Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1059 ΕΞ 1.6.2016 Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν. 4308/2014

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1059 ΕΞ 1.6.2016 Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν. 4308/2014

Αθήνα, 01.06.2016 

Αριθμ. Πρωτ.: 1059 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1059/2016

ΘΕΜΑ: «Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν. 4308/2014»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Από σχετικά δημοσιεύματα σε διάφορες ιστοσελίδες, δημιουργείται σύγχυση ως προς την εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου βάσει των Ε.Λ.Π. Συγκεκριμένα αναφέρονται στην επιλεκτική εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών ανάλογα με τις ανάγκες της οντότητας ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και τις σχετικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί. 

Κατόπιν τούτου ερωτάται. 

Είναι υποχρεωτική η τήρηση της περιγραφής και των κωδικών των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου για τις οντότητες που αναφέρει ο Ν. 4308/2014.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Τα θέματα του τηρούμενου λογιστικού σχεδίου προβλέπονται από τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 του νόμου 4308/2014. Βάσει αυτών, η οντότητα μπορεί είτε να συνεχίσει να τηρεί το σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ, είτε να εφαρμόσει το σχέδιο λογαριασμών του Ν. 4308/2014. 

2. Οι κωδικοί αριθμοί δεν είναι υποχρεωτικοί σε κανένα σχέδιο, μπορούν να τίθενται ελεύθερα από την επιχείρηση, εάν δεν επιθυμεί να χρησιμοποιεί τους κωδικούς που προβλέπονται από τα δύο σχέδια. 

3. Υποχρεωτικής εφαρμογής είναι η ονοματολογία, ο βαθμός ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών καθώς και το περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται από το συνδυασμό των ορισμών του Παραρτήματος Α με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β του νόμου. 

4. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παραρτήματος Γ (Σχέδιο Λογαριασμών), η οντότητα δύναται να προσθέτει λογαριασμούς ή υπολογαριασμούς ή μπορεί να χρησιμοποιεί το ευρύτερο λογιστικό-πληροφοριακό της σύστημα για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών, ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών της. 

5. Στην παράγραφο Γ.3.1 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ γίνεται δεκτό ότι «τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα έχουν τη δυνατότητα οργάνωσης και συγκέντρωσης των αναλυτικών δεδομένων του λογιστικού συστήματος με περισσότερους αλλά πάντως ισοδύναμους τρόπους σε σχέση με το σχέδιο λογαριασμών του παρόντος νόμου, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του κλάδου δραστηριότητας και τις ανάγκες πληροφόρησης της διοίκησης μιας οντότητας ή πρόσθετες απαιτήσεις της νομοθεσίας (π.χ. φορολογική ή ασφαλιστική νομοθεσία)». Στην παράγραφο αυτή παρατίθεται παράδειγμα ισοδύναμης εναλλακτικής ιεραρχικής ανάλυσης του σχεδίου λογαριασμών. 

6. Ως παράδειγμα της παρεχόμενης δυνατότητας οργάνωσης του σχεδίου λογαριασμών στα πλαίσια των ΕΛΠ, στο σχέδιο λογαριασμών του Ν. 4308/2014 υπάρχει ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός «Γη», ο οποίος μπορεί να αναλύεται ελεύθερα σε οικόπεδα, κτήματα, βοσκοτόπια, γήπεδα κλπ. Εάν η οντότητα έχει μόνο οικόπεδα, μπορεί να χρησιμοποιήσει ως πρωτοβάθμιο λογαριασμό του τηρούμενου σχεδίου τον τίτλο «Οικόπεδα», δεδομένου ότι ο εν λόγω λογαριασμός καλύπτει τις απαιτήσεις του νόμου αναφορικά με το βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης καθώς και το περιεχόμενο βάσει των ορισμών του Παραρτήματος Α και των υποδειγμάτων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β. Ο κωδικός αριθμός του λογαριασμού μπορεί να είναι είτε ο προβλεπόμενος από το ΕΓΛΣ, είτε από το σχέδιο λογαριασμών του Ν. 4308/2014, είτε να τεθεί από την επιχείρηση βάσει δικής της ανάπτυξης κωδικών του σχεδίου λογαριασμών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 
Πηγή: Taxheaven