Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016/ 22.6.2016 Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016/ 22.6.2016 Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375318
FAX : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα φορολογουμένων αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Με τις διατάξεις της {start}παρ. 1 του άρθρου 13{end} του ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι με την επιφύλαξη των διατάξεων των {start}παραγράφων 2{end}, {start}3{end}, {start}4{end} και {start}5{end} οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της {start}παρ. 2{end} του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου όπως τροποποιήθηκαν με την {start}παρ. 1 του άρθρου 44{end} του ν. 4389/2016 ορίζεται, ότι η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.

3. Σημειώνεται ότι, για σκοπούς ίσης φορολογικής μεταχείρισης δεν υφίσταται διαφορετική αντιμετώπιση των εισοδημάτων των εργαζομένων μιας επιχείρησης με αντικείμενο  δραστηριότητας την πώληση οχημάτων και μιας επιχείρησης με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Επίσης η λογιστική απεικόνιση του οχήματος, δεν αποτελεί κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ή μη του οχήματος αυτού ως παροχή σε είδος για τον εργαζόμενο, δεδομένου ότι αυτό χρησιμοποιείται από υπάλληλο της επιχείρησης λόγω παραχώρησής του από αυτήν.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, όσον αφορά στη φορολογική μεταχείριση της παροχής οχήματος στα στελέχη μιας επιχείρησης ανεξαρτήτως: α) της διάρκειας χρήσης του οχήματος και β) της δραστηριότητας της επιχείρησης η παροχή αυτή αποτελεί παροχή σε είδος για τον εργαζόμενο, η οποία για σκοπούς εφαρμογής του {start}άρθρου 13{end} του ΚΦΕ αποτιμάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην {start}παρ. 2 του άρθρου 13{end} του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την {start}παρ. 1 του άρθρου 44{end} του ν. 4389/2016.




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Πηγή: Taxheaven