτάνια, πασμίνες κ.ά.), πολυκαταστήματα (γόμες, παιχνίδια, χαρτιά κ.ά.), καταστήματα εποχιακών ειδών (κεριά κ.ά.), καθώς και μονάδες εισαγωγής, παραγωγής, χονδρεμπορίας ή/ και αποθήκες διανομέων, όταν απαιτείται (δερμάτινα ρούχα και είδη, καθαριστικά κ.ά.).

Συνιστάται να λαμβάνονται δείγματα στις περιοχές, όπου συναντάται πλήθος και ποικιλία παρόμοιων προϊόντων και παρουσιάζουν αυξημένη εμπορία και κατανάλωση.

Για τη διευκόλυνση του έργου σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε στοιχεία για επιχειρήσεις ή για προϊόντα, όπως είναι διαθέσιμα στην Υπηρεσία σας από εξειδικευμένα πρωτόκολλα συνεργασίας ή από προγράμματα επιθεωρήσεων προηγούμενων ετών, τηρουμένης της εμπιστευτικότητας, όπου απαιτείται.

Τα δείγματα θα συνοδεύονται από το πρωτόκολλο δειγματοληψίας και φωτοτυπίες σχετικών εγγράφων όπως π.χ. τιμολόγιο, τεχνικό φυλλάδιο, ΔΔΑ, πινακίδα κ.ά.

Επισημαίνεται επίσης, πως σε όλες τις περιπτώσεις κατά τη δειγματοληψία πρέπει να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των δειγμάτων. Στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας του ακριβούς προσδιορισμού της προέλευσης δείγματος (κοσμήματα, κ.ά.), ο υπεύθυνος λιανοπωλητής θα πρέπει να υποβάλλει κατά τη δειγματοληψία υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), όπου θα δηλώνονται τα ακριβή στοιχεία του προμηθευτή/κατασκευαστή του δείγματος. Η ανακριβής δήλωση, η απόκρυψη ή η παράθεση ψευδών στοιχείων θεωρείται παρεμπόδιση- παρακώλυση του ελέγχου και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 139 της ΥΑ αριθ. Α2-718/28.7.2014 -Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ (ΦΕΚ 2090/Β΄/ 2014).

Η διάρκεια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι από τον Ιούνιο 2016 έως το Μάιο 2017 και οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται κατά τους δέκα (10) πρώτους μήνες υλοποίησης του πρωτοκόλλου, δηλαδή έως τον Μάρτιο 2017, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι αναλύσεις των δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους μέχρι το τέλος του Μαΐου 2017.

Η χρονική περίοδος διεξαγωγής των ελέγχων σε κάθε Περιφέρεια αναφέρεται στη μηνιαία κατανομή δειγμάτων ανά Υπηρεσία Εμπορίου και είδος προϊόντος.

Τα δείγματα θα αποστέλλονται από τις υπηρεσίες Εμπορίου στη Β΄ Χ.Υ. Αθηνών – Τμήμα Α’ (σημείο 8 του Πρωτοκόλλου), που θα διενεργεί τον εργαστηριακό έλεγχο.

Τα δείγματα πρωτοκολλούνται στη Β’ Χ.Υ. Αθηνών, η οποία συμπληρώνει το πεδίο «Εμπίπτει σε πρωτόκολλο συνεργασίας» με την επιλογή «ΝΑΙ» και το πεδίο «Φορέας Πρωτοκόλλου Συνεργασίας» με την επιλογή «ΓΓΒ», στη σελίδα «Επεξεργασία στοιχείων δείγματος» του Υποσυστήματος Δειγμάτων του Ο.Π.Σ.- ΓΧΚ.

Προκειμένου να αποφεύγεται η επανάληψη του ελέγχου των ίδιων προϊόντων ή της ίδιας επιχείρησης σε διαφορετικά σημεία ανά την επικράτεια, παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες να γνωστοποιούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα δείγματα που λαμβάνονται προς εξέταση (είδος, εμπορική ονομασία/περιγραφή/μάρκα/αριθμός LOT προϊόντος ή –ειδικά στην περίπτωση αντικειμένων- οποιοδήποτε κωδικό που περιγράφει μονοσήμαντα το προϊόν ώστε να υπάρχει ιχνηλασιμότητα, όπως: barcode, Ref. No, Item No, κ.λπ. επωνυμία παραγωγού ή προμηθευτή του προϊόντος, επωνυμία επιθεωρούμενης επιχείρησης κ.λπ.) στις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες, ώστε να αλληλοενημερώνονται και να διευκολύνονται στην εκτέλεση του έργου τους.

Επιπλέον, εφόσον κατά την εκτέλεση του έργου σας διαπιστώσετε ότι συντρέχουν θέματα που αφορούν και σε αντικείμενα αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών, παρακαλούμε να τις ενημερώσετε σχετικά για τις δικές τους ενέργειες.

Σας αποστέλλονται συνημμένα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικά με την υλοποίηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και τους διενεργούμενους ελέγχους (μηνιαία κατανομή δειγμάτων ανά υπηρεσία και είδος προϊόντος, δειγματοληψίες έτους 2015 κ.ά.) για τον καλύτερο συντονισμό του ελέγχου.

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου
Δρ Ανδρέας Μουρτσιάδης

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους
Δρ Νικόλαος Βλάχος

Πηγή: Taxheaven