Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1097148 ΕΞ 2016/ 23.6.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και είσπραξης

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1097148 ΕΞ 2016/ 23.6.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και είσπραξης

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β1097148ΕΞ2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' -ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και είσπραξης οφειλών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α'128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του π.δ. 111/2014.

β) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α'220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις», καθώς και της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

γ) της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/ 2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» , όπως ισχύει.

ζ) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 (Β' 539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

η) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τα από 3 και 6/6/2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)

3. Το από 6/6/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

4. Το από 6/6/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε.

5. Το από 13/6/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28-1-2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και είσπραξης οφειλών.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ο.Δ.Ε. και ορίζουμε ως Συντονιστή και μέλη αυτής, τους κατωτέρω υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως εξής:

1.Νικόλαο Πολίτη , υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως Συντονιστή.

ΜΕΛΗ

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

2. Ευαγγελία Ανδρικοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών. ΙΙ.Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
α) Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης

3. Βασιλική Χαντζή, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών β) Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών

4. Δέσποινα Κωνσταντινίδου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης.

5. Κυριακή Μακαρονοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών γ) Διεύθυνση Εισπράξεων:

6. Ελένη Τζιλίνη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Εκούσιας Είσπραξης .

7. Ισιδώρα Πρίφτη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών

8. Νικόλαο Γιοβανίδη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών

9. Γεώργιο Καπόγλου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών

10. Αικατερίνη Μανώλη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών

11. Μελίνα Νάκου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών

12. Μαρία Πρινιωτάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών

13. Σταυρούλα Σκιαδοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών

14. Γεώργιο Πούλιο, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών

15. Δέσποινα Ψαραύτη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών δ) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης

16. Ελένη Μπέκα υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης.

17. Μαργαρίτα Χρα, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών

18. Μιχαήλ Καραμπίλα, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών

III. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) α) Γραφείο Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης

19. Σπυρίδωνα Γιαννημάρα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών. β) Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών

20. Φώτιο Σωτηρίου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών γ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου

21. Μαρία Κοτσαρίδα, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών

IV. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.

22. Μαρία Τζαφάλια, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'- Τελωνειακών Εφαρμογών

23. Αικατερίνη Κορδάτου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής

24. Χρήστο Μπουράνη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής

25. Γεώργιο Μαριέλη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής

V. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης

26. Μαρία Μπεκράκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', της ειδικότητας ΔΕ Εφοριακών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ο.Δ.Ε. θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής.

Δ.Ι Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι:

α) Ο προσδιορισμός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και είσπραξης οφειλών», σύμφωνα με τα υποδείγματα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Εντύπου Κοστολόγησης Πράξης, όπως περιέχονται στην Πρόσκληση 9 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δηλαδή: αα) Πλήρως Συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και ββ) Συμπληρωμένο Έντυπο Κοστολόγησης Πράξης.

β) Η διοίκηση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των ενεργειών και δράσεων που αφορούν στην υλοποίηση του έργου μετά από την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

γ) Η συνεργασία με τους, κατά περίπτωση, εξωτερικούς συνεργάτες με τους οποίους η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων( Γ.Γ.Δ.Ε.) έχει ήδη ή πρόκειται να συμβληθεί για τις ανάγκες του έργου, τις εργασίες των οποίων υποχρεούται να παρακολουθεί.

δ) Η συνεργασία με Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας ή Έργου που λειτουργούν στη Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και με αντίστοιχες Ομάδες ή Υπηρεσίες άλλων Δημόσιων / Ιδιωτικών Φορέων και Οργανισμών, με αντικείμενο την υλοποίηση έργων, με τα οποία το έργο παρουσιάζει διεπαφές.

ε) Η ένταξη του παραληφθέντος προϊόντος του έργου σε παραγωγή με τη μέριμνα για την εγκατάστασή του στο παραγωγικό υπολογιστικό περιβάλλον που υποστηρίζει τη Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και με τον προσδιορισμό των σχετικών νέων διαδικασιών που δημιουργούνται.

II. α) Σε πρώτο στάδιο, η Ο.Δ.Ε. θα πρέπει: α)να συγγράψει το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, έως την 30/6/2017 και β)να υποβάλλει τον πλήρη φάκελο στην Ε.Υ.Δ., έως την 10/7/2016.
β) Μετά από την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η Ο.Δ.Ε. θα προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και θα παρακολουθεί την τήρηση αυτού.

Ε. α) Η Ο.Δ.Ε. δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της εκπροσώπους των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της ως προς την συγγραφή των Τεχνικών Δελτίων.
β) Ο Συντονιστής και τα μέλη αυτής θα μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.

ΣΤ. Για την εύρυθμη εκτέλεση του έργου, η Ο.Δ.Ε., σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα συντάσσει αναφορές προόδου, τις οποίες θα υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης.

Z. Η Ο.Δ.Ε. θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα
ορίζει ο Συντονιστής αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την θέση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και είσπραξης οφειλών σε παραγωγική λειτουργία.

Η. Ο Συντονιστής της Ο.Δ.Ε. οφείλει, επίσης, να ενημερώσει και την Διεύθυνση Οργάνωσης για την ολοκλήρωση του έργου αυτής.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Πηγή: Taxheaven