Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 27265/ 14.6.2016 Τροποποίηση της αριθ. 30825/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγ

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 27265/ 14.6.2016 Τροποποίηση της αριθ. 30825/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγ

Αριθμ. οικ. 27265

(ΦΕΚ Β' 1914/27-06-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 136, παρ.1 και 16, καθώς και του άρθρου 19Α του Ν. 4251/2014 (Α’/80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,

β) του άρθρου 8, παρ. 25 του Ν. 4332/2015 (Α’/76),

γ) του άρθρου 25 του Ν. 4375/2016 (Α’/51),

δ) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α’/98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την αριθ. 30825/4.6.2014 (Β’/1528) κοινή υπουργική απόφαση.

3. Την αριθ. οικ. 68019/16.10.2015 (Β’/2272) κοινή υπουργική απόφαση.

4. Τη με αριθμό Υ 10/2015 (Β’/2109) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 30825/4.6.2014, κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. οικ. 68019/16.10.2015 όμοια, ως εξής:

Το δικαιολογητικό «Ισχυρή άδεια διαμονής» της περίπτωσης Γ2.11. του κεφαλαίου Γ του άρθρου 1, το οποίο προβλέπεται για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε θύματα εργατικών και λοιπών ατυχημάτων, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
Πηγή: Taxheaven