ΔΕΔ Αθήνας αρ. 52/13.1.2014 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

ΔΕΔ Αθήνας αρ. 52/13.1.2014 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

Καλλιθέα 13/01/2014
Αριθμός απόφασης: 52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 9572566
ΦΑΞ: 210 9531321

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 70Β' «Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής Προσφυγή» του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΕΚ Α' 151), όπως αυτές προστέθηκαν με το ν.4152/2013, περίπτωση 1, υποπαράγραφος Α.5, παράγραφος Α, άρθρο πρώτο (ΦΕΚ Α'107), καθώς και τις διατάξεις της περίπτωσης 2α της ιδίας υποπαραγράφου του ίδιου νόμου.

β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

γ. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1209/6.9.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 2371), περί αρμοδιότητας έκδοσης των αποφάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της ίδιας απόφασης.

2. Την ΠΟΛ.1211/12.9.2013 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ. 2225 ΕΞ 2013/20.9.2013 απόφαση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής» (ΦΕΚ Β' 2542 ).

4. Την από…………………………και με αριθμό πρωτοκόλλου…………………………ενδικοφανή προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «…………………………», τον διακριτικό τίτλο «………………… ΑΦΜ …………………………, η οποία εδρεύει ………………………… κατά της υπ' αριθ………………………… Απόφασης Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Α.Σ. της διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013 και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθ………………………… Απόφαση Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Α.Σ της διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013 του Προϊσταμένου …………………………, της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από…………………………-2013 οικεία έκθεση ελέγχου.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την από…………………………εισήγηση του υπαλλήλου…………………………

Επί της από…………………και με αριθμό πρωτοκόλλου…………………………ενδικοφανούς προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρείας «…………………………», με τον διακριτικό τίτλο «………………………….», η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση προσφυγή, ζητά την ακύρωση της υπ' αριθ. ……………….Απόφασης Επιβολής Προστίμου Κ.Φ.Α.Σ του Προϊσταμένου………………………………., που αφορά τη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2013, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της πρόστιμο συνολικού ποσού 2.700,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του ν. 2523/1997, λόγω έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων

Το ποσό που βεβαιώθηκε ανέρχεται στο 50% του επιβληθέντος προστίμου, ήτοι 1.350,00 ευρώ.

Η προσφεύγουσα με την ως άνω ενδικοφανή προσφυγή ζητά την ακύρωση της επίδικης πράξης, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη που προβλέπει ότι δεν μειώνονται τα πρόστιμα, σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, για πράξεις που εκδίδονται από 01/08/2013.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 70Β του Ν. 2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με την περ. 1 της Υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/9-5-2013): «Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη φορολογική αρχή, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

Επειδή, σύμφωνα με την περ. 2α της Υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013, οι διατάξεις της περ. 1 της παρούσας υποπαραγράφου ισχύουν για πράξεις που εκδίδονται από 1/8/2013.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997:

1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α') τιμωρείται με πρόστιμο που προσδιορίζεται κατ' αντικειμενικό τρόπο.

Για το σκοπό αυτόν καθιερώνονται δύο βάσεις υπολογισμού, συντελεστές βαρύτητας, και ανώτατα όρια (οροφές). Οι παραβάσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, γενικές και αυτοτελείς.

2. Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος δίδονται οι πιο κάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί: α) Βάση Υπολογισμού Νο1 (ΒΑΣ. ΥΠ. 1) είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως στις κατ' ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, που υποχρεούται να τηρεί κάθε υπόχρεο πρόσωπο του Κ.Β.Σ., ως εξής:

α.α…….

α.β…….

α.γ. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας 900 (εννιακόσια) ευρώ και για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού σε 1.200 (χίλια διακόσια) ευρώ.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 οι παρακάτω περιπτώσεις, για την επιβολή του αντικειμενικού προστίμου, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο1 (ΒΑΣ. ΥΠ. 1) ο δε συντελεστής βαρύτητας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, έχει αριθμητική τιμή ένα (1).

α)……. β) Η έκδοση καθενός αθεώρητου στοιχείου, όταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση θεωρημένου. Ειδικά, όταν τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί εκ παραδρομής αθεώρητα και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο θεωρείται γενική παράβαση. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία λογίζονται ως αθεώρητα, γιατί συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Π.Δ. 186/1992 καταλογίζεται μια γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας τρία (3) εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο. Τα αναφερόμενα στα δύο προηγούμενα εδάφια ισχύουν αναλόγως και όταν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος εμπρόθεσμης ενημέρωσης των βιβλίων.

Επειδή δεν ισχύει η περίπτωση περί μη περιορισμού του προστίμου, όπως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με την περίπτωση στ' της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 και ισχύουν για αποφάσεις επιβολής προστίμου που εκδίδονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4172/2013 και μετά (23-07-2013), σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου και νόμου, με πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα των άρθρων 4, 5 και 6 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα ευρώ, εάν καταβληθεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του οφειλόμενου ποσού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων, για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επομένου, του πρακτικού αποδοχής της διαφοράς ή του δικαστικού συμβιβασμού, μήνα, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.

Επειδή η κρίση περί αντισυνταγματικότητας των νόμων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της διοίκησης και συνεπώς και στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης. Σημειώνεται ωστόσο δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας, καθώς το Σύνταγμα δεν απαγορεύει την αλλαγή νομοθετικού καθεστώτος για το μέλλον, ενώ παράλληλα ο νομοθέτης διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια, ως προς την επιλογή των ρυθμίσεων που κρίνει προσφορότερες σε κάθε δεδομένη χρονική περίοδο

Στην υπό εξέταση περίπτωση, κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης ισχύει το καθεστώς της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 και δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής προηγούμενης διαδικαστικής διάταξης.

Επιπρόσθετα η αρχή της ισότητας επιτάσσει την όμοια αντιμετώπιση όμοιων καταστάσεων. Εν προκειμένω ο νομοθέτης θεσπίζει ένα αντικειμενικό κριτήριο, το οποίο διαφοροποιεί τις πράξεις που εκδίδονται πριν από 23/07/2013 από αυτές που εκδίδονται από 23/07/2013 και εφεξής. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται με τρόπο αντικειμενικό και ομοιόμορφο για όλους του φορολογούμενους και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός περί παραβίασης της αρχής της ισότητας κρίνεται ως αβάσιμος. Επομένως ο λόγος της υπό εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής είναι απορριπτέος ως νομικά αβάσιμος.

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από……………………..-2013 έκθεση ελέγχου του Προϊσταμένου………………….., επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη απόφαση, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Απορρίπτουμε τη με αριθ. Πρωτ…………………………..ενδικοφανή προσφυγή.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Πρόστιμο των άρθρων 5 και 9 του ν. 2523/1997, λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 περ. β' του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), -έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων- για τη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2013 € 2.700,00.

Η παρούσα απόφαση μπορεί να γίνει αποδεκτή εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, με πρακτικό αποδοχής στην αρμόδια φορολογική αρχή, οπότε το παραπάνω ποσό προστίμου περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) και καταβάλλεται το ένα πέμπτο (1/5) του οφειλόμενου ποσού, κατά την υπογραφή του πρακτικού ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την υπογραφή του πρακτικού μήνα (άρθ. 9 ν. 2523/1997, όπως ισχύει ύστερα από το ν. 4172/2013 και εγκ. ΠΟΛ.1210/6.9.2013). Το ποσό 50% που έχει ήδη βεβαιωθεί με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής συμψηφίζεται.

Επί άσκησης προσφυγής είναι καταβλητέο εφάπαξ το 50% του κατά περίπτωση προκύπτοντος (καταλογιζόμενου) βάσει της απόφασης αυτής ποσού, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα, λαμβανομένου υπόψη και του ποσού 50% που έχει ήδη βεβαιωθεί με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής.

Αν η παρούσα απόφαση οριστικοποιηθεί λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, είναι καταβλητέο εφάπαξ ολόκληρο το προκύπτον (καταλογιζόμενο) ποσό βάσει της απόφασης αυτής, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα, λαμβανομένου υπόψη και του ποσού 50% που έχει ήδη βεβαιωθεί με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΙΩΡΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 ν. 2717/1999).
Πηγή: Taxheaven