Αριθ. πρωτ.: ΔΟΡΓΒ 1097138 ΕΞ 2016/ 23.6.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου

Αριθ. πρωτ.: ΔΟΡΓΒ 1097138 ΕΞ 2016/ 23.6.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016
Αριθ· ΠΡωτ»ΔΟΡΓ·Β 1097138 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο : 210 3311291
FAX : 210 3230829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του π.δ. 111/2014.

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες  διατάξεις», καθώς και της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 83 του ν. 3842/2010 (Α' 58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 3 αυτής.

ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, και ισχύει.

στ) Του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

η) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 (Β'539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

θ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Τα από 3 και 6/6/2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

3. Το από 6/6/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε..

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ο.Δ.Ε. και ορίζουμε ως Συντονίστρια και μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους, ως εξής:

1. Μαρία Μενούνου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως Συντονίστρια.

2. Δέσποινα Κωνσταντινίδου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

3. Άννα Αδάμ-Κόλλια, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α' - Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, ως μέλος.

4. Γεώργιο Λασκαρίδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Γ' - Διοίκησης και Συντονισμού Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

5. Άγγελο Κούρο, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

6. Γεώργιο Κουνδουράκη, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Α' - Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος - Ακινήτων - Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

7. Φώτιο Λαμπράκη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Τυπογράφων, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Ντούνια, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.

8. Γεώργιο Μακρή, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, ως μέλος.

9. Στεφανία Παϊπέτη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως μέλος.

10. Ιφιγένεια Παναγιώτου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

11. Ευαγγελία Σαμοΐλη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, ως μέλος.

12. Αικατερίνη Πασσαλή, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

13. Γραμματική Τσερεμέγκλη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

14. Γεώργιο Αραμπατζάκη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Συντονίστριας θα την αναπληρώνει το μέλος, με α/α 3, Άννα Αδάμ-Κόλλια.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ο.Δ.Ε. θα εκτελεί η Δροσούλα Οικονόμου, υπάλληλος με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Βασιλειάδου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

Δ. I. Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι:
α) Ο προσδιορισμός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου «Υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου», σύμφωνα με τα υποδείγματα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Εντύπου Κοστολόγησης Πράξης, όπως περιέχονται στην Πρόσκληση 9 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δηλαδή:
αα) Πλήρως Συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και
ββ) Συμπληρωμένο Έντυπο Κοστολόγησης Πράξης.
β) Η διοίκηση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των ενεργειών και δράσεων που αφορούν στην υλοποίηση του έργου μετά από την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
γ) Η συνεργασία με τους, κατά περίπτωση, εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) έχει ήδη ή πρόκειται να συμβληθεί για τις ανάγκες του έργου, τις εργασίες των οποίων υποχρεούται να παρακολουθεί.
δ) Η συνεργασία με Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας ή Έργου που λειτουργούν στην Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και με αντίστοιχες Ομάδες ή Υπηρεσίες άλλων Δημόσιων/Ιδιωτικών Φορέων και Οργανισμών, με αντικείμενο την υλοποίηση έργων, με τα οποία το έργο παρουσιάζει διεπαφές.
ε) Η ένταξη του παραληφθέντος προϊόντος του έργου σε παραγωγή με τη μέριμνα για την εγκατάστασή του στο παραγωγικό υπολογιστικό περιβάλλον που υποστηρίζει τη Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και με τον προσδιορισμό των σχετικών νέων διαδικασιών που δημιουργούνται.

II. α) Σε πρώτο στάδιο, η Ο.Δ.Ε. θα πρέπει: α) να συγγράψει το Τεχνικό Δελτίο Πράξης έως την 30/6/2017 και β) να υποβάλλει τον πλήρη φάκελο στην Ε.Υ.Δ., έως την 10/7/2016.

β) Μετά από την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η Ο.Δ.Ε. θα προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και θα παρακολουθεί την τήρηση αυτού.

Ε. α) Η Ο.Δ.Ε. δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της εκπροσώπους των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της ως προς την συγγραφή των Τεχνικών Δελτίων.
β) Η Συντονίστρια και τα μέλη αυτής θα μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.

ΣΤ. Για την εύρυθμη εκτέλεση του έργου, η Ο.Δ.Ε., σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα συντάσσει αναφορές προόδου, τις οποίες θα υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης.

Ζ. Η Ο.Δ.Ε. θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει η Συντονίστρια αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την θέση του συστήματος του Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου σε παραγωγική λειτουργία.

Η. Η Συντονίστρια της Ο.Δ.Ε. οφείλει, επίσης, να ενημερώσει και την Διεύθυνση Οργάνωσης για την ολοκλήρωση του έργου αυτής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven