Αριθ. πρωτ.: 18414/2016/ 24.6.2016 Παροχή πληροφοριών αναφορικά με παρακράτηση ποσού προς απόδοση στο Δημόσιο

Αριθ. πρωτ.: 18414/2016/ 24.6.2016 Παροχή πληροφοριών αναφορικά με παρακράτηση ποσού προς απόδοση στο Δημόσιο

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016 
Α.Π. 18414/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ 105 63 Αθήνα

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Παροχή πληροφοριών αναφορικά με παρακράτηση ποσού προς απόδοση στο Δημόσιο».

Σχετ.: Το από 19.4.2016 ερώτημά σας προς την υπηρεσία μας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 20, περ Β. του ν.4251/2014 (80 Α'/2015) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14, παρ.1 του ν.4332/2015, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή για πέντε έτη σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει εισέλθει ή διαμένει νομίμως στη χώρα. Αν μέρος του απαιτούμενου τιμήματος για την υπαγωγή στις προαναφερθείσες διατάξεις, έχει καταβληθεί με άλλο τρόπο από αυτούς που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο του ανωτέρω άρθρου, λόγω παρακράτησης αυτού από τον συμβολαιογράφο με σκοπό την απόδοση του στο Δημόσιο και την έκδοση του απαραίτητου αποδεικτικού ενημερότητας, τούτο δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.Ο Γενικός Γραμματέας 
Β. Παπαδόπουλος
Πηγή: Taxheaven