Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000820 ΕΞ 2016/ 30.5.2016 Συγκρότηση Επιτροπής Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών (εφεξής Επιτροπή Στρατηγικής) για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του άρθρου 9 του Ν. 3691/2008

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000820 ΕΞ 2016/ 30.5.2016 Συγκρότηση Επιτροπής Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών (εφεξής Επιτροπή Στρατηγικής) για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του άρθρου 9 του Ν. 3691/2008

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000820 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 1851/24-06-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1.του άρθρου 9 του Ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», (Α' 166), όπως ισχύει,

2.του άρθρου 57 του Ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», (Α' 37)»,

3.του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),

4.του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν. 4305/2014 (Α' 237),

5.του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

Β. Το με Α.Π. ΓΔΟΠ 0000411 ΕΞ 2016 Χ/Π 616/ 18-3-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς για τον ορισμό εκπροσώπων.

Γ. Τις προτάσεις των αρχών και φορέων, ως ακολούθως:

1.το με Α.Π. 938/25-4-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

2.το με Α.Π. ΔΕΛ Ε 1049304ΕΞ 2016/28-3-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών,

3.το με Α.Π. ΓΔΤΕΦΚ 1064802ΕΞ2016/22-4-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών,

4.το με από 31-3-2016 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ,

5.το με Α.Π. 1507/16/630655/1-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας,

6.το με Α.Π. 18163/18-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών,

7.το με Α.Π. 27021ΟΙΚ./7-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων / Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς,

8.το με Α.Π. 41408/15-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,

9.το με Α.Π. 2000.0/33562/2016/15-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος,

10.το με Α.Π. 1148/24-3-2016 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης,

11.το με Α.Π. 103/6-4-2016 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος,

12.το με Α.Π. 920/28-3-2016 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

13.το με Α.Π. 635ΕΞ/24-3-2016 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,

14.το με Α.Π. ΠΡΠ 3036240316/24-3-2016 έγγραφο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Δ. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Στρατηγικής με την ακόλουθη σύνθεση:

1.Πρόεδρος ορίζεται η Ελένη Παπαδοπούλου του Αθανασίου, Γενική Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και μέλη:

2.Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή στη ΓΔΟΠ και εθνικός εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή- contact person- για θέματα που αφορούν στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κυριακή Περδικάκη του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ-Δ'/Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Τμήμα Γ') της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής.

3.Τατιάνα Λεβάκου του Πέτρου, του κλάδου ΠΕ-Β/ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια τη Μαρία Στάντζου του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ-Β Εφοριακών, Προϊσταμένη Τμήματος,

4.Ειρήνη Γιαλούρη του Δημητρίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Φιολιτάκη του Αριστοτέλη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων,

5.Κωνσταντίνος Χρήστου του Δημητρίου, Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γρηγόρη Γρηγοριάδη του Ανδρέα,

6.Γεώργιος Σκανδαλάκης του Εμμανουήλ, Υποστράτηγος, Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Υποστράτηγο Εμμανουήλ Πλουμή του Στυλιανού, Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας,

7.Δημήτριος Σπάρος του Ελευθερίου, Σύμβουλος Πρεσβείας Α' στη Δ1 Διεύθυνση ΟΗΕ και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών και Διασκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Άρτεμις Παπαθανασίου του Απόστολου, Νομική Σύμβουλο Α' στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του ιδίου Υπουργείου,

8.Ευστάθιος Τσίρμπας του Βασιλείου, του κλάδου ΠΕ- Δ'/ Τελωνειακών με οργανική θέση στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ, που υπηρετεί με απόσπαση στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Μπαλτά του Δημητρίου, Δικηγόρο, Ειδικό Συνεργάτη στην Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς,

9.Σωτήριος Μασγανάς του Γεωργίου, Προϊστάμενος της Δ/νσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή με αναπληρώτρια την Άννα Βερίου του Μιχαήλ, υπάλληλο του Τμήματος Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της ίδιας Διεύθυνσης,

10.Δημοσθένης Μπακόπουλος του Πέτρου, Επιστημονικός Συνεργάτης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Μελά του Κωνσταντίνου ομοίως Επιστημονική Συνεργάτης του Υπουργού,

11.Γεώργιος Παντελής του Παντελή, Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Σαρρή του Αριστείδη , Διευθυντή της Αρχής,

12.Θεμιστοκλής Αντωνίου του Νικολάου, Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Άγγελο Τζερμιαδιανό του Κωνσταντίνου, Τμηματάρχη της ως άνω Διεύθυνσης,

13.Γερασιμίνα Φίλιππα του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Σπαράκη του Εμμανουήλ, Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

14.Παναγιώτης Γιαννόπουλος του Αποστόλου, Α' Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Τσώκο του Ευαγγέλου, Εντεταλμένο Λογιστή,

15.Αντώνιος Στεργιώτης του Ιωάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ευδοξία Καψαλάκη του Γεωργίου, Προϊσταμένη του Γραφείου Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων της ΕΕΕΠ.

Β. Για τη γραμματειακή υποστήριξη ορίζουμε την Αικατερίνη Κελαϊδή του Εμμανουήλ, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΔΕ-Γ/ Διοικητικού, της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων.

Γ. Το έργο της Επιτροπής Στρατηγικής συνίσταται στην επεξεργασία πολιτικών και στην ανάληψη πρωτοβουλιών που αφορούν στη χάραξη στρατηγικής προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του γενικού μηχανισμού της χώρας από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 9 του Ν. 3691/2008 (ως ισχύει) και παρέχεται χωρίς αμοιβή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Πηγή: Taxheaven