Ε.Τ.Ε.Α. αρ. πρωτ.: οικ. 27677/1541/ 17.6.2016 Ορισμός εργάσιμης ημέρας καταβολής μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ

Ε.Τ.Ε.Α. αρ. πρωτ.: οικ. 27677/1541/ 17.6.2016 Ορισμός εργάσιμης ημέρας καταβολής μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ

Αθήνα, 17 / 06 /2016
Αρ. Πρ.: οικ.27677/1541

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και KOIN. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ και ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Τ.Κ.: 101 10, Αθήνα
Τηλ.: 2131516820
Fax: 210 3368182
Ηλ. Ταχυδρομείο: dproyp@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εργάσιμης ημέρας καταβολής μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ.».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 4 του ν.4151/2013 (ΦΕΚ Α΄103) περί ρυθμίσεων συνταξιοδοτικών θεμάτων.

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 ΦΕΚ Α΄85/12-05-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις."

3. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) και δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015/ «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 116).

6. Tις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α΄180/29-8-2014, «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178/29.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

8. Την ανάγκη για διευκόλυνση των συνταξιούχων των Ασφαλιστικών Οργανισμών στη συναλλαγή τους με τα Τραπεζικά Ιδρύματα της χώρας.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

10. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΑ, όπως διατυπώθηκε με την υπ΄αρ.απόφαση 330/162/8-6-2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε στο εξής ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, αρχής γενομένης με τις συντάξεις του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ KOIN. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Πηγή: Taxheaven