Αριθ. πρωτ.: ΤΑΔΚ 638 /2016/ 15.6.2016 Δημοτολογική εγγραφή Συμφώνων Συμβίωσης

Αριθ. πρωτ.: ΤΑΔΚ 638 /2016/ 15.6.2016 Δημοτολογική εγγραφή Συμφώνων Συμβίωσης

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016
Α.Π.: ΤΑΔΚ 638 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 213 136 1008,1034,1035 213 136 1369, 1363,1320,1282,1145

ΘΕΜΑ: «Δημοτολογική εγγραφή Συμφώνων Συμβίωσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις περί Οικογενειακού Δικαίου του Αστικού Κώδικα.

2.Τις διατάξεις του π.δ.497/1991 (180Α') «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια».

3.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του ν.3274/2001 (195Α') περί «Κατάρτισης και τήρησης Εθνικού Δημοτολογίου».

4.Τις διατάξεις τω άρθρων 14,15,17,18 και 279 του ν.3463/2006 (114 Α') του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

5.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Πρώτου ν.3719/2008(241 Α') περί «Συμφώνου Συμβίωσης».

6.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Πρώτου καθώς και των άρθρων 56 και 62 του ν.4356/2015 (181 Α') περί του «Συμφώνου Συμβίωσης».

7.Την υπ'αριθμ.Φ.42301/12168/1995 (608Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών « Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ενέργεια των εγγραφών διαγραφών κλπ μεταβολών στα δημοτολόγια».

8.Το Π.Δ. 73/2015 (116Α') περί «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9.Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών,

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τις απαιτούμενες ενέργειες και τα δικαιολογητικά για τη δημοτολογική τακτοποίηση των πολιτών σε περίπτωση σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης, που διέπονται από τις διατάξεις του ν.4356/2016.

1. Σύμφωνο Συμβίωσης μεταξύ δημοτών του ίδιου Δήμου

Δημιουργείται, κοινή οικογενειακή μερίδα, είτε
α. με μεταφορά των συμβιούντων από τις πατρικές οικογενειακές μερίδες τους σε μία νέα μερίδα, ή
β. με μεταφορά του ενός συμβιούντα στην υπάρχουσα οικογενειακή μερίδα του άλλου. Οι συμβαλλόμενοι που διέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις δεν μπορούν να διατηρήσουν ξεχωριστές οικογενειακές μερίδες όσο το Σύμφωνο Συμβίωσης τους είναι σε ισχύ.

2.Σύμφωνο Συμβίωσης μεταξύ δημοτών διαφορετικών Δήμων

Δημιουργείται ενδεικτική εγγραφή της/του συμβιούντα, ο οποίος είναι δημότης του άλλου Δήμου. Εάν ο/η δημότης είναι εγγεγραμμένος/η στην πατρική μερίδα, θα μεταφερθεί σε νέα οικογενειακή μερίδα όπου θα αποτελέσει το αρχικό μέλος αυτής, με την ενδεικτική εγγραφή της/του συμβιούντα στο Νο2.

Εάν ο δημότης έχει ήδη δική του οικογενειακή μερίδα, τότε σε αυτήν θα εγγραφεί ενδεικτικά η/ο συμβίων.

Ο ένας συμβιών μπορεί να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου συμβιούντα, μεταδημοτεύοντας στον Δήμο όπου εκείνος είναι δημότης, χωρίς να απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας του άρθρου 15 του ν. 3463/2006.

3.Σύμφωνο Συμβίωσης Έλληνα/ιδας πολίτη με αλλοδαπό/η

Δημιουργείται ενδεικτική εγγραφή του/της αλλοδαπού/ης συμβιούντα.

4.Σύμφωνο Συμβίωσης γυναίκας ή άνδρα σε χηρεία

Σε περίπτωση που πρόσωπο που τελεί σε χηρεία συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης, εξέρχεται υποχρεωτικά της οικογενειακής μερίδας του/της αποθανόντος/ούσας συζύγου, όταν ο/η αποθανών/ούσα σύζυγος ήταν το αρχικό μέλος αυτής της μερίδας.

Σε περίπτωση που το αρχικό μέλος της μερίδας είναι το πρόσωπο που τελεί σε χηρεία, τότε ο/η συμβιών/ούσα του εγγράφεται στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό της υπάρχουσας μερίδας, δηλαδή μετά τον διαγραφέντα λόγω θανάτου σύζυγο και μετά τα πιθανώς υπάρχοντα τέκνα.

5.Δημοτολογική τακτοποίηση τέκνων γεννηθέντων εντός Συμφώνου Συμβίωσης

Το τέκνο ετερόφυλου ζευγαριού που γεννήθηκε μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες του άρθρου 9 του ν. 4356/2015 εγγράφεται κανονικά στη μερίδα του πατέρα ή της μητέρας του. Οι γονείς υποχρεούνται εντός της προθεσμίας προς δήλωσή της γέννησης του πρώτου τέκνου τους να προσδιορίσουν με αμετάκλητη δήλωση τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης τη δημοτικότητα του.

Η δήλωση αυτή προσδιορίζει και τη δημοτικότητα των τέκνων που θα γεννηθούν μεταγενέστερα εντός του Συμφώνου Συμβίωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η δήλωση αυτή το τέκνο αποκτά την δημοτικότητα του πατέρα του.

Εάν κάποιος από τους γονείς μεταδημοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη κοινή δήλωση τους στον Δήμαρχο από όπου μεταδημοτεύει. τη δημοτικότητα των ανήλικων τέκνων τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση τα ανήλικα τέκνα, τα οποία ευρίσκονται εγγεγραμμένα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα που μεταδημοτεύει, ακολουθούν τη νέα δημοτικότητά του, αν όμως δεν την έχουν, διατηρούν τη δική τους δημοτικότητα. Μεταδημότευση ανηλίκου μπορεί να λάβει χώρα και στην περίπτωση που επιμέλεια των τέκνων περιέλθει με τελεσίδικη δικαστική απόφαση στον έναν από τους γονείς.

6.Δημοτολογική τακτοποίηση λύσης Συμφώνου Συμβίωσης

6α. Μη αυτοδίκαιη λύση μεταξύ δημοτών του ίδιου Δήμοι)

Για την λύση του Συμφώνου Συμβίωσης απαιτείται η προσκόμιση του από κοινού των συμβληθέντων συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης ή του μονομερούς συμβολαιογραφικού έγγραφου λύσης ενός από τους συμβληθέντες, το οποίο οφείλει να έχει κοινοποιηθεί μέσο) δικαστικού επιμελητή στον άλλον συμβληθέντα.

Με τη μη αυτοδίκαιη λύση του Συμφώνου Συμβίωσης διενεργείται:
α. Αλλαγή μερίδας εντός του ιδίου Δήμου της /του συμβιούντα (διαφόρου του αρχικού μέλους) και διαγραφή αυτού.
β. Διαγραφή των στοιχείων Συμφώνου Συμβίωσης, πλην του αριθμού του Συμφώνου Συμβίωσης, από το αρχικό μέλος της μερίδας.

6β. Μη αυτοδίκαιη λύση Σ.Σ. μεταξύ δημοτών διαφορετικών Δήμων

Στη μερίδα που περιλαμβάνει ως αρχικό μέλος μια κανονική εγγραφή και ο/η συμβιών/ούσα είναι εγγεγραμμένος/η ενδεικτικά, διενεργείται διαγραφή της ενδεικτικής εγγραφής (χωρίς τη μεταφορά της σε άλλη μερίδα) καθώς και διαγραφή των στοιχείων Συμφώνου Συμβίωσης, πλην του Αριθμού Σ.Σ., από το αρχικό μέλος της μερίδας.

Σε περίπτωση που η ενδεικτική εγγραφή είναι το αρχικό μέλος της μερίδας και ο/η συμβιών/ούσα αποτελεί την κανονική εγγραφή, διενεργείται αλλαγή μερίδας του δεύτερου και διαγραφή της ενδεικτικής.

Σε περίπτωση που ο/η συμβιών/ούσα δηλώσει την επιθυμία του να μεταδημοτεύσει μετά την λύση του Συμφώνου Συμβίωσης, διενεργείται μεταφορά του σε νέα μερίδα λόγω λύσης του Συμφώνου Συμβίωσης και στη συνέχεια διενεργείται η μεταδημότευσή του.

6γ. Δημοτολογική τακτοποίηση τέκνων στην μη αυτοδίκαιη λύση του Συμφώνου Συμβίωσης

Κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ.1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αν η επιμέλεια περιέλθει στον έναν από τους γονείς με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του γονέα αυτού και εγγράφεται κανονικά στη μερίδα του με ενδεικτική εγγραφή στη μερίδα του άλλου γονέα.

7.Αυτοδίκαιη λύση Συμφώνου Συμβίωσης

Το σύμφωνο λύεται αυτοδικαίως αν συναφθεί γάμος μεταξύ των συμβληθέντων και δημιουργείται υποχρέωση στους συζύγους να προβούν στη σχετική δήλωση στον αρμόδιο Ληξίαρχο. Απαραίτητο δικαιολογητικό για την δημοτολογική τακτοποίηση είναι η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης στην οποία έχει καταχωριστεί η λύση αυτού εξαιτίας του γάμου των συμβληθέντων.

Σε περίπτωση αυτοδίκαιης λύσης Συμφώνου Συμβίωσης παραμένουν όλα τα μέλη στην ίδια μερίδα και

α. διαγράφονται τα στοιχεία του Συμφώνου Συμβίωσης

β. ο 2ος συμβιών διαγράφεται και εγγράφεται στον επόμενο ελεύθερο α/α, με ενημέρωση των πεδίων γάμου και στους δύο συζύγους

γ. τροποποιείται η σύνδεση των τέκνων με τον 2° συμβιούντα και συνδέονται με τον α/α του/της συζύγου.

8.Ακύρωση Συμφώνου Συμβίωσης

Για την δημοτολογική τακτοποίηση της ακύρωσης του Συμφώνου Συμβίωσης απαιτείται η προσκόμιση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που κηρύσσει άκυρο το Σύμφωνο Συμβίωσης. Η δημοτολογική διαδικασία ακύρωσης είναι παρόμοια με τη δημοτολογική διαδικασία λύσης του Σ.Σ., όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω.

8α. Ακύρωση Σ.Σ. μεταξύ δημοτών ίδιου Δήμων

Με την ακύρωση του Συμφώνου Συμβίωσης διενεργείται:

α. Αλλαγή μερίδας εντός του ιδίου Δήμου της /του συμβιούντα (διαφόρου του αρχικού μέλους) και διαγραφή αυτού.

β. Διαγραφή των στοιχείου Συμφώνου Συμβίωσης, πλην του αριθμού του Συμφώνου Συμβίωσης, από το αρχικό μέλος της μερίδας.

8β. Ακύρωση Σ.Σ. μεταξύ δημοτών διαφορετικών Δήμων

Στη μερίδα που περιλαμβάνει ως αρχικό μέλος μια κανονική εγγραφή και ο/η συμβιών/ούσα είναι εγγεγραμμένη/ος ενδεικτικά, διενεργείται διαγραφή της ενδεικτικής εγγραφής (χωρίς τη μεταφορά της σε άλλη μερίδα) καθώς και διαγραφή των στοιχείων Συμφώνου Συμβίωσης, πλην του Αριθμού Σ.Σ., από το αρχικό μέλος της μερίδας.

8γ. Δημοτολογική τακτοποίηση τέκνων στην ακύρωση του Συμφώνου Συμβίωσης

Η πατρότητα των τέκνων που γεννήθηκαν από Σύμφωνο Συμβίωσης που ακυρώθηκε δεν επηρεάζεται.

9.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Το επισυναπτόμενο πιστοποιητικό αποτελεί υπόδειγμα πιστοποιητικού που εκδίδεται από τα δημοτολόγια και απεικονίζει την οικογενειακή κατάσταση των δημοτών.

10.Απαιτούμενο δικαιολογητικό για την δημοτολογική τακτοποίηση των συμβιούντων είναι η ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης.

11.Στις διατάξεις της παρούσας - κατ' ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω - δύνανται να υπαχθούν και όσοι από τους έχοντες συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης με τις διατάξεις του ν.3719/2008, επιλέξουν να υπαχθούν στις διατάξεις του ν.4356/2015. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοτολογική τακτοποίηση των ανωτέρω είναι η σύναψη νέας συμβολαιογραφικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης, η οποία καταχωρίζεται αυτοτελώς ως μεταβολή κατ' άρθρο 62 του ν.4356/2015 στην αρχική Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης, μεταβολή που δεν συνέχεται με τις μεταβολές κατ' άρθρο 14 του ν.344/1976, ως εκ τούτου είναι απεξαρτημένη από την επιβολή προστίμου.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Παναγιώτης Κουρουμπλής

 

Πηγή: Taxheaven