Αριθμ. οικ.2/ 56170 /ΔΛΔ Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης αυτών και δημιουργία λογαριασμού στο λογιστικό σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης.

Αριθμ. οικ.2/ 56170 /ΔΛΔ Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης αυτών και δημιουργία λογαριασμού στο λογιστικό σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης.

(Τεύχος Β' 1894/27.06.2016)

Αριθμ. οικ.2/ 56170 /ΔΛΔ


Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης αυτών και δημιουργία λογαριασμού στο λογιστικό σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 69Α, 69Β, 71 και 159 του Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 και της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 27 του Ν. 4223/2013 (Α΄287) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του Ν. 4270/2014 (Α΄143)
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 (Α΄ 151) «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3965/2011 (Α΄113).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160)
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
6. Το Π.δ. 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών και λοιπά».
7. Το Π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.
8. Το Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
9. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
11. Την αριθ. 2/22717/0094/9.3.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 474) «Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονομικών και τροποποίηση της αριθ. 2014380/377/0026/27.2.1998 (Β΄ 284) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών».
12. Την αριθ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄2934) «Στοχοθεσία Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού Παρακολούθηση εκτέλεσης».
13. Την αριθ. 2/57451/ΔΠΓΚ/24.7.2012 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Τυποποιημένες εκθέσεις αναφοράς για το μητρώο δεσμεύσεων και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές».
14. Την αριθ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03). 15. Το με αρ. πρωτ. οικ. 2/55725/ΔΛΔ/16-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου προς την
Τράπεζα της Ελλάδος.
16. Το αρ. πρωτ. 2269/17-06-2016 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος.
17. Την ανάγκη καλύτερης παρακολούθησης της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς Τρίτους.
18. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
 

1. Εγκρίνεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, κάτω από τον λογαριασμό  «Ε.Δ. Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης Δημοσίου», ο οποίος μετονομάστηκε σε Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου, No 23/200750 με τίτλο «Ε.Δ. Λογαριασμός παρακολούθησης χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» και ΙΒΑΝ GR 6801000230000000000200750 και
 

2. Δημιουργείται κάτω από τον κεντρικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, No 200 «Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» υπολογαριασμός No 23 / 200554 με τίτλο «Ε.Δ. Λογαριασμός χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» και ΙΒΑΝ GR 2501000230000000000200554.
 

3. Ο τραπεζικός λογαριασμός No 23 / 200750: πιστώνεται:

α) ύστερα από εντολή του ΟΔΔΗΧ με την κατάθεση ποσών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM) και

β) με μεταφορά ποσών, από το λογαριασμό No 200, υπολογαριασμός No 23/200554 που αφορούν ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και επιστράφηκαν ή παρακρατήθηκαν από επιχορηγήσεις ή αποδόσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής στον υπολογαριασμό No 23/200554.

χρεώνεται:

α) με τη μεταφορά ποσών στο λογαριασμό No 200, υπολογαριασμός No 23/200554, με εντολές της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ), για την παροχή ρευστότητας στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μεταφοράς πιστώσεων από την υπό κατανομή πίστωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 6921 «Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης (υπό κατανομή)», του ειδικού φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, στους οικείους ειδικούς φορείς και Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και

β) με τη μεταφορά ποσών στο λογαριασμό No 200, υπολογαριασμός No 23 / 200554, με εντολές της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ), για την παροχή ρευστότητας για πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων επιστροφών φόρων ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του αρμόδιου διατάκτη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
 

Ειδικότερα,

α) Τα ποσά που κατατίθενται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης αποτελούν πιστωτικά έσοδα και εμφανίζονται, από τον ΟΔΔΗΧ, στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, υπό τους οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδου.

β) Η μεταφορά των ποσών από το λογαριασμό No 23 / 200750 στον υπολογαριασμό No 23 / 200554 και αντίστροφα αποτελεί κίνηση κεφαλαίων από τραπεζικό λογαριασμό διαθεσίμων σε τραπεζικό λογαριασμό διαθεσίμων και με την έκδοση των σχετικών εντολών ενημερώνονται οι οικείοι λογαριασμοί της λογιστικής.
 

4. Ο υπολογαριασμός No 23 / 200554: Πιστώνεται:

α) με την μεταφορά ποσών, με εντολές της ΔΠΓΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 και

β) με εντολή της ΔΠΓΚ με τα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και επιστράφηκαν ή παρακρατήθηκαν από επιχορηγήσεις ή αποδόσεις προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Χρεώνεται:

α) με τη μεταφορά στο λογαριασμό No 23 / 200750 με εντολή της ΔΠΓΚ των ποσών που δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και

β) με τη μεταφορά στο λογαριασμό No 23 / 200750 με εντολή της ΔΠΓΚ των ποσών που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και επιστράφηκαν ή παρακρατήθηκαν από επιχορηγήσεις ή αποδόσεις προς αυτούς.
 

Ειδικότερα,
α) Στην περίπτωση α΄ οι επιστροφές ποσών που δεν χρησιμοποιήθηκαν δεν αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά μεταφορά κεφαλαίων.

β) Στην περίπτωση β΄ οι επιστροφές ποσών που δεν χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζονται από το Τμήμα Γ Υπολόγου Συμψηφισμών της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου (ΔΛΔ) υπό τον ΚΑΕσόδου 3245 «Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

γ) Η μεταφορά των ποσών από το λογαριασμό No 23 / 200750 στον υπολογαριασμό No 23 / 200554 και αντίστροφα αποτελεί κίνηση κεφαλαίων από τραπεζικό λογαριασμό διαθεσίμων σε τραπεζικό λογαριασμό διαθεσίμων και με την έκδοση των σχετικών εντολών ενημερώνονται οι οικείοι λογαριασμοί της λογιστικής.

5. Για τη λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση των κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού No 23 / 200750 με τίτλο «Ε.Δ. Λογαριασμός παρακολούθησης χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» δημιουργείται στο Λογιστικό Σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης υπό τον δευτεροβάθμιο λογαριασμό λογιστικής 38 05 «Λοιποί λογαριασμοί στην ΤτΕ», ο τριτοβάθμιος λογαριασμός 38 05 08 και ο τεταρτοβάθμιος 38 05 08 0000 με τίτλο «ΤτΕ -Λογαριασμός παρακολούθησης χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης».

6. Ακριβή αντίγραφα των εντολών κίνησης του λογαριασμού No 23 / 200554 κοινοποιούνται στο Τμήμα Γ της ΔΛΔ, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα δικαιολογητικά για το κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδας θα στέλνει στο Υπουργείο Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής στη ΔΠΓΚ, αντίγραφο κίνησης των λογαριασμών No 23 / 200750 και No 23 / 200554, στη ΔΛΔ Τμήμα Γ, αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού No 23 / 200554, καθώς και τις σχετικές αναγγελίες πίστωσης του για τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών στη δημόσια ληψοδοσία και στον ΟΔΔΗΧ, αντίγραφα κίνησης του λογαριασμού No 23 / 200750, για τη σχετική ενημέρωση τους.
 

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven