Αριθμ. απόφ. 1449/27/31.5.2016 Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2016 (ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016).

Αριθμ. απόφ. 1449/27/31.5.2016 Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2016 (ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016).

Αριθμ. απόφ. 1449/27/31.5.2016

(ΦΕΚ Β'1868/27 Ιουνίου 2016)

Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2016 (ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/ 8-7-1994).
β. του Ν. 2336/95, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/ 12-9-1995).
γ. του Ν. 2434/1996, άρθρο 1 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/20-8-1996).
δ. του Ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7 άρθρο 8 παρ. 2
εδ.ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. 2. (ΦΕΚ 258/τ.A΄/8-11-2001). ε. του Ν. 4144/2013, άρθρα 26 και 34 (ΦΕΚ 88/τ.
Α΄/18.42013)
2. Τη με αριθμό 350/19/24.05.2016 απόφαση της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016 ως εξής:
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ με την με αριθμό 350/19/24.05.2016 διατύπωση γνώμης, έθεσε τους όρους και τις προϋποθέσεις προγράμματος κατάρτισης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1 25 εργαζόμενους, με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016».
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού δικαιούχοι υλοποίησης είναι:
 

1. Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών (πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι), των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα και όχι μόνο ομοιοεπαγγελματική ιδιότητα.
Οι παραπάνω φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια (σύμφωνα με την έγκριση του καταστατικού τους) πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης, ενώ οι αρχαιρεσίες τους θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.
Για τους φορείς τους οποίους έχουν κατά νόμο διεξαγάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής, που θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δικαιούχοι φορείς είναι οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών).

3. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δικαιούχοι φορείς είναι τα επιμελητήρια των οποίων οι επιχειρήσεις- μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών).
Οι επιστημονικοί σύλλογοι, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να προσκομίσουν και την απόφαση της περιφέρειας (όπου ανήκουν) που επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους.
Τα επιμελητήρια, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να προσκομίσουν και την απόφαση του πρωτοδικείου (όπου ανήκουν), που επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους.

Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν και κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 άτομα με την ιδιότητα των ανεξάρτητων καταρτιζόμενων:
1) Όταν οι εργοδότες τους δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών.
2) Όταν το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη.
3) Όταν οι εργοδότες τους με δήλωση δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών του κλάδου τους.
 

Επισημαίνεται ότι:
 

1. Οι εργαζόμενοι στους οποίους αναφέρεται η τρίτη περίπτωση, θα καταθέτουν στον Φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών ο οποίος θα τους εντάξει σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25, υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης που εργάζονται όπου θα δηλώνεται ότι ο εργοδότης τους δεν επιθυμεί τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, θα υπογράφεται από τον εργοδότη και θα φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα φυλάσσεται στον φάκελο του προγράμματος και θα υπόκειται σε έλεγχο φυσικού αρχείου.

2. Για τις λοιπές κατηγορίες ανεξάρτητων εργαζομένων, οι εργαζόμενοι θα απευθύνονται στο εργατικό κέντρο του Νομού (ή της περιοχής του Νομού) στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη, για να βεβαιωθεί η επιχείρηση όπου απασχολούνται καθώς και η ειδικότητα απασχόλησής τους στην επιχείρηση αυτή.

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται πάντα εντός των ορίων του Νομού όπου ανήκει το εργατικό κέντρο. Στην περίπτωση αυτή, για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, το εργατικό κέντρο συνεργάζεται με το φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, με την υποχρέωση τήρησης των όρων της παρούσας εγκυκλίου και από τα δύο μέρη.
 

Προϋπόθεση συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης να έχει καταβληθεί η εργοδοτική ΛΑΕΚ (0,24%).

3. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης, το εργατικό κέντρο μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού, εφόσον του παραχωρηθεί εγγράφως το δικαίωμα από τον φορέα. Η έγγραφη παραχώρηση του δικαιώματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών ή οποία αποστέλλεται στο γραφείο ΛΑΕΚ (Δ/νση A3) ενώ καταχωρείται και ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ, στην καρτέλα του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών.

Το εργατικό κέντρο έχει δικαίωμα να υποβάλει προτάσεις υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης από μόνο ένα φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών (ο οποίος δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης). Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα καταθέσει ένα εργατικό κέντρο θα γίνει με τα δεδομένα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, ως να κατέθετε ο ίδιος ο φορέας την πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης. Για το λόγο αυτό, στα βασικά στοιχεία του εργατικού κέντρου, θα πρέπει να καταχωρείται ο αριθμός των επιχειρήσεων-μελών καθώς και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις-μέλη του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών που έχει παραχωρήσει το δικαίωμά του.

Σε αυτή την περίπτωση, το εργατικό κέντρο τηρεί στο φυσικό του αρχείο βεβαίωση από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών στην οποία θα αναφέρονται:
-τα στοιχεία του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών αναλυτικά (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ. δ/νση, τηλέφωνο κ.λπ.)
-ότι δεν επιθυμεί να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 το έτος 2016 και καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας απόφασης.
-ότι παραχωρεί το δικαίωμα του στο συγκεκριμένο εργατικό κέντρο
-τον αριθμό των επιχειρήσεων-μελών του
-τον αριθμό των εργαζομένων των επιχειρήσεων-μελών του

Κατά τα λοιπά, θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης.

Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης φορέων των εργοδοτών (ομοσπονδίες), που επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, δύνανται να καταθέσουν προτάσεις για αξιολόγηση μόνο για τις επιχειρήσεις των πρωτοβάθμιων μελών τους οι οποίες δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω κανενός πρωτοβάθμιου οργάνου.

Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης φορέων των εργοδοτών (ομοσπονδίες), που δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, δύνανται να αναλάβουν τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος ΛΑΕΚ σε τοπικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων, με ενδεικτικές ενέργειες όπως προβολή στον τοπικό τύπο, διενέργεια ημερίδων κ.λπ.

Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25, αλλά και νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.

Στη περίπτωση αυτή, μετά την υλοποίηση κάθε προγράμματος κατάρτισης από πρωτοβάθμιο όργανο (φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών), θα συντάσσεται από το δευτεροβάθμιο τοπικό συνδικαλιστικό όργανο (την ομοσπονδία στην οποία ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών) «έκθεση υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης» που περιλαμβάνει:

-Τα στοιχεία του δικαιούχου φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών
-Τα στοιχεία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης (όπως αυτά καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ)
-Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης (π.χ. αναγκαιότητα αντικειμένου κατάρτισης, βαθμός δυσκολίας προγράμματος κ.λ.π.)
-Προτάσεις για μελλοντική υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες :
-των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται από τον συγκεκριμένο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών,
-της τοπικής αγοράς εργασίας
-του εργατικού δυναμικού της περιοχής.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

• επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών του κλάδου τους, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
• καταβάλουν στο Ι ΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησης τους για το έτος 2016.
• απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
• το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
• δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του O.A.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:


Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, ανέρχεται σε ποσό ύψους 20.000.000,00 Ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.
Το παραπάνω ποσό έχει κατανεμηθεί ανά Νομό κατά Περιφερειακή Δ/νση όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1).
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 20/12/2016 με δικαίωμα παράτασης με απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑ ΤΑΡΤΙΣΗΣ:


1. Δικαίωμα υλοποίησης της κατάρτισης έχουν τα Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2), των οποίων η έγκριση πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα, είναι σε ισχύ.
Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται :
 

Α) από πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) σε πιστοποιημένες δομές των ανωτέρω Κέντρων Δια βίου Μάθησης ή σε ενοικιαζόμενες πιστοποιημένες δομές
 

Β) σε σχολικές αίθουσες, εφόσον αυτές παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο
 

Γ) σε δομές των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.

-Έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων
-Δεν είναι υπόγειοι
-Διαθέτουν καλό αερισμό
-Έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος
-Διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κλπ
-Διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας
 

2. Τα προγράμματα κατάρτισης:
• υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00' ώρα.
• περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος. Η διάρκεια τους ορίζεται στις τριάντα δύο (32) ώρες
• ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).
 

Μετά από κάθε μία εκπαιδευτική ώρα σαράντα πέντε (45') λεπτών γίνεται διάλειμμα δέκα πέντε (15') λεπτών. Μετά από κάθε δύο εκπαιδευτικές ώρες ενενήντα (90') λεπτών γίνεται διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών (15').
 

3. Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
 

4. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του εργαζόμενου στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης.
Κατ' εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν. 1836/1989) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν. Στη περίπτωση αυτή δεν υφίσταται ωράριο και επομένως δεν ισχύει η δέσμευση υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου.
 

5. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή του καταρτιζόμενου αποκλείεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα από όλα τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία έχει δηλωθεί.
 

6. Ο αριθμός των συμμετεχόντων καταρτιζομένων για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης κυμαίνεται από δέκα (10) έως είκοσι πέντε (25) άτομα.
 

7. Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν καταχωρηθεί στην υποβολή υλοποίησης του προγράμματος. Το ποσοστό αυτό των απουσιών, δεν μπορεί να αποτελέσει αιτιολογία μείωσης της διάρκειας υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Η υπέρβαση του ποσοστού αυτού, έχει σαν αποτέλεσμα τη μη αποπληρωμή από τον ΟΑΕΔ του καταρτιζομένου κατά τη διαδικασία αποπληρωμής του προγράμματος και:
α. Δεν υπολογίζονται οι πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης του συγκεκριμένου καταρτιζομένου σε ότι αφορά στις δαπάνες μετακίνησης-διατροφής,
β. Υπολογίζεται το 50% των πραγματοποιηθεισών ωρών σε ότι αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη και στην αποζημίωση του φορέα εκπροσώπησης εργαζομένων (εφόσον υπάρχει συνεργασία με αυτόν).
 

8. Για την αποπληρωμή του προγράμματος κατάρτισης, ο αριθμός των καταρτιζομένων που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 50% του αριθμού των οριστικά δηλωθέντων ατόμων κατά την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.
 

9. Ο αριθμός των παρόντων καταρτιζομένων ανά ώρα και μέρα κατάρτισης, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 50% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ για την υλοποίηση του προγράμματος.
 

10. Ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι, καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισης, έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας το οποίο και επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο από τον ελεγκτή-υπάλληλο του ΟΑΕΔ.
 

11. Ο εκπαιδευτικός φορέας υποχρεούται να τηρεί, στο τόπο υλοποίησης του προγράμματος, για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, αντίγραφο φακέλου με τα στοιχεία των καταρτιζομένων (φωτοτυπία ταυτότητας, νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ, επωνυμία επιχείρησης στην οποία εργάζεται ο κάθε καταρτιζόμενος και στη περίπτωση συμμετοχής ανεξάρτητων καταρτιζομένων, βεβαίωση φορέα εργαζομένων και φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασφάλισης τους). Ο φάκελος παραδίδεται στους ελεγκτές του ΟΑΕΔ κατά τον έλεγχο εφόσον ζητηθεί.
 

12. Για τη διδασκαλία θεμάτων πληροφορικής απαιτείται η διάθεση ενός Η/Υ ανά δύο (2) καταρτιζόμενους τουλάχιστον.
 

13. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με το επάγγελμα ή την ειδικότητα του κλάδου που υπάγεται ο εργοδοτικός φορέας ή/και οριζόντιες θεματικές ενότητες (π.χ. χρήση Η/Υ, εκμάθηση γλωσσών, τεχνικές πωλήσεων, αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, αρχές marketing κ.λπ.).
 

14. Σε κάθε πρόταση υλοποίησης προγράμματος που υποβάλλεται από τον φορέα εκπροσώπησης :
 

α) λαμβάνουν μέρος ως καταρτιζόμενοι, εργαζόμενοι των οποίων οι εργοδότες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στο πρόγραμμα κατάρτισης,
 

β) λαμβάνουν μέρος ως καταρτιζόμενοι, εργαζόμενοι των οποίων οι εργοδότες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στο πρόγραμμα κατάρτισης καθώς και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι οι οποίοι απευθύνονται στον φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων (εργατικό κέντρο) που τους εκπροσωπεί (μικτά προγράμματα).
-Στις παραπάνω περιπτώσεις προγραμμάτων κατάρτισης, οι προτάσεις περιλαμβάνουν υποχρεωτικά εργαζόμενους από τέσσερις (4) τουλάχιστον επιχειρήσεις.
Η ανωτέρω δέσμευση (δηλαδή των (4) τουλάχιστον επιχειρήσεων) δεν ισχύει για τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνουν μόνο ανεξάρτητους εργαζόμενους (βλέπε κεφάλαιο 1) της ίδιας ειδικότητας.
Στα προγράμματα τα οποία λαμβάνουν μέρος εργαζόμενοι των οποίων οι εργοδότες επιθυμούν τη συμμετοχή τους καθώς και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι (μικτά προγράμματα), ο αριθμός των ανεξάρτητων εργαζομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/5 όλων των καταρτιζομένων που δηλώνονται τόσο στην αρχική πρόταση του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, όσο και στην οριστική καταχώρηση καταρτιζομένων κατά την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι δεκαδικός αριθμός, τότε αυτός διορθώνεται με στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα κάτω.

15. Ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών έχει δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή όλο το πρόγραμμα κατάρτισης, αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Τα ακυρωμένα προγράμματα δεν αποπληρώνονται.
 

16. Μετά την αξιολόγηση των εγκριθέντων προγραμμάτων, δεν επιτρέπονται αλλαγές στα ακόλουθα:
• Αντικείμενα κατάρτισης
• Συνολικό αριθμό των ωρών του προγράμματος
• Ειδικότητες των καταρτιζομένων
• Στοιχεία του προγράμματος που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης ή στοιχεία με τα οποία γίνεται η κατάταξη και η έγκριση του προγράμματος όπως:
-το ΚΕΚ που έχει αναλάβει την υλοποίηση της κατάρτισης
-ο αριθμός των δηλωθέντων νέων καταρτιζόμενων
-μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων
• Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση νέων καταρτιζομένων με όχι νέους καταρτιζόμενους.
 

17. Η υποβολή της πρότασης προγράμματος κατάρτισης γίνεται μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://laek.oaed.gr και μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης (στις εργάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης).
 

Στις εργάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνονται οι Κυριακές και οι επίσημες αργίες.
Μετά την υποβολή της πρότασης, επιτρέπονται οι εξής αλλαγές:


Α. αντικατάσταση ή μείωση μέχρι του 1/2 του συνολικού αριθμού των καταρτιζομένων, που έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της πρότασης του Φορέα για την αξιολόγηση του προγράμματος.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του υπολογισμού του 1/2 είναι δεκαδικός αριθμός, τότε αυτός διορθώνεται με στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα κάτω.
 

Β. αντικατάσταση ή αύξηση μέχρι του 1/2 του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων (ο αρχικός αριθμός επιχειρήσεων που έχει δηλωθεί στην πρόταση που αξιολογήθηκε παραμένει είτε σταθερός είτε αυξάνεται).
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του υπολογισμού του 1/2 είναι δεκαδικός αριθμός, τότε αυτός διορθώνεται με στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα κάτω.
 

Γ. στους εκπαιδευτές .Σε περίπτωση κωλύματος εκπαιδευτή/εισηγητή που έχει ήδη οριστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, δίνεται η δυνατότητα στο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών αντικατάστασης του με εκπαιδευτή συναφών τυπικών προσόντων. Η καταχώρηση της αλλαγής εισηγητή είναι δυνατή μέχρι είκοσι (20) λεπτά πριν και μετά την έναρξη του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης και κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων όπως αυτά έχουν  καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα.
 

Δ. στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος
Μετά την αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης, παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής τόπου υλοποίησης (ταχ.δ/νση) πριν την οριστική υποβολή του προγράμματος κατάρτισης για υλοποίηση, εφόσον ο νέος τόπος υλοποίησης πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας εγκυκλίου και υπάγεται στον ίδιο νομό.
 

Ε. στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης αλλά και στη διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος
Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος κατάρτισης και η διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την έναρξη του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ωρών του ωρολογίου προγράμματος χωρίς την υποχρεωτική αλλαγή των αντίστοιχων ημερών.
Οι παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, ορίζονται συγχρόνως με την ακύρωση και απέχουν τουλάχιστον πέντε ημερολογιακές (5) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.


ΣΤ. στη χρονική διάρκεια του προγράμματος
Για οποιαδήποτε αλλαγή οι φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών υποχρεούνται να ενημερώνουν τον ΟΑΕΔ, αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης προγραμμάτων ΛΑΕΚ.
 

18. Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται στο ποσό των δεκατέσσερα (14,00) € (ευρώ).
Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:
1) έξι (6) €, ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης .
2) πέντε (5) € ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες διατροφής και μετακίνησης.
3) τρία (3) € ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.
Στη περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με εργατικό κέντρο, το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος αυξάνεται κατά 1 (ένα) ευρώ και 50 λεπτά.
Επισημαίνεται ότι:
1. Το κόστος σχετικά με τη συνεργασία του εργατικού κέντρου με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών (ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) ωριαία αποζημίωση ανά καταρτιζόμενο) για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, δεν θα ξεπερνά το ποσό που αφορά στον αριθμό των είκοσι (20) προγραμμάτων ανά εργατικό κέντρο, ασχέτως αν το συγκεκριμένο εργατικό κέντρο συμμετέχει σε περισσότερα προγράμματα κατάρτισης.
2. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης και παραχωρεί το δικαίωμα υλοποίησης στο εργατικό κέντρο του Νομού, δεν καταβάλλεται η ωριαία αποζημίωση του ενός ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) ανά ώρα κατάρτισης στο εργατικό κέντρο.
3. Το συνολικό κόστος του προγράμματος αυξάνεται κατά 4% στην περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιείται από πρωτοβάθμιο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών και εφόσον το δευτεροβάθμιο τοπικό όργανο (ομοσπονδία) δεν υλοποιεί προγράμματα. Το ποσό αυτό αποδίδεται στο δευτεροβάθμιο όργανο (ομοσπονδία) το οποίο έχει αναλάβει τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25».

Το συνολικό ποσό το οποίο θα καταβληθεί σε κάθε δευτεροβάθμιο όργανο (ομοσπονδία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25.000 Ευρώ.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι Φορείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του ΛΑΕΚ για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για το έτος 2016, πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη, να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed. gr) τα στοιχεία τους.

Για κάθε στοιχείο που δηλώνεται ηλεκτρονικά, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στο φυσικό του αρχείο το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

Η συμπλήρωση των πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του φορέα για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει. Σε περίπτωση καταχώρησης ηλεκτρονικά ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων και ειδικά στα στοιχεία που αφορούν στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ή η δήλωση διαφορετικού ταχυδρομικού κώδικα ή διαφορετικού αρμόδιου ΚΠΑ από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται άκυρο και δεν αποπληρώνεται.

Για κάθε πρόταση που υποβάλλει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών προς αξιολόγηση, καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ:

-Ο τίτλος του προγράμματος
-Η συνεργασία του ΦΕΕ με εργατικό κέντρο (εφόσον υπάρχει)
-Το σύνολο των ωρών του προγράμματος
-Ο εκπαιδευτικός φορέας που έχει αναλάβει την κατάρτιση
-Την ταχ. δ/νση, e-mail, τηλέφωνο και φαξ του φορέα του έχει αναλάβει την κατάρτιση
-Τα στοιχεία του υπεύθυνου (που έχει ορίσει ο ΦΕΕ) του προγράμματος
-Οι ειδικότητες των καταρτιζομένων
-Τα στοιχεία του φορέα των εργαζομένων (εφόσον υπάρχει συνεργασία με εργατικό κέντρο)
-Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης (επωνυμία, ΑΦΜ κ.λπ.)
-Τα στοιχεία των εργαζομένων-καταρτιζομένων ανά επιχείρηση που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα (επώνυμο, όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, εάν είναι νέος καταρτιζόμενος ή όχι, κλπ)
Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ των νέων καταρτιζομένων-εργαζομένων των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα
-Τα στοιχεία των ανεξάρτητων εργαζομένων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα (επώνυμο, όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, εάν είναι νέος καταρτιζόμενος ή όχι, κ.λπ.)
Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ των νέων ανεξάρτητων καταρτιζόμενων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 

1. Συντελεστής βαρύτητας 25%
Ο αριθμός των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν το 2015 σε σχέση με τον αριθμό των εγκριθέντων την ίδια περίοδο.
 

2. Συντελεστής βαρύτητας 25%
Ο αριθμός των εργαζομένων που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ ως προς τον μέγιστο αριθμό εργαζομένων που δύνανται να συμμετέχουν (25 εργαζόμενοι).
Καταρτιζόμενος για πρώτη φορά θεωρείται ο εργαζόμενος ο οποίος καταρτίζεται για πρώτη φορά σε πρόγραμμα ΛΑΕΚ.
 

3. Συντελεστής βαρύτητας 30%
Ο αριθμός των επιχειρήσεων μελών του Φορέα, που συμμετέχουν σε κάθε πρόγραμμα ως προς τον μέγιστο αριθμό επιχειρήσεων που δύνανται να συμμετέχουν (25 επιχειρήσεις).
 

4. Συντελεστής βαρύτητας 20%
Η κατάθεση πρότασης για υλοποίηση προγράμματος από ΦΕΕ για πρώτη φορά, ή η μη κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2015.
Φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών που σε κάθε πρόταση που υποβάλουν, συγκεντρώνουν στην βαθμολογία τους 20 μόρια και άνω, δικαιούνται την έγκριση μίας (1) τουλάχιστον πρότασης για υλοποίηση.
Προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία κάτω των είκοσι (20) μορίων, δεν συμμετέχουν στην διαδικασία της αξιολόγησης ανεξάρτητα του προϋπολογισμού του Νομού.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προγραμμάτων, η κατάταξη αυτών γίνεται σύμφωνα τον αριθμό των καταρτιζομένων που συμμετέχουν και την ημερομηνία καταχώρησης της πρότασης στο πληροφοριακό σύστημα.
 

Β. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 

Η υποβολή των προτάσεων για έγκριση θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων μελών του φορέα όπως προκύπτει από μητρώο μελών ως εξής :

α. Έως 25 επιχειρήσεις μέλη του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, δύναται να εγκριθεί μία (1) πρόταση.

β. Από 25 μέχρι 325 επιχειρήσεις μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία (1) επιπλέον πρόταση για κάθε 30 επιχειρήσεις.

γ. Για περισσότερες από 325 επιχειρήσεις μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία (1) επιπλέον πρόταση για κάθε 100 επιχειρήσεις πέραν των 325.

δ. Ο αριθμός προγραμμάτων που δύναται να εγκριθούν σε ένα Φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του νομού.

ε. Ο αριθμός των εγκεκριμένων προγραμμάτων ανά φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 15% του προϋπολογισμού κάθε νομού

στ. Σε περίπτωση αδιάθετου προϋπολογισμού του νομού, δύνανται να εγκριθούν επιπλέον προγράμματα ανά φορέα σύμφωνα με τη μοριοδότηση -αξιολόγησή τους. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από Ομοσπονδία, ως αριθμός των επιχειρήσεων-μελών και εργαζομένων σε αυτές νοείται ο αριθμός των επιχειρήσεων και εργαζομένων που υπάγονται στους συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας.


Ο συνολικός αριθμός προγραμμάτων (την υλοποίηση των οποίων αναλαμβάνει Πιστοποιημένο Κ.Δ.Β.Μ2 (πρώην ΚΕΚ) δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δυναμικότητας του Κ.Δ.Β.Μ2. Για το λόγο αυτό, κάθε εκπαιδευτικός φορέας, δεν έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί για να κατατεθούν προτάσεις για αξιολόγηση σε αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί στο τριπλάσιο της δυναμικότητας του συνολικά.

Η δυναμικότητα κάθε Κ.Δ.Β.Μ2 καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ έως και την έναρξη της προκήρυξης για την υποβολή των προτάσεων.
 

Οι πανελλήνιοι και οι επιστημονικοί σύλλογοι (εκτός των Ομοσπονδιών) έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προτάσεις για να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 στο νομό που υπάγεται η έδρα τους, καθώς και στους νομούς που υπάγονται τα παραρτήματα τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ -εκτός από τα στοιχεία της έδρας τους τα στοιχεία κάθε παραρτήματος που διαθέτουν ξεχωριστά.
Για να έχουν δικαίωμα υποβολής προτάσεων στους νομούς που διαθέτουν παραρτήματα, οι πανελλήνιοι και οι επιστημονικοί σύλλογοι, θα πρέπει πριν την έναρξη της αξιολόγησης-να προσκομίσουν στον ΟΑΕΔ, Γραφείο ΛΑΕΚ, φάκελο με:
1. Το καταστατικό του συλλόγου που αναγράφεται το δικαίωμα του για την ίδρυση παραρτημάτων και με ποια διαδικασία
2. Την απόφαση του ΔΣ του συλλόγου για την ίδρυση των παραρτημάτων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ
3. Τα καταστατικά καθενός ξεχωριστά των παραρτημάτων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ
4. Την απόφαση των ΔΣ καθενός από τα παραρτήματα όπου ορίζεται η διοίκηση των παραρτημάτων
5. Αποδεικτικό σχετικά με την νομική υπόσταση και την έδρα καθενός από τα παραρτήματα (π.χ. κατάθεση του καταστατικού τους στο τοπικό πρωτοδικείο, τοπικό επιμελητήριο ή άλλο φορέα)
Η τελική κατάταξη και η κατανομή των προτάσεων υλοποίησης προγραμμάτων από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ είναι αποτέλεσμα συνδυασμού όλων των παραπάνω κριτηρίων.
 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ


1. Η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 25 εργαζόμενους.
2. Η έλλειψη δικαιολογητικών από το φυσικό αρχείο που αντιστοιχούν στα στοιχεία που έχει δηλώσει ηλεκτρονικά ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών σε περίπτωση ελέγχου.
3. Η λανθασμένη ή ελλιπής ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων.
4. Η διάρκεια του προγράμματος δεν είναι 32 ωρών.
5. Ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος των 10 ή μεγαλύτερος των 25.
6. Η μη συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων (4) επιχειρήσεων σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης (εκτός εξαιρέσεων, κεφ. 2 παρ. 11)
7. Η συμμετοχή επιχείρησης σε πρόγραμμα φορέα του οποίου δεν είναι μέλος
8. Η συμμετοχή επιχείρησης σε προγράμματα σε συνεργασία με πλέον του ενός ΦΕΕ
9. Η μη καταβολή στο Ι ΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% των εργαζομένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι οποίοι πρέπει να έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του εργαζομένου
Οι πίνακες επιλογής των προγραμμάτων που προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιτροπή ΕΛΕΚΠ. Η απόφαση της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ εγκρίνεται τελικά από το Δ. Σ. του O.A. Ε.Δ.
Με την τελική έγκριση των προτάσεων, τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ και ο Φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια προχωρά στην έναρξη υλοποίησης για όσα προγράμματα έχουν εγκριθεί.
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

• ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ των στοιχείων των καταρτιζομένων από τον δικαιούχο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης (εφόσον υπάρχει έγκριση υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης) αποτελεί υπεύθυνη δήλωση ότι οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι (κατά την χρονική διάρκεια της κατάρτισης) σε επιχείρηση του κλάδου τους και καταβάλλεται γι’ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24%.
Μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης (στις εργάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης), θα πρέπει να καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ (εφόσον υπάρχουν αλλαγές από την αρχική πρόταση):
-τα στοιχεία των επιχειρήσεων που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης (επιτρέπεται η αντικατάσταση ή η αύξηση στο πλαίσιο του 1/2 αλλά δεν επιτρέπεται η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων που έχει δηλωθεί κατά την αρχική υποβολή της πρότασης του φορέα).
-τα στοιχεία των καταρτιζομένων από επιχειρήσεις που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης (επιτρέπεται η μεταβολή στο πλαίσιο του ΛΑ από την αρχική υποβολή).
-τα στοιχεία των ανεξάρτητων καταρτιζομένων που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης (επιτρέπεται η μεταβολή στο πλαίσιο του 1/2).
-οι θεματικές ενότητες

-το ωρολόγιο πρόγραμμα

-Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής τόπου υλοποίησης (ταχ, δ/νση) που έχει ήδη δηλωθεί κατά την υποβολή της πρότασης για αξιολόγηση πριν την υποβολή του προγράμματος κατάρτισης για υλοποίηση, εφόσον ο νέος τόπος υλοποίησης πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας εγκυκλίου και ανήκει στον ίδιο νομό.
 

Στη περίπτωση που το σύστημα δεν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, τότε η υλοποίηση του εγκρίνεται αυτόματα. Στη περίπτωση που εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. Ο Φορέας μπορεί να προχωρήσει στη διόρθωση του πριν την καταχώρηση του προγράμματος, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα έγκρισης υλοποίησής του.
 

Το ημερήσιο απουσιολόγιο κάθε προγράμματος κατάρτισης δημιουργείται με βάση τα όσα έχει δηλώσει ο φορέας ο οποίος μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, υποχρεούται να δηλώσει τις απουσίες των καταρτιζομένων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης απουσιών των αποχωρησάντων καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια του δεκαπεντάλεπτου (15) διαλλείματος μεταξύ 2ης και 3ης, 3ης και 4ης διδακτικής ώρας.
 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θα θεωρηθεί ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί και δεν αποπληρώνονται από τον ΟΑΕΔ το επίδομα μετακίνησης-διατροφής.
 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απουσία καταρτιζόμενου που δεν έχει δηλωθεί όπως ορίζεται στην παρούσα εγκύκλιο, αλλά το ποσοστό των απουσιών του -αφαιρούμενης της ποινής δεν ξεπερνά το 20% των ωρών του προγράμματος, τότε το ΚΕΚ οφείλει να καταβάλλει στον καταρτιζόμενο την αποζημίωση μετακίνησης-διατροφής για τις πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ


Κατά την υποβολή της πρότασης οι δικαιούχοι φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών είναι υποχρεωμένοι να τηρούν φυσικό αρχείο με όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά καθώς και εκτυπώσεις όλων των ηλεκτρονικά υποβληθέντων και καταχωρηθέντων στοιχείων. Το αρχείο αυτό τηρείται για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή του προγράμματος και είναι στη διάθεση του ΟΑΕΔ εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του για έλεγχο.
 

Α. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών όπου θα αναφέρεται η έγκριση του για την υλοποίηση του προγράμματος και ο ορισμός ενός ατόμου ως υπεύθυνου για το πρόγραμμα κατάρτισης.
 

Β. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του φορέα εργαζομένων, στην περίπτωση που υπάρχει συνεργασία με το φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, καθώς και το είδος της συνεργασίας αυτής για την υλοποίηση του προγράμματος. Στο απόσπασμα πρακτικού θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς η επωνυμία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών που θα συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων.
 

Γ. Απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ομοσπονδίας που ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών όπου θα αναφέρονται η απόφαση της να μην υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης καθώς και οι ενέργειες της για δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, η δέσμευση επόπτευσης του προγράμματος κατάρτισης και η σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25» για μέλη του που θα υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης.
 

Δ. Αντίγραφο του καταστατικού και μητρώο μελών του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών οι οποίοι θα λάβουν μέρος για πρώτη φορά, για να λάβουν μέρος στην αξιολόγηση των προτάσεων, θα πρέπει να αποστείλουν για έλεγχο αντίγραφο του καταστατικού τους και μητρώο μελών τους στην ταχ. δ/νση ΟΑΕΔ Διοίκηση, Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, 17456, Δ/νση A3, Γραφείο ΛΑΕΚ.
Τα παραπάνω πρέπει να συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο με τα πλήρη στοιχεία του φορέα (επωνυμία, ΑΦΜ. κλπ) και να σταλθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας καταχώρησης των προτάσεων τους στο πληροφοριακό σύστημα το ΛΑΕΚ προκειμένου οι προτάσεις τους να συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση.
 

Ε. Αντίγραφο των τελευταίων εκλογών (αρχαιρεσιών) του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, όπου θα εμφανίζεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών του φορέα, καθώς και τα αποτελέσματα εκλογής των μελών Δ.Σ. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου. Το πρακτικό αρχαιρεσιών που αποστέλλεται, έχει απαραίτητα το όνομα, τη σφραγίδα και τον αριθμό απόφασης διορισμού του (της) Δικαστικής Αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόμο διεξαγάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.
Οι επιστημονικοί σύλλογοι και τα επιμελητήρια προσκομίζουν εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών, τις αποφάσεις της περιφέρειας (για τους επιστημονικούς συλλόγους) ή του πρωτοδικείου (για τα επιμελητήρια) που επικυρώνουν τις συγκεκριμένες αρχαιρεσίες.
Το παραπάνω αντίγραφο πρακτικού αφορά μόνο στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και όχι στον κατάλογο των μελών του φορέα.
Η αποστολή του αντιγράφου των τελευταίων εκλογών του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών όπως αναφέρεται παραπάνω, αποστέλλεται στην ταχ. δ/νση (Διοίκηση ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, 17456, Δ/νση A3, Γραφείο ΛΑΕΚ) συνοδευόμενο από διαβιβαστικό έγγραφο με τα πλήρη στοιχεία του φορέα (επωνυμία, ΑΦΜ, κ.λπ.), τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας καταχώρησης των προτάσεων τους στο πληροφοριακό σύστημα το ΛΑΕΚ, προκειμένου οι προτάσεις τους να συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση.

ΣΤ. Ιδιωτικό συμφωνητικό για κάθε πρόγραμμα ανάθεσης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης από πιστοποιημένο ΚΔΒΜ2 (όπου θα αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ. του εργοδοτικού φορέα και του ΚΔΒΜ2, ο κωδικός πιστοποίησης του ΚΔΒΜ2, η δ/νση υλοποίησης του προγράμματος, ο τίτλος και ο κωδικός του προγράμματος, το συνολικό ποσό αμοιβής του ΚΕΚ σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις και των δύο συμβαλλομένων, η ημερομηνία σύνταξης του με υπογραφές και σφραγίδες των συμβαλλομένων μερών). Επίσης κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό ξεχωριστά θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να συνοδεύεται από την ηλεκτρονική κατάσταση κατάθεσης του στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν την αποστολή του για έλεγχο από τον ΟΑΕΔ. Για κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζεται ξεχωριστή εγγραφή στην κατάσταση της ΔΟΥ με τον κωδικό του αναγραφόμενο καθαρά σε ηλεκτρονική μορφή, τον τίτλο και τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος (ποσό ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο).Τα ιδιωτικά συμφωνητικά με τις συνοδευόμενες ηλεκτρονικές καταστάσεις κατάθεσης στην Εφορία, αποστέλλονται στο γραφείο ΛΑΕΚ, (ΟΑΕΔ Διοίκηση, Δ/νση A3 Γραφείο ΛΑΕΚ. Εθνικής Αντίστασης 8, Τ.Κ 17456. Άλιμος, ΑΘΗΝΑ)
, μέχρι και 10 ημέρες μετά τη λήξη του προγράμματος ΛΑΕΚ ή την τυχόν παράταση του. ( Η χρονική προθεσμία αφορά ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου του ΟΑΕΔ). Η ως άνω προθεσμία δεν επιδέχεται τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα όσες συμβάσεις είναι εκπρόθεσμες να μη ληφθούν υπ' όψη. Η αποστολή και ο έλεγχος των ιδιωτικών συμφωνητικών αποτελούν προαπαιτούμενο για την αποπληρωμή των προγραμμάτων.
 

Ζ. Για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης, θα συμπληρώνεται δήλωση του Ν. 1599/89 στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:
-Η επιχείρηση δεν έχει κάνει ούτε πρόκειται να κάνει χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% για τα έτη 2015, 2016.
-Η επιχείρηση δεν απασχολεί πάνω από είκοσι πέντε (25) άτομα συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων στα υποκαταστήματά της.
-Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν θα παρακολουθήσουν περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από τον ΛΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.
-Οι καταρτιζόμενοι δεν θα απολυθούν καθ' όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισης
 

Η. Σε περίπτωση που εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του νόμου 1836/1989) επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν, στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση δεν θα συμπεριλαμβάνεται η παράγραφος που αναφέρει ότι οι καταρτιζόμενοι δεν θα απολυθούν καθ' όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισης.
Επίσης όταν η επιχείρηση είναι εποχική και η κατάρτιση υλοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση δε λειτουργεί, διατηρείται στο φυσικό αρχείο του δικαιούχου φορέα η «λύση της σύμβασης εργασίας» της προηγούμενης εργασιακής περιόδου, ή η σύμβαση εργασίας για καθένα από τους καταρτιζόμενους της περιόδου εργασίας που έπεται της περιόδου της υλοποίησης της κατάρτισης.


Θ. Σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα κατάρτισης ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, οφείλουν να προσκομίσουν:
 

• Βεβαίωση από το εργατικό κέντρο της περιοχής τους όπου θα αναγράφεται η ειδικότητα καθώς και η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται
• Εκτύπωση των θεωρήσεων των βιβλιαρίων ΙΚΑ για το έτος 2016 (διάστημα από 1/3/2016 έως 28/2/2017). Σε περίπτωση παράτασης υλοποίησης του Προγράμματος, μετά την 28η/2/2017, γίνεται δεκτή η εκτύπωση των θεωρήσεων των βιβλιαρίων ΙΚΑ από 1/3/2017 έως 28/2/2018.
• Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης που εργάζονται όπου θα δηλώνεται ότι ο εργοδότης τους δεν επιθυμεί τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, θα υπογράφεται από τον εργοδότη και θα φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης ( περίπτωση 3, κεφ 1).
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: σχετικά με τους ανεξάρτητους εργαζόμενους (όπως και για τους εργαζόμενους από επιχειρήσεις),οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα, εφιστούμε την προσοχή ότι θα πρέπει:
1. Να είναι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (με εξαίρεση τους εποχικούς που μπορούν να καταρτιστούν και κατά τη διάρκεια της περιόδου ανεργίας τους).
2. Θα πρέπει να εργάζονται σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 άτομα και υπάγονται στα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο.
Για τα εγκεκριμένα για υλοποίηση προγράμματα κατάρτισης όταν το σύνολο των «νέων καταρτιζόμενων» και των «νέων ανεξάρτητων» αθροιστικά ξεπερνά το 50% του συνολικού αριθμού των καταρτιζομένων του τμήματος (καταρτιζόμενους από επιχειρήσεις + ανεξάρτητους) θα πρέπει να τηρείται ξεχωριστός φάκελος που θα περιλαμβάνει:
α. σε ότι αφορά τους νέους καταρτιζόμενους από επιχειρήσεις αντίγραφα των ΑΠΔ του προ-τελευταίου μήνα πριν την κατάρτιση
β. σε ότι αφορά τους νέους ανεξάρτητους καταρτιζόμενους, εκτύπωση της ασφαλιστικής ικανότητας για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην εγκύκλιο και βεβαίωση του εργατικού κέντρου ότι είναι εργαζόμενοι, την επωνυμία της επιχείρησης που εργάζονται και την ειδικότητά τους.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να τηρούνται σε φυσικό αρχείο στην έδρα του δικαιούχου φορέα. Ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μετά τη λήξη αυτού. Εάν μετά από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι, τα προγράμματα δεν αποπληρώνονται ασχέτως εάν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση τους επιτυχώς σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7°

• ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο μητρώο των εισηγητών του ΟΑΕΔ και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για έλεγχο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για να λάβουν αριθμό μητρώου εισηγητή (οδηγίες για την προσκόμιση του φυσικού αρχείου βρίσκονται στα εγχειρίδια χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του ΛΑΕΚ).
Για να λάβουν αριθμό μητρώου εισηγητή οι εκπαιδευτές που έχουν ελληνική υπηκοότητα πρέπει να είναι κάτοχοι ενός τουλάχιστον τίτλου σπουδών από τους κάτωθι:

• Διδακτορικό τίτλο σπουδών
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ΤΕΙ)
• Πτυχίο Ι ΕΚ
• Πτυχίο TEE Β΄ Κύκλου
• Πτυχίο TEE Α΄ Κύκλου, ΤΕΛ ή ΤΕΣ ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
• Πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
• Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη εξειδίκευση και ο τίτλος σπουδών τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι αντίστοιχος με το αντικείμενο της κατάρτισης, τότε πέραν του τίτλου σπουδών τους πρέπει να προσκομίσουν εναλλακτικά:
• βεβαίωση της σχολής όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος πτυχιούχος έχει διδαχθεί αντίστοιχο μάθημα με αυτό που πρόκειται να διδάξει ως εκπαιδευτής ή
• βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον εκατό (100) ωρών στο γνωστικό αντικείμενο που πρόκειται να διδάξει καθώς και βεβαίωση τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής ή διδακτικής εμπειρίας στο αντικείμενο αυτό.
Ειδικά:
• για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας εκτός από τους πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά επάρκειας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
Εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί στο αντικείμενο που πρόκειται να διδάξουν και είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, προσκομίζουν μόνο τη σχετική βεβαίωση πιστοποίησης στους τομείς στους οποίους έχουν πιστοποιηθεί.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που κρίνεται αναγκαία η μετάκληση από το εξωτερικό εισηγητών με σπουδές σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, για να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης με εξειδικευμένες και υψηλού γνωστικού αντικειμένου απαιτήσεις θα προσκομίζονται είτε οι τίτλοι σπουδών είτε το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτικό έγγραφο της επιχείρησης ή του φορέα κατάρτισης που τους προσκαλεί, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ειδικά τους προσόντα και η αναγκαιότητα της πρόσκλησής τους.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Με τη με αριθμ. 2/34255/0022/7-6-01 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και με τη με αριθμ. Β118616/13-7-01 απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ, καθορίζονται η διαδικασία, τα όργανα, και οι κατηγορίες των ελέγχων, σχετικά με την διενέργεια ελέγχων σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης. Ο O.A.Ε.Δ. μέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του, διενεργεί ελέγχους σχετικά με την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση ως εξής:
 

1. Έλεγχος φυσικού αρχείου προγράμματος κατάρτισης


Ο ΟΑΕΔ τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, στον οποίο περιέχονται όλα τα προγράμματα και οι σχετικές πληροφορίες τις οποίες αυτός υπέβαλε.
Σε περίπτωση που ο φορέας κληθεί να προσκομίσει το φυσικό του αρχείο και αυτό είτε δεν υπάρχει, είτε από τον έλεγχο προκύψει ότι έχει υποβάλει διαφορετικά στοιχεία μέσω του διαδικτύου, είτε είναι ελλιπές, είτε δεν είναι δικαιούχος του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, τότε ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996, επιβάλει ως ποινή:
-την μη αποπληρωμή αυτού του προγράμματος κατάρτισης ή την επιστροφή του ποσού αποπληρωμής που τυχόν έχει λάβει Εκτός από την παραπάνω υποχρεωτική ποινή η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, με απόφαση της και ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης μπορεί να επιβάλλει στον φορέα:
-τη μη αποπληρωμή όλων των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποίησε σύμφωνα με την παρούσα απόφαση
- ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια.
Το φυσικό αρχείο τηρείται στην έδρα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, από τον υπεύθυνο του φορέα τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.


2. Έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος.
Με ευθύνη τόσο του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, όσο και του φορέα υλοποίησης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση προς τους ελεγκτές ώστε να μεταβαίνουν άμεσα στην αίθουσα υλοποίησης του προγράμματος και το αργότερο εντός δέκα (10) λεπτών από την προσέλευσή τους.

Η διαδικασία του ελέγχου καταγράφεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές του ΟΑΕΔ στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις οι οποίες βεβαιώνονται εγγράφως από τους αντίστοιχους φορείς και εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο αλλά για τεχνικούς λόγους ευθύνης του ΟΑΕΔ, ή της ΔΕΗ, ή της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας δεν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το διαδίκτυο, το αποτέλεσμα του επιτόπιου ελέγχου καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα το αργότερο εντός τριών (3) ημερών με ευθύνη του ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου ενημερώνεται ηλεκτρονικά η καρτέλα του προγράμματος του φορέα ως προς το αποτέλεσμα, την ημερομηνία και την ώρα υλοποίησης του ελέγχου.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θεωρείται ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί.
Ο εκπαιδευτικός φορέας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης προγράμματος διαθέτει υποχρεωτικά:
-ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο εντός των δομών που γίνεται η κατάρτιση

-φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των καταρτιζομένων

-νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ για την διασταύρωση της ορθότητας του ΑΦΜ των καταρτιζομένων

-ονομαστική κατάσταση καταρτιζομένων με την επωνυμία της επιχείρησης στη οποία εργάζεται ο καθένας

-στη περίπτωση συμμετοχής ανεξάρτητων καταρτιζομένων, βεβαίωση φορέα εργαζομένων και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασφάλισής τους


Ο Επιτόπιος έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται όταν διαπιστωθεί ότι:

1. Απουσιάζει ποσοστό άνω του 50% του αριθμού των καταρτιζομένων που ο φορέας έχει δηλώσει για κάθε ημέρα κατάρτισης.
2. Απουσιάζει ο εκπαιδευτής
3. Ο διδάσκων κατά τον έλεγχο εκπαιδευτής δεν έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα.
4. Στην αίθουσα κατάρτισης υπάρχουν πάνω από είκοσι πέντε (25) άτομα, εκτός του εκπαιδευτή .
5. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρασχέθηκαν οι απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε οι ελεγκτές να μεταβούν στον χώρο της κατάρτισης εντός δέκα λεπτών (10) από την προσέλευσή τους.
6. Ο χώρος που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
7. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο κοντά στο χώρο που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης.
8. Έχει γίνει αλλαγή στο αντικείμενο κατάρτισης ή/και στο περιεχόμενο προγράμματος.
9. Έχει γίνει αλλαγή στις ώρες ή στις ημέρες υλοποίησης του προγράμματος χωρίς να έχει ενημερώσει ο φορέας ηλεκτρονικά το Π.Σ του ΛΑΕΚ.
10. Έχει γίνει αλλαγή που αφορά στους καταρτιζόμενους, στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, στη χρονική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και ο φορέας δεν έχει ενημερώσει ηλεκτρονικά το Π.Σ του ΛΑΕΚ.
11. Στην αίθουσα παρίστανται ως καταρτιζόμενοι του προγράμματος και άτομα διαφορετικά των δηλωθέντων στο πρόγραμμα.
12. Δεν εντοπίστηκε ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος λόγω ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων.
13. Έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά ως αρμόδιο ΚΠΑ διαφορετικό από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος.
14. Παρεμποδίζεται η διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου από τον εκπαιδευτικό ή τον εργοδοτικό φορέα. Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου, σε ότι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος ή το φυσικό αρχείο αυτού, ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών μπορεί να υποβάλει ένσταση αποκλειστικά μέσω του διαδικτυου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία του ελέγχου.

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ με εισήγηση της θέτει υπόψη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ την ένσταση για τη λήψη σχετικής απόφασης και ο φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της ένστασης.

Η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης μπορεί να επιβάλει στο φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών ως ποινή:
• την μη αποπληρωμή αυτού του προγράμματος κατάρτισης
• την μη αποπληρωμή όλων των προγραμμάτων κατάρτισης
• ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια
Επιπλέον, η επιτροπή ΕΛΕΚΠ, σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω περιπτώσεων 5,11,12 και 13 μπορεί να επιβάλει, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ποινή αποκλεισμού στο φορέα κατάρτισης από τα προγράμματα κατάρτισης από 1 έως 3 χρόνια.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9°

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Για την αποπληρωμή κάθε προγράμματος κατάρτισης ο Φορέας θα πρέπει, να προσκομίσει όλα τα παραστατικά δαπανών για το σύνολο του κόστους του προγράμματος και να τηρεί αντίγραφα αυτών στο φυσικό του αρχείο για έλεγχο.
Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι ο Φορέας δεν έχει στην κατοχή του τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν κατέβαλε τις παραπάνω δαπάνες, τότε ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2434/1996, επιβάλλει ως ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια.
Επισημαίνεται ότι δεν αποπληρώνονται προγράμματα κατάρτισης, σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αναληθών στοιχείων, σε ότι αφορά στα στοιχεία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και των καταρτιζομένων.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ
• ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Σε ότι αφορά τα έξοδα διατροφής και μετακίνησης ανά καταρτιζόμενο το ποσό αποδίδεται στους δικαιούχους από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών πρέπει να δηλώσει ηλεκτρονικά τον Α.Φ.Μ, τον Αριθμό Λογαριασμού κάθε δικαιούχου (ΙΒΑΝ) στην τράπεζα και να τηρεί για κάθε καταρτιζόμενο που ολοκλήρωσε την κατάρτιση, φωτοτυπία της ταυτότητας ΑΔΤ , του βιβλιαρίου καταθέσεων στη σελίδα όπου φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου που θα κατατεθεί το δικαιούμενο ποσό και νομίμου αποδεικτικού του ΑΦΜ.
Σε περίπτωση που έχει γίνει λανθασμένη ή ελλιπής καταχώριση στοιχείων καταρτιζομένων, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο αποπληρωμής του προγράμματος, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει η διόρθωση.
 

• ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΆ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, το κόστος υλοποίησης του προγράμματος δικαιολογείται με:
 

1. Τιμολόγιο με πλήρη ανάλυση δαπανών το οποίο εκδίδει ο εκπαιδευτικός φορέας προς τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.
Στο τιμολόγιο θα πρέπει να γίνεται πλήρης ανάλυση της δαπάνης η οποία θα περιλαμβάνει και τα εξής στοιχεία:
-Κωδικό Προγράμματος
-Αντικείμενο κατάρτισης
-Αριθμό καταρτιζομένων
-Ημερομηνία έναρξης -λήξης

Το παραστατικό αυτής της δαπάνης πρέπει να μην έχει εκδοθεί μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης (άρθρο 6, παρ. 14 Κ.Φ.Α.Σ.)
 

2. Για το Εργατικό Κέντρο (εφόσον υπάρχει συνεργασία), υπεύθυνη δήλωση του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα (αναγράφεται και ο κωδικός του προγράμματος), υπάρχει συνεργασία του Εργατικού Κέντρου (αναγράφεται η επωνυμία του εργατικού κέντρου).
 

3. Για την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο 4% του συνολικού ποσού αποπληρωμής του προγράμματος κατάρτισης στην Ομοσπονδία, προσκομίζεται,
1) φωτοτυπίες εντύπων που αποδεικνύουν τις ενέργειες δημοσιοποίησης του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, αντίγραφο της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25» καθώς και
2) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 ως δικαιούχος φορέας.
Τελικό στάδιο αποπληρωμής:
Μετά την πιστοποίηση του ποσού που δικαιούται, ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών (ποσό του φορέα για γραμματειακή υποστήριξη και αμοιβή ΚΕΚ) προσκομίζει:
• διαβιβαστικό έγγραφο με την σφραγίδα του ΦΕΕ, ονοματεπώνυμο υπευθύνου και τηλέφωνο επικοινωνίας, στο οποίο θα αναγράφονται οι κωδικοί των προγραμμάτων για τα οποία αιτείται την πληρωμή και τα αντίστοιχα ποσά.
• τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΕΛΕΚΠ με τους κωδικούς των προγραμμάτων,
• φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Για την καταβολή του ποσού της αποπληρωμής του προγράμματος θα γίνεται πίστωση του λογαριασμού του φορέα σε οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμεί. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός (ΙΒΑΝ) θα πρέπει να είναι στο όνομα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και μόνο.
Επίσης όσον αφορά το ποσό του Εργατικού Κέντρου και της Ομοσπονδίας , όπου το σύστημα εγκρίνει την πληρωμή τους θα προσκομίζεται η απόφαση του ΕΛΕΚΠ μαζί με αίτηση για την πληρωμή του ποσού στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όπως:
επωνυμία του εργατικού κέντρου ή της ομοσπονδίας
-ΔΟΥ,
-ΑΦΜ,
-ονοματεπώνυμο και υπογραφή εκδώσαντα.
-σφραγίδα
-στοιχεία υπευθύνου και τηλέφωνα επικοινωνίας

Για την καταβολή του ποσού της αποπληρωμής του προγράμματος θα γίνεται πίστωση του λογαριασμού του εργατικού κέντρου ή της ομοσπονδίας σε οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμεί. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός (ΙΒΑΝ) θα πρέπει να είναι στο όνομα του εργατικού κέντρου ή της ομοσπονδίας και μόνο.
 

Ενημέρωση:
1. Μετά την εκκαθάριση του φακέλου κάθε προγράμματος, θα ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΦΕΕ, Εργατικό Κέντρο, Ομοσπονδία) για την πορεία της αποπληρωμής.
2. Το ποσό προμήθειας της τράπεζας, βαρύνει τον δικαιούχο.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10°

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 20.000.000,00 Ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού του ΕΛΕΚΠ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
 

Πηγή: Taxheaven