Αρ. πρωτ.: Φ. 1500/15021/832/ 24.6.2016 Ρύθμιση θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ φορέων Επικουρικής Ασφάλισης του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2084/1992 και Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης του άρθρου 36 του ν. 4052/2012

Αρ. πρωτ.: Φ. 1500/15021/832/ 24.6.2016 Ρύθμιση θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ φορέων Επικουρικής Ασφάλισης του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2084/1992 και Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης του άρθρου 36 του ν. 4052/2012

Αθήνα, 24.06.2016
Ap. πρ.: Φ.1500/15021/832
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/νση Δ16 - Διαδοχικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Τμήμα Α - Συντονισμού και Εφαρμογής Διαδοχικής Ασφάλισης

Πληροφ: Σ. Παπαϊωάννου
Τηλέφωνο: 210 - 3368151
Fax: 210 - 3368167
e-mail: diad@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ φορέων Επικουρικής Ασφάλισης του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2084/1992 και Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης του άρθρου 36 του ν. 4052/2012.

ΣΧΕΤ: α. Το υπ' αριθμ. Φ51020/οικ.3355/39/21.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ9Λ-ΨΝΓ) έγγραφο εγκυκλίων οδηγιών του Υπουργείου μας.
β. Τα υπ' αριθμ. Φ.1500/48273/207(15)/29.01.2016 και Φ.1500/3319/44(15)/29.01.2016 έγγραφά μας.

Η Υπηρεσία μας είναι αποδέκτης αιτημάτων και παραπόνων από διαδοχικά ασφαλισμένους οι οποίοι διαμαρτύρονται για το τμηματικό ποσό σύνταξης που έχει υπολογιστεί κατά τον συνυπολογισμό των διαδοχικών χρόνων ασφάλισης που έχουν διανυθεί σε φορείς επικουρικής ασφάλισης της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2084/1992 και σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (στο εξής Τ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4225/2014.

Κατόπιν της υπ'αριθμ. Φ51020/οικ.3355/39/21.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ9Λ-ΨΝΓ) Εγκυκλίου του Υπουργείου με την οποία δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4225/2014, καθώς και των ανωτέρω β' σχετικών εγγράφων μας που αφορούν εξατομικευμένες περιπτώσεις και προκειμένου για την ενιαία αντιμετώπιση από όλα τα Ταμεία, σας γνωρίζουμε ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4225/2014 προβλέπεται ο συνυπολογισμός του χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί μεταξύ των φορέων επικουρικής ασφάλισης της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2084/1992 και των Τ.Ε.Α. των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο εγκυκλίων οδηγιών του Υπουργείου μας, «για τους ασφαλισμένους που διέκοψαν την ασφάλισή τους πριν την μετατροπή των Τομέων Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ., Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε. και Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. του Τ.Ε.Α.Ι.Τ.-ν.π.δ.δ. σε Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης ν.π.ι.δ. και συγκεκριμένα στα Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-ν.π.ι.δ., Τ.Ε.Α. Υ.Ε.Τ.- ν.π.ι.δ., Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.-ν.π.ι.δ., Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-ν.π.ι.δ., εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης χωρίς να τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Τ.Ε.Α. συστάθηκαν από 01.03.2013 είναι σαφές ότι το ανωτέρω αναφέρεται στην κατηγορία των ασφαλισμένων που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος μετά την 01.03.2013, αφού πριν την ημερομηνία αυτή δεν υπήρχαν τα Τ.Ε.Α., αλλά οι ασφαλισμένοι, είτε συνέχισαν την ασφάλισή τους σε οποιοδήποτε φορέα επικουρικής ασφάλισης (π.χ. Ε.Τ.Ε.Α., Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.-Α.Τ.) είτε διέκοψαν την ασφάλισή τους στα ανωτέρω Ταμεία και υπέβαλαν το αίτημα συνταξιοδότησής τους μετά την 01.03.2013 π.χ. λόγω πλήρωσης της προϋπόθεσης του ορίου ηλικίας, χωρίς να έχουν διανύσει ούτε μία μέρα ασφάλισης στα Τ.Ε.Α..

Για τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης μέχρι 28.02.2013 δεν τίθεται καν θέμα της ανωτέρω διευκρίνισης, καθόσον δεν συμπίπτουν οι χρόνοι ασφάλισής τους με τα Τ.Ε.Α. για τα οποία ισχύει η διάταξη από 01.03.2013.

Τα ανωτέρω προκύπτουν από τη ρητή γραμματική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 4 του ν.4225/2014, όπου απαιτείται να έχει διανυθεί χρόνος ασφάλισης μεταξύ των φορέων επικουρικής ασφάλισης της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2084/1992 και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 και δε συνδέεται η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4225/2014 με την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης, όπως ορίζεται στο β' εδάφιο της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.

Ως εκ τούτου, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Α) Για τους ασφαλισμένους που έχει διανυθεί χρόνος ασφάλισης μεταξύ φορέων επικουρικής ασφάλισης της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2084/1992 και Τ.Ε.Α. (υπάρχει και πραγματικός διανυθείς χρόνος ασφάλισης σε Τ.Ε.Α. μετά την 01.03.2013), εφόσον οι ασφαλισμένοι έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 01.03.2013, καθώς πριν από την ημερομηνία αυτή δεν υπήρχαν τα Τ.Ε.Α., ισχύουν τα εξής:

Συνυπολογίζεται μεν ο χρόνος ασφάλισης μεταξύ των δύο διαφορετικών συστημάτων για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων φορέων αλλά δεν εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (εύρεση αρμόδιου φορέα, αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3232/2004 και 3863/2010, τήρηση αλληλόχρεων λογαριασμών, κλπ).

Κάθε φορέας απονέμει απευθείας στον δικαιούχο το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε σ' αυτόν, χωρίς να τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί, λόγω της ασυμβατότητας των συστημάτων (αναδιανεμητικό για τα επικουρικά ταμεία - κεφαλαιοποιητικό για τα Τ.Ε.Α.).

Β) Για τους ασφαλισμένους που έχει διανυθεί όλος ο χρόνος ασφάλισης μεταξύ φορέων επικουρικής ασφάλισης της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2084/1992 και με τους προαναφερόμενους τομείς του Τ.Ε.Α.Ι.Τ.-ν.π.δ.δ. πριν μετατραπούν σε Τ.Ε.Α.-ν.π.ι.δ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης (είτε πριν, είτε μετά την 01.03.2013, ημερομηνία μετατροπής των ν.π.δ.δ. σε ν.π.ι.δ. υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης) εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (εύρεση αρμόδιου φορέα, αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3232/2004 και 3863/2010 κλπ), καθόσον ο ασφαλισμένος κατέβαλε το σύνολο των ασφαλιστικών του εισφορών κατά το αναδιανεμητικό σύστημα χωρίς να ενταχθεί καθόλου στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Η σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης και κάθε φορέας απονέμει απευθείας στον δικαιούχο το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε σ' αυτόν, χωρίς να τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί.

Ενόψει όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες και να διεκπεραιώσετε αιτήματα που εκκρεμούν καθώς και να επανεξετάσετε τυχόν άλλες υποθέσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

  Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης
Σπυρίδων Κοκκινάκης

Πηγή: Taxheaven