Ε.Τ.Α.Α. αριθμ. πρωτ.: 155001/23.6.2016 Κατάργηση κοινωνικών πόρων Τομέων αρμοδιότητας Διοικούσας Επιτροπής Νομικών

Ε.Τ.Α.Α. αριθμ. πρωτ.: 155001/23.6.2016 Κατάργηση κοινωνικών πόρων Τομέων αρμοδιότητας Διοικούσας Επιτροπής Νομικών

Αριθμ. πρωτ. 155001
Αθήνα 23 Ιουνίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Μάρνη 22
104 33 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κουτσόλαμπρος Ανδρέας
Τηλέφωνο : 210 5217316
FAX : 210 5217315

ΘΕΜΑ: Κατάργηση κοινωνικών πόρων Τομέων αρμοδιότητας Διοικούσας Επιτροπής Νομικών.

Με κατεπείγοντα (έγγραφα και προφορικά) ερωτήματα των Τομέων ζητούνται συμβουλές και κατευθύνσεις σε σχέση με την κατάργηση των κοινωνικών πόρων των Τομέων αρμοδιότητας Διοικούσας Επιτροπής Νομικών. Επ' αυτών εκφράζουμε την ακόλουθη άποψη:

Με την παράγραφο 14 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ.6 Ν.4393/2016 (ΦΕΚ Α 106/6.6.2016) , καταργούνται από της ισχύος της διατάξεως (6.6.2016) οι κοινωνικοί πόροι (μεταξύ άλλων) υπέρ Τομέων του ΕΤΑΑ που προβλέπονται στο άρθρο 150 του Ν.3655/2008 και δη:

Α. Πόροι υπέρ Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ, όπως δικαιώματα από δημοσιεύσεις καταστατικών εταιρειών, δικαιώματα από μεταγραφές πράξεων μεταβίβασης ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου, δικαίωμα από εισπραττόμενες από το Δημόσιο χρηματικές ποινές, το ισχύον ποσοστό επί δικαστικού ενσήμου, δικαιώματα επί συμβολαιογραφικών πράξεων πλην εκείνων που αφορούν μεταβιβάσεις ακίνητων από επαχθή αιτία και δικαιώματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Β. Πόροι υπέρ Τομέων Υγείας Δικηγόρων (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Επαρχιών) του ΕΤΑΑ επί των χρηματικών ποινών, του κεφαλαίου εταιρειών και του εισπραττομένου από τους Τομείς αυτούς (και αποδιδομένου πλέον στον ΕΟΠΥΥ) ποσοστού επί του δικαστικού ενσήμου.

Από τη γραμματική ερμηνεία των δύο διατάξεων (Ν.4393/2016 και 3655/2008) προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Η διάταξη του Ν.3655/2008 δεν καθιδρύει κοινωνικούς πόρους, αλλά τους απαριθμεί με τη φράση: «Οι Κοινωνικοί Πόροι υπαγόμενοι στη ρύθμιση του προηγούμενου άρθρου είναι οι εξής...» και

2. Η διάταξη του Ν.4393/2016 δεν καταργεί τη διάταξη του Ν.3655/2008, αλλά τους κοινωνικούς πόρους που προβλέπονται σ'αυτήν με τη φράση «καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις».

Από τη συνδυαστική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι πραγματική βούληση του Νομοθέτη είναι η κατάργηση όλων των κοινωνικών πόρων που απαριθμούνται στο άρθρο 150 του Ν.3655/2008, χωρίς να γίνεται αναφορά στην αρχική διάταξη που θεσμοθέτησε τους πόρους αυτούς. Ως εκ τούτου είναι αδιάφορο αν η αρχική διάταξη έχει υποστεί τροποποιήσεις ακόμη και μετά την ισχύ του Ν.3655/2008.

Ειδικώς επί του ζητήματος του δικαστικού ενσήμου, η διάταξη του Ν.3655/2008 αναφέρει τους πόρους (υπέρ Ταμείου Νομικών και Υγείας Δικηγόρων) με τα ισχύοντα τότε ποσοστά, χωρίς καμία παραπομπή στην διάταξη του Ν. ΓΠΟΗ/1912, ο οποίος θεσμοθέτησε το δικαστικό ένσημο. Η διάταξη αυτή, ίσχυε κατά το χρόνο θέσπισης του Ν.3655/2008 και εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, μετά από σειρά τροποποιήσεων με τελευταίες αυτές του Ν.4093/2012 και 4111/2013, κυρίως ως προς τα παρακρατούμενα ποσοστά.

Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι είναι βέβαιον πως έχουν καταργηθεί οι πόροι υπέρ TAN και Τομέων Υγείας Δικηγόρων (ΕΟΠΥΥ) επί του δικαστικού ενσήμου.

Επίσης, του Νόμου μη διακρίνοντος, είναι βέβαιον ότι έχουν καταργηθεί και οι πόροι επί συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε μεταβιβάσεις κινητών πραγμάτων και σε ενοχικές συμβάσεις. 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ν.Υ.
Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
Δικηγόρος

Πηγή: Taxheaven