Αριθ. πρωτ.: 2/26601/0004/ 10.6.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/93422/ 0004/ 5.12.2014 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του νόμου «Ελληνι

Αριθ. πρωτ.: 2/26601/0004/ 10.6.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/93422/ 0004/ 5.12.2014 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του νόμου «Ελληνι

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016
Αριθ.πρωτ.: 2/26601/0004 

ΦΕΚ ΥΟΔΔ 323/21.6.2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα: Ε'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ματζοράκη
Τηλέφωνο : 210-33.38.283
fax : 210-33.38.202
e-mail : m.matzoraki@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 2/93422/0004/5.12.2014 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του νόμου "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (Α'251)"» (ΑΔΑ: 7ΡΞ3Η-ΠΡΣ, ΥΟΔΔ 763)»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'251).
β) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45) 
γ) του άρθρου 7,παρ. 6, περ. δ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α'131), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 20 του ν.4368/2016 (Α'21)
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98)
δ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει

2. Την αριθ. 2/93422/0004/5.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του νόμου "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (Α'251)"» (ΑΔΑ: 7ΡΞ3Η-ΠΡΣ, ΥΟΔΔ 763). 

3. Το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1043287/18.3.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το από 17.3.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ι. Τροποποιούμε την αριθ. 2/93422/0004/5.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΡΞ3Η-ΠΡΣ, ΥΟΔΔ 763) ως προς τον ορισμό μελών και αντικαθιστούμε τα υπ' αριθ. 3 και 4 μέλη της παρ. Α του διατακτικού της απόφασης, ως εξής:

«3. Σαΐτη Ευθύμιο του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ......., Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), ως μέλος με αναπληρωτή του τον Χαπίδη Ματθαίο του Χρήστου, με ΑΔΤ ......., υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης.
4. Φραγκούλη Ελένη του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ......., υπάλληλο της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Καρύδη Δέσποινα του Δημητρίου, με ΑΔΤ ........, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.»

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven