Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1096321 ΕΞ 2016/27.6.2016 Κοινοποίηση Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 71/2015 της 20ης Μαρτίου 2015 με την οποία τροποποιείται το πρωτόκολλο 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2016/754]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1096321 ΕΞ 2016/27.6.2016 Κοινοποίηση Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 71/2015 της 20ης Μαρτίου 2015 με την οποία τροποποιείται το πρωτόκολλο 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2016/754]

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1096321 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αγγελική Καρανικόλα
Τηλέφωνο: 210 69 87 513
FAX: 210 69 87 506
Email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 71/2015 της 20ης Μαρτίου 2015 με την οποία τροποποιείται το πρωτόκολλο 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2016/754].

ΣΧΕΤ: 1. Η αριθ. πρωτ. Δ.1458/888/21.9.2006 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 136/2005 της 21/10/2005 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αρ. 4 της συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες καταγωγής).

2. Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5021297 ΕΞ 2011/11.5.2011 ΔΥΟ (Κοινοποίηση της Απόφασης αριθ.4/2011 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ της 11/2/2011, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 των κανόνων καταγωγής της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ).

3. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1093155 ΕΞ 2016/21.6.2016 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 70/2015 της 20ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2016/753]).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας κοινοποιούμε με την παρούσα για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 71/2015, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L129/19.5.2016). Υπενθυμίζεται ότι στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) συμμετέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Στο άρθρο 1, παράγραφος 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης ορίζεται ότι το πρωτόκολλο 4 (κανόνες καταγωγής) της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ αντικαθίσταται από το κείμενο του Παραρτήματος της κοινοποιούμενης Απόφασης.

Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, οι τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου 4 που έλαβαν χώρα με την Απόφαση αρ. 70/2015 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, ήτοι η προσθήκη του άρθρου 41 περί μεταβατικών ρυθμίσεων λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ΕΕ (κοινοποίηση με το αρ. 3 σχετικό), εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως την 1η Ιανουαρίου 2017 .

Η τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ για τους κανόνες καταγωγής κρίθηκε αναγκαία προκειμένου αυτό να ευθυγραμμισθεί με την Περιφερειακή Σύμβαση για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής. 

Η κοινοποιούμενη απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2014.

Τα κυριότερα σημεία επί των οποίων τροποποιείται το πρωτόκολλο 4 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ με την κοινοποιούμενη Απόφαση, σε σχέση με αυτό που ίσχυε προηγουμένως (κοινοποίηση με την αριθ. 1 σχετική), αφορούν στα εξής:

- Στο άρθρο 3 (Διαγώνια σώρευση καταγωγής) στις παραγράφους 1 και 2 όπου αναφέρονται οι ομάδες χωρών με τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή της διαγώνιας σώρευσης καταγωγής προκειμένου ένα προϊόν να θεωρηθεί καταγωγής ΕΟΧ. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 έχουν προστεθεί οι Νήσοι Φερόες (που με το προηγούμενο πρωτόκολλο αναφερόταν στην ομάδα χωρών της παραγράφου 2) και οι χώρες που συμμετέχουν στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Σερβία και Κοσσυφοπέδιο, δυνάμει της Απόφασης 1244/99 του ΣΑΗΕ), οι οποίες πλέον συμμετέχουν στη πανευρωμεσογειακή ζώνη σώρευσης της καταγωγής. Κατά τα λοιπά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 και ειδικότερα στις παραγράφους 3, 4 και 5 αυτού παραμένουν ως έχουν.

- Στο άρθρο 6 (ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση) έχει προστεθεί μια επιπλέον επεξεργασία που θεωρείται ως ανεπαρκής, ήτοι το σημείο ιδ) «η ανάμειξη της ζάχαρης με οποιαδήποτε άλλη ύλη».

- Χρησιμοποιείται πλέον ο όρος «Δήλωση Καταγωγής» αντί για «Δήλωση Τιμολογίου» σε όλα τα σχετικά άρθρα του πρωτοκόλλου 4 για τους κανόνες καταγωγής.

- Το Παράρτημα Ι του πρωτοκόλλου 4 (Επεξηγηματικές σημειώσεις για τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ) παραπέμπει στο αντίστοιχο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Ι της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (L 54/26.2.2013).

- Το Παράρτημα ΙΙ (Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου το καταγόμενο προϊόν να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής) παραπέμπει στο αντίστοιχο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος I της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (L 54/26.2.2013).

- Το Παράρτημα ΙΙΙα (Υποδείγματα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 και της αίτησης για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1) παραπέμπει στο αντίστοιχο Παράρτημα IIIα του Προσαρτήματος I της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (L 54/26.2.2013).

- Το Παράρτημα ΙΙΙβ (Υποδείγματα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR-MED και της αίτησης για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR-MED) παραπέμπει στο αντίστοιχο Παράρτημα IIIβ του Προσαρτήματος I της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (L 54/26.2.2013).

- Το Παράρτημα IVα (Κείμενο της Δήλωσης Καταγωγής) παραπέμπει στο αντίστοιχο Παράρτημα IVα του Προσαρτήματος I της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (L 54/26.2.2013).

- Το Παράρτημα IVβ (Κείμενο της Δήλωσης Καταγωγής EUR-MED) παραπέμπει στο αντίστοιχο Παράρτημα IVβ του Προσαρτήματος I της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (L 54/26.2.2013).

- Έχει προστεθεί κοινή δήλωση σχετικά με την αποχώρηση ενός συμβαλλόμενου μέρους από την Περιφερειακή Σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής.

Το πλήρες κείμενο του πρωτοκόλλου 4 (κανόνες καταγωγής) της Συμφωνίας ΕΟΧ που ισχύει περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Κοινοποιούμενης Απόφασης.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
Πηγή: Taxheaven