Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1078 ΕΞ 1.6.2016 Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.;

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1078 ΕΞ 1.6.2016 Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.;

Αθήνα, 01.06.2016 

Αριθμ. Πρωτ.: 1078 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1078/2016

ΘΕΜΑ: «Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.;»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η Εταιρεία Α, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως μεσαίου μεγέθους για την μετάβαση στα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα (Ε.Λ.Π,), εξετάζει το κατά πόσο υποχρεούται να εφαρμόσει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), βάσει της διάταξης του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β. 

Πιο συγκεκριμένα:. 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήκει κατά 100% στην αλλοδαπή εταιρεία Β («μητρική εταιρεία»), η οποία έχει έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο δεν είναι εισηγμένη σε κάποια οργανωμένη αγορά. 

2. Η μητρική εταιρεία Β με τη σειρά της ανήκει κατά 100% στην αλλοδαπή εταιρεία Γ, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού και είναι η τελική μητρική («UltimateParentCompany») του Ομίλου Γ. Επισημαίνεται ότι η τελική μητρική Γ είναι εταιρεία συμμετοχών. 

3. Τα οικονομικά στοιχεία τόσο της Α όσο και της Β ενοποιούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τελικής μητρικής εταιρείας Γ, που συντάσσονται στη Γαλλία, χωρίς ενδιάμεση ενοποίηση. 

4. Ο κύκλος εργασιών, το σύνολο του ενεργητικού αλλά και ο αριθμός των εργαζομένων της Α υπερβαίνουν το 5% των αντίστοιχων στοιχείων τόσο της μητρικής εταιρείας Β όσο και της τελικής μητρικής εταιρείας Γ. 

Κατά συνέπεια το ειδικότερο ερώτημα μας είναι: 

Ποια εταιρεία θεωρείται τελικά ότι είναι η μητρική της Εταιρείας Α όπως ορίζεται στον νόμο 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.; Εάν θεωρηθεί ότι είναι η άμεσα μητρική της (εταιρεία Β), τότε η Εταιρεία θα πρέπει να συντάξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, με βάσει τα Ε.Λ.Π., ενώ σε αντίθετη περίπτωση (εταιρεία Γ) θα πρέπει να εφαρμόσει τα Δ.Π.Χ.Α..


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Στους ορισμούς του Παραρτήματος Α του νόμου 4308/2014, ως θυγατρική οντότητα ορίζεται η οντότητα που ελέγχεται από μια μητρική οντότητα άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ. 

2. Στο κείμενο της παραγράφου 3(β) του νόμου πάντως δεν γίνεται ρητή αναφορά σχετικά με την υποχρέωση οντότητας που είναι έμμεσα θυγατρική εισηγμένης. 

3. Το ερώτημα δεν αφορά αμιγώς ερμηνεία λογιστικού κανόνα και κρίνουμε σκόπιμη την από μέρους σας υποβολή ερωτήματος προς τη Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕ.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 
Πηγή: Taxheaven