Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ 2016/28.6.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γεν

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ 2016/28.6.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γεν

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β1097103ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Νικ. Τσόλκας
Τηλέφωνο: 210-33.11.291
FAX: 210-32.30.829

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εκκρεμούν».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις

α) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του π.δ. 111/2014.

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α'178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 87) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45 ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» .

η) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Την αριθ. Δ6Α 1103068 ΕΞ 2014/11.7.2014 (ΑΔΑ: 7ΥΕΒΗ-66Δ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης», όπως τροποποιήθηκε.

3. Την αριθ. Δ6Α 1122676 ΕΞ 2014/4.9.2014 (ΑΔΑ: 75Ξ1Η-ΗΩΜ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών των πρώην Διευθύνσεων Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης και Υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε.

4. Την αριθ. Δ6Α 1132969 ΕΞ 2014/30.9.2014 (Α.Δ.Α.ΩΤΡ6Η-ΕΦΔ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Τριμελούς Επιτροπής στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παραλαβή, την καταγραφή και τον διαχωρισμό, κατά αρμόδια υπηρεσία, των φακέλων των υποθέσεων, οι οποίες έχουν σταλεί από την καταργηθείσα Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης», όπως τροποποιήθηκε.

5. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1073429 ΕΞ 2015/26.5.2015 (Α.Δ.Α.:Ω20ΑΗ-ΓΦΚ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τον διαχωρισμό από το περαιωμένο αρχείο των τέως Οικονομικών Επιθεωρήσεων Θεσσαλονίκης και Υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας του αρχείου που αφορά στους διαχειριστικούς ελέγχους και την παράδοση του πρώτου στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και του δεύτερου στο Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων»

6. Το από 25/04/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και το επισυναπτόμενο σε αυτό σχετικά με τις ενθέματι Επιτροπές.

7. Τα από 13, 26/05/2016 και 23/6/2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

8. Το αριθ. Δ.ΕΣ.ΥΠ.1077846/ΕΞ2016/23.5.2012 έγγραφο και το από 1/6/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε..

9. Τα από 16 και 22/06/2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Β' - Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε. .

10. Τα από 27/05 και 17/6/2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

11. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών τρείς (3) τριμελείς Επιτροπές, για την διαχείριση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εκκρεμούν στην Γ.Γ.Δ.Ε..

Β. Συγκροτούμε τις παραπάνω Τριμελείς Επιτροπές στην Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και ορίζουμε τα μέλη αυτών, ως εξής:

I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Φωτεινή Λιάπη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Γιαννούλα Κουτσούκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

2. Σάββα Χατζηδαμιανό, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Κορρέ, υπάλληλο με βαθμό Ε', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

3. Μαγδαληνή Μπιτούλη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης, ως μέλος.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1. Δημήτριο Θεοφιλάκο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Γκιόκα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

2. Πηνελόπη Καφάση, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ανδριανό, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

3. Χριστίνα Τσουκαλά, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης, ως μέλος.

III. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Προκόπιο Προκοπίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Αργυρώ Δεμάγκου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

2. Αριστείδη Κουτσούμπα, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σιταρά, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

3. Εμορφία Λάλα, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

Γ. Χρέη Γραμματέα της κάθε Επιτροπής θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Πρόεδρος αυτής.

Δ. Έργο των Επιτροπών είναι η λεπτομερής καταγραφή και εξέταση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης που εκκρεμούν στις ανωτέρω οργανικές μονάδες. Ειδικότερα, οι Επιτροπές θα εξετάσουν, κατά λόγο αρμοδιότητας:

α) Αν η υπόθεση είναι περαιωμένη, υπό την έννοια ότι έχει συνταχθεί πορισματική έκθεση, αλλά επειδή δεν έχει αξιολογηθεί από την καταργηθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης Πορισματικών Εκθέσεων, εμφανίζεται ως εκκρεμής.

β) Τα στοιχεία που συγκροτούν το φάκελο, ήτοι αν υφίστανται επαρκή στοιχεία προς διερεύνηση (όπως, ανώνυμες, αόριστες, ασαφείς καταγγελίες), τον χρόνο που αφορά, εάν τα τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα έχουν υποπέσει σε παραγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 3528/2007(Α' 26).

γ) Εάν είναι εφικτή υπό τις παρούσες συνθήκες, με το σημερινό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε, η εκτέλεση της εντολής.

δ) Εάν πρέπει να τροποποιηθεί, περιορισθεί, επεκταθεί ή αναδιατυπωθεί το περιεχόμενο της ανεκτέλεστης εντολής.

ε) Εάν υπάρχουν σαφή στοιχεία για διάπραξη ποινικών αδικημάτων από εμπλεκόμενους υπαλλήλους που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί και θα τα αποστέλλει απευθείας στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, για ποινική αξιολόγηση.

Ε. Οι Επιτροπές που συστήνονται στην Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, μόλις ολοκληρώσουν το έργο τους, ως προς τις εκκρεμείς υποθέσεις του τομέα τους, θα συνδράμουν την Επιτροπή που συστήνεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, στο έργο της.

ΣΤ. Οι Επιτροπές, θα συνεδριάζουν εντός των ωρών λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα καθορίζει ο Πρόεδρος αυτών.

Ζ. Η διάρκεια λειτουργίας των Επιτροπών ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου τους, οπότε κάθε μία από αυτές θα υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., στην οποία θα αναφέρει αιτιολογημένα ποιες υποθέσεις πρέπει να τεθούν στο αρχείο και ποιες πρέπει να διερευνηθούν και προς ποία κατεύθυνση, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στην από 08/04/2016 σχετική συνάντηση των εμπλεκομένων.

Η. Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών, σε περίπτωση που το έργο αυτών υποκρύπτει έργο που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 (Α' 160) και το άρθρο 172 του ν. 4389/2016 (Α' 94), για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, υποχρεούνται, να ενημερώσουν το Τμήμα Α' - Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., για την υποχρέωσή τους για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, λόγω της συμμετοχής τους στις Επιτροπές, ώστε να τους συμπεριλάβει στην κατάσταση υποχρέων σε δήλωση.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven