ΔΕΔ Αθήνας αρ. 187/5.2.2014 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 187/5.2.2014 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

Καλλιθέα 05/02/2014
Αριθμός απόφασης: 187

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 9572566
ΦΑΞ: 210 9531321

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 70Β' «Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής Προσφυγή» του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΕΚ Α' 151), όπως αυτές προστέθηκαν με το ν.4152/2013, περίπτωση 1, υποπαράγραφος Α.5, παράγραφος Α, άρθρο πρώτο (ΦΕΚ Α'107), καθώς και τις διατάξεις της περίπτωσης 2α της ιδίας υποπαραγράφου του ίδιου νόμου.

β. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

γ. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

δ. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

ε. Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1209/6.9.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 2371), περί αρμοδιότητας έκδοσης των αποφάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της ίδιας απόφασης.

στ. Του άρθρου 7 της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ B' 55/16-1-2014).

2. Την ΠΟΛ.1211/12.9.2013 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ. 2225 ΕΞ 2013/20.9.2013 απόφαση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής» (ΦΕΚ Β' 2542 ).

Την από 23/12/2013 και με αριθμό πρωτοκόλλου … ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας …, ΑΦΜ …, κατοίκου .., .. κατά 1) της υπ' αριθ. … πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2010 του Προϊσταμένου του ΔΕΚ Αθηνών και 2) της υπ' αριθ. … πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2011 του Προϊσταμένου του ΔΕΚ Αθηνών και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

4. α) Την υπ' αριθ. … πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2010 του Προϊσταμένου του ΔΕΚ και β) την υπ' αριθ. … πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2011 του Προϊσταμένου του ΔΕΚ Αθηνών των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από …/2013 οικεία έκθεση ελέγχου.

5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

6. Την από 31/01/2014 εισήγηση της υπαλλήλου …

Επί της από 23/12/2013 και με αριθμό πρωτοκόλλου . ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας ..., ΑΦΜ .., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση προσφυγή, ζητά την ακύρωση 1) της υπ' αριθ. …. πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2010 του Προϊσταμένου του ΔΕΚ Αθηνών με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της (κύριος) φόρος ποσού 2.476,08 € πλέον 2.870,93 € (πρόσθετος λόγω ανακρίβειας) και 2) της υπ' αριθ. … πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2011 του Προϊσταμένου του ΔΕΚ Αθηνών με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της (κύριος) φόρος ποσού 9.916,89 € πλέον 7.958,87 € (πρόσθετος λόγω ανακρίβειας).

Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν ύστερα από προσωρινό έλεγχο φορολογίας ΦΠΑ Ν.2859/2000 που διενεργήθηκε στην προσφεύγουσα από το ΔΕΚ Αθηνών και αφορούν την έκπτωση ποσών ΦΠΑ τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.2859/2000 δεν εκπίπτονται.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.4 του Ν.2859/2000, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:………………γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά, δ) στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης, ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά..

Επειδή η διάταξη αυτή είναι γενική και κατά συνέπεια καλύπτει όλες τις περιπτώσεις ακόμα κι αν συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της επιχείρησης. Ως εκ τούτου οι δαπάνες αυτές θεωρούνται ως μη λειτουργικές για το σύστημα του ΦΠΑ και επομένως ο ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτές δεν εκπίπτεται.

Επειδή η προσφεύγουσα εξέπεσε ΦΠΑ που αναλογούσε σε δαπάνες μίσθωσης επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι εννέα θέσεων, σε δαπάνες ενοικίασης δωματίων ξενοδοχείων στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες για κατανάλωση ποτών και τροφών και σε δαπάνες που καταβλήθηκαν σε ταβέρνες.

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από …/2013 έκθεση ελέγχου του ΔΕΚ Αθηνών επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη απόφαση, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με αρ.πρωτ. …/23-12-2013 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας …., ΑΦΜ … και την επικύρωση:

α) της υπ' αριθ … πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου του ΔΕΚ Αθηνών για τη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2010.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Διαφορά φόρου 2.476,08 €
Πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας (υπολογισμός πρόσθετου φόρου μέχρι 31/01/14) 2.942,02 €
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 5.418,10 €


β) της υπ' αριθ ... πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου του ΔΕΚ Αθηνών για τη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2011.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Διαφορά φόρου 9.916,89 €
Πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας (υπολογισμός πρόσθετου φόρου μέχρι 31/01/14) 8.702,66 €
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 18.619,55 €


Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΙΩΡΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 ν. 2717/99).

Πηγή: Taxheaven