Εγκύλιος Ο.Γ.Α. 5/28.6.2016 Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Εγκύλιος Ο.Γ.Α. 5/28.6.2016 Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ : ΣΤ' ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 7
104 33 - Αθήνα Ηλεκτρ. Δ/νση: www.oga.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2016

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».

Σας ενημερώνουμε ότι, τα θέματα διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ρυθμίστηκαν με την αριθ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013 (ΦΕΚ Β' 1227/2013) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ27/οικ.7943/263/12.3.2014 (ΦΕΚ Β'701/20.03.2014) και Δ22/οικ. 7110/222/16.2.2016 (ΦΕΚ Β'555/2.3.2016) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Γενικές παρατηρήσεις:

Με τη νέα διαδικασία, όπως ρυθμίζεται με την τελευταία τροποποίηση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ο έλεγχος των αιτήσεων Α21 δύναται να είναι δειγματοληπτικός και να διενεργείται προληπτικά ή κατασταλτικά. Το δείγμα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ.

Ο αιτών/δικαιούχος οφείλει, μόνο εφόσον κληθεί, να αποστείλει στον ΟΓΑ, μέσω των ανταποκριτών του ΟΓΑ ή των υπαλλήλων του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο, τα δικαιολογητικά για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21.Οι αιτούντες/δικαιούχοι που θα κληθούν να προσκομίσουν στον ΟΓΑ δικαιολογητικά καθώς και η προθεσμία προσκόμισης αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων πολιτών, των υπαλλήλων και των ανταποκριτών του ΟΓΑ παραθέτουμε, ειδικότερα, τα θέματα που ρυθμίζονται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. 

Α .Υποβολή αίτησης - Απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρα 3 και 4)

1. Η αίτηση - δήλωση για τη χορήγηση των επιδομάτων (μηχανογραφημένο έντυπο Α21) υποβάλλεται από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης (Ε1), μέσω του περιβάλλοντος taxisnet (www.gsis.gr) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Δ.ΗΛΕ.Δ.] της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, είτε αμέσως μετά την οριστική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 είτε μεταγενέστερα, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ο υπόχρεος πρέπει να δηλώσει επακριβώς την οικογενειακή του κατάσταση (έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α, μέρος συμφώνου συμβίωσης, σε διάσταση, άγαμος/η), όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης - δήλωσης, έντυπο Α21. Σε περίπτωση που δηλωθεί εξαρτώμενο τέκνο με λήξη σπουδών επισημαίνουμε ότι, η. ημερομηνία λήξης των σπουδών είναι η ημερομηνία ανακήρυξης του τέκνου ως πτυχιούχου και όχι η ημερομηνία ορκωμοσίας του.

Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για την απόδειξη ύπαρξης των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης των επιδομάτων ορίζονται στο άρθρο 4 της αριθ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013 (ΦΕΚ Β' 1227/2013) KYA. και ο σχετικός πίνακας έχει επισυναφθεί στο μηχανογραφημένο έντυπο Α21.

Ο αιτών, κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, καλείται να συμπληρώσει υποχρεωτικά τα πεδία των δικαιολογητικών του επισυναπτόμενου πίνακα, που κατά περίπτωση τον αφορούν, από τα οποία μπορούν να αποδειχθούν όσα δηλώνει στην αίτηση. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών του ΟΓΑ, όταν και όποτε ζητηθούν.

Ο αιτών/δικαιούχος οφείλει, εφόσον κληθεί από τον ΟΓΑ, να αποστείλει, μέσω των ανταποκριτών του ΟΓΑ ή των υπαλλήλων του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο ή να προσκομίσει απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ στην Αθήνα ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα) τα δικαιολογητικά για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών ,όπως έχει καθορισθεί με την αρ.398/28.6.2016 απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση του αιτούντα στο έντυπο Α21 ότι διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, διασταυρώνεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Δ.ΗΛΕ.Δ.]με βάση τα υποβληθέντα έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά την κρίσιμη δεκαετία. Εάν προκύψει ότι δεν έχει υποβληθεί το έντυπο Ε1 για κάποιο/α έτος/η της κρίσιμης δεκαετίας, ο αιτών καλείται να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα από τα πεδία του πίνακα των λοιπών δικαιολογητικών, από το οποίο ή τα οποία αποδεικνύεται η διαμονή του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά.

Στον πίνακα των δικαιολογητικών για την απόδειξη της δεκαετούς διαμονής του αιτούντα στην Ελλάδα, καθώς και για την απόδειξη ότι τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα, υπάρχει μεταξύ των άλλων και το πεδίο « Άλλο δικαιολογητικό» με αύξοντα αριθμό 11. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται όταν ο αιτών αδυνατεί να αποδείξει τη δεκαετή διαμονή του στην Ελλάδα ή μέρος της δεκαετίας, με κάποιο από τα δικαιολογητικά του πίνακα με αύξοντα αριθμό 2 έως 10. Σημειώνουμε ότι στο πεδίο 12 αναγράφεται υποχρεωτικά ποιο είναι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό.

Στην περίπτωση και μόνο σε αυτήν, που ο αιτών αδυνατεί να αποδείξει τη διαμονή του στην Ελλάδα για όλη ή για μέρος της κρίσιμης δεκαετίας με τα δικαιολογητικά του πίνακα με αύξοντα αριθμό 2 έως 10, αν και διαμένει μόνιμα και συνεχώς στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Υπεύθυνη δήλωσή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, συμπληρωμένη σε ένα από τα επισυναπτόμενα υποδείγματα, κατά περίπτωση.

β) Υπεύθυνες δηλώσεις δύο (2) μαρτύρων, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή (ΚΕΠ κλπ) οι οποίοι θα βεβαιώνουν, για τον αιτούντα, ότι διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, καθώς και ότι τα τέκνα του (αναφέρονται τα ονόματα των τέκνων για τα οποία ζητάει από τον ΟΓΑ οικογενειακό επίδομα) ευρίσκονται στην Ελλάδα και διαμένουν με τον αιτούντα.
Το περιεχόμενο των υπευθύνων δηλώσεων συνεκτιμάται με άλλα στοιχεία του φακέλου, όπως π.χ. βεβαιώσεις φοίτησης των τέκνων κατά την κρίσιμη δεκαετία.

2. Οι δικαιούχοι που υποβάλουν χειρόγραφη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την καταχώρηση της σε ηλεκτρονικό αρχείο παραλαβής δηλώσεων, μπορούν να υποβάλουν έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων το μηχανογραφημένο έντυπο Α21.

3. Σε περίπτωση θανάτου, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, καταδίκης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα κατά της ζωής, της υγείας, της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας, σε βάρος του τέκνου του ή του άλλου γονέα ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης με αυτά του δικαιούχου ή δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο η Αίτηση - Δήλωση έντυπο Α21 υποβάλλεται από αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων, αφού ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ Α8 της παρούσης.

4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, το απορφανισθέν τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδία οικογένεια και η Αίτηση -Δήλωση έντυπο Α21 υποβάλλεται, ηλεκτρονικά μέσω του περιβάλλοντος taxisnet και της εφαρμογής των Επιτρόπων, από τον Επίτροπο στον οποίο ανατέθηκε η επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση, αφού προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης (Ε1) του Επιτρόπου.
Ο Επίτροπος θα δηλώσει μόνο τα τέκνα για τα οποία του έχει ανατεθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί Επίτροπος διότι τα απορφανισθέντα τέκνα είναι ενήλικα, η αίτηση -δήλωση Α21 θα υποβληθεί από το μεγαλύτερο σε ηλικία τέκνο, ως Επίτροπος, δηλώνοντας ως εξαρτώμενα τέκνα, τον εαυτό του και τα αδέρφια του.

Εάν ο Επίτροπος έχει και δικά του εξαρτώμενα τέκνα λ.χ. είναι έγγαμος θα υποβάλει και δεύτερη αίτηση-δήλωση Α21 ως έγγαμος, δηλώνοντας τα εξαρτώμενα τέκνα του.

5. Τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν είτε από κοινού είτε ξεχωριστά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) μέσω του περιβάλλοντος taxisnet. Εάν υποβάλουν από κοινού το έντυπο Ε1, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν από κοινού και το έντυπο Α21. Στην περίπτωση όμως που επιλέξουν να υποβάλουν ξεχωριστά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) θα πρέπει να ακολουθήσουν τα αναφερόμενα στην παρ Α8 της παρούσης.

6. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του(απόκτηση τέκνου, διαγραφή τέκνου/ων, γάμου τέκνου/ων κλπ οφείλει εντός μηνός να προβαίνει σε συμπλήρωση - τροποποίηση της αρχικής Αίτησης-Δήλωσης (έντυπο Α21) και μόνο στα πεδία που υπάρχουν μεταβολές, μέσω του Taxisnet.

7. Σε περίπτωση μεταβολής ή λανθασμένης καταχώρισης οποιουδήποτε στοιχείου που δηλώνεται στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21), αυτή μπορεί να μεταβληθεί ή να διορθωθεί (τροποποιηθεί) με ευθύνη και ενέργεια του δικαιούχου, οπωσδήποτε όμως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, ο αιτών μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, θα πρέπει να εκτυπώνει το έντυπο και να προβαίνει σε έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων που δήλωσε. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων θα πρέπει, άμεσα, να προβαίνει σε διόρθωση των στοιχείων με υποβολή τροποποιητικής αίτησης (έντυπο Α21) μόνο στα πεδία που υπάρχουν μεταβολές, μέσω του Taxisnet.

8. Ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται, προς το παρόν, ειδική διαδικασία για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης - δήλωσης (έντυπο Α21).

Δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί με εκείνη που εμφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δεν μπορούν προς το παρόν να υποβάλουν έντυπο Α21, σύμφωνα με την τρέχουσα οικογενειακή τους κατάσταση, πρόσωπα που:

α) Τέλεσαν γάμο και απέκτησαν παιδί αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού με τη σύζυγο δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).

β) Ενώ είναι έγγαμοι, το έντυπο Ε1 υποβάλει ο ένας σύζυγος, διότι ο άλλος για κάποιους λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) είναι υπόχρεος να υποβάλει ξεχωριστά (έντυπο Ε1).

γ) Διαζεύχτηκαν ή βρίσκονται σε διάσταση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και δικαιούχος καθίσταται πλέον ο ένας γονέας ο οποίος έχει δικαστική απόφαση επιμέλειας των τέκνων.

δ) Υπήρξε θάνατος του ενός γονέα

ε) Έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και επέλεξαν να μην υποβάλουν από κοινού φορολογική δήλωση ( έντυπο Ε1). Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΟΓΑ, κατά τη διάρκεια του έτους υποβολής της αίτησης-δήλωσης εντύπου Α21, προβαίνουν στις απαραίτητες, κατά περίπτωση, ενέργειες (σύζευξη ή διάζευξη των ΑΦΜ) αφού προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση μεταβολής στην αρμόδιας ΔΟΥ, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ ή στα κατά τόπους αρμόδια Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΟΓΑ. Η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία για να μπορέσει στη συνέχεια ο υπόχρεος να υποβάλει την αίτηση -δήλωση (έντυπο Α21) εντός της προθεσμίας υποβολής της.

Β. Έλεγχος αιτήσεων -φακέλου δικαιούχου ( άρθρο 5)

1. Ο έλεγχος των αιτήσεων δύναται να είναι δειγματοληπτικός και να διενεργείται προληπτικά ή κατασταλτικά. Το δείγμα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, μετά από εισήγηση του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων.

2. Ο ΟΓΑ διενεργεί εκτεταμένους ηλεκτρονικούς έλεγχους - διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων στο έντυπο Α21 από τον αιτούντα/δικαιούχο, ως προς την ακρίβεια αυτών, σε συνεργασία με οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα που υποχρεούνται σε άμεση απάντηση.

3. Στην περίπτωση που από τους ηλεκτρονικούς ελέγχους προκύψει, ότι τα δηλωθέντα στο έντυπο Α21, από τον αιτούντα/δικαιούχο, στοιχεία δεν συμφωνούν με τα στοιχεία του Μητρώου άλλων Υπηρεσιών, το αρμόδιο όργανο του ΟΓΑ εκδίδει διαπιστωτική πράξη μη χορήγησης των επιδομάτων.

4. Το αρμόδιο όργανο χορήγησης των επιδομάτων μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία δύο (2) μηνών για την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.

5. Το αρμόδιο όργανο, μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, εκδίδει διαπιστωτική πράξη χορήγησης ή μη των επιδομάτων. Η πράξη μη χορήγησης αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης.

6 Η καταβολή των επιδομάτων διενεργείται με βάση:

α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και γ) τους ελέγχους των δικαιολογητικών.

7. Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΟΓΑ πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις στις αιτήσεις Α21, όπως η τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης ή λήξης σπουδών (η ημερομηνία λήξης σπουδών είναι η ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου και όχι η ημερομηνία ορκωμοσίας), η ημερομηνία απόκτησης ή απώλειας ιθαγένειας, η διαγραφή τέκνου, η ημερομηνία έναρξης ή διακοπής του δικαιώματος καταβολής των επιδομάτων κλπ, μετά από έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, εφόσον αυτά ζητηθούν (παρ 6, άρθρου 3). Σε περίπτωση που προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται με τυχόν χορηγούμενα ποσά ή αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Γ. Αναστολή - επαναχορήγηση επιδομάτων

1. Η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αναστέλλεται:

α) Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου να ελεγχθεί το εισόδημα που θα δηλωθεί το έτος αυτό. Τα επιδόματα επαναχορηγούνται από την ημερομηνία αναστολής, αφού διαπιστωθεί μη υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος και εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγηση τους.

β) Εάν περιέλθουν στον Ο.Γ.Α. στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα επιδόματα χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα. Τα επιδόματα επαναχορηγούνται από την ημερομηνία αναστολής, εάν διαπιστωθεί μετά από έρευνα, ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και εάν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ του δικαιούχου.

2. Επιπλέον, η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων αναστέλλεται:

α) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος ή εξαρτώμενο τέκνο απομακρύνθηκε από την Ελλάδα για χρόνο πλέον του τριμήνου.

β) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο, περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Κέντρο Προστασίας Παιδιού) ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δωρεάν ή με δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού. Το επίδομα επαναχορηγείται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που έπαυσαν οι ανωτέρω λόγοι αναστολής.

3 Η καταβολή του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αναστέλλεται το επόμενο έτος εκείνου που επήλθαν οι λόγοι αναστολής της προηγούμενης παραγράφου.

4. Δεν αναστέλλεται η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες στις εξής περιπτώσεις απομάκρυνσης από την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής:

α) Εάν η απουσία του δικαιούχου ή εξαρτώμενου τέκνου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια.

β) Εάν ο δικαιούχος ή εξαρτώμενο τέκνο απασχολούνται στην αλλοδαπή σε εργασία για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή Ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή Ελληνικής Τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων Ελληνικών Επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή ακολούθησε την οικογένεια του στο εξωτερικό, η οποία απουσιάζει για τους ανωτέρω λόγους ή εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους σπουδών των τέκνων σε Ανώτερες ή Ανώτατες σχολές του Εξωτερικού».

Δ. Διακοπή επιδομάτων

1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διακόπτεται:

α) Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο εξαρτώμενο τέκνο συμπληρώνει το προβλεπόμενο από το νόμο όριο ηλικίας ή κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

β) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου του δικαιούχου ή του γάμου, του θανάτου ή της κηρύξεως σε αφάνεια του τελευταίου εξαρτώμενου τέκνου. γ) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που ο δικαιούχος ή / και τα εξαρτώμενα τέκνα εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό.

δ) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο χάσει την Ελληνική υπηκοότητα.

ε) Από την 1η Ιανουαρίου του έτους, κατά το οποίο διαπιστώνεται υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος.

2. Το ειδικό επίδομα στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες διακόπτεται:

α) Από το επόμενο έτος εκείνου που ο δικαιούχος ή / και τα εξαρτώμενα τέκνα εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό.

β) Από το επόμενο έτος εκείνου που επήλθε ένας από τους λόγους που αναφέρονται στα στοιχεία α, βλ και δ της προηγούμενης παραγράφου και η οικογένεια έχει πλέον μόνο δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Ε. Άσκηση προσφυγής ( Άρθρο 8)

1. Κατά της διαπιστωτικής πράξης χορήγησης ή μη των επιδομάτων, της πράξης ανάκλησης χορηγηθέντος επιδόματος και της πράξης διακοπής καταβολής επιδόματος επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τον δικαιούχο, η οποία εξετάζεται από το εξουσιοδοτημένο από τη Διοίκηση του Ο.Γ.Α. όργανο.

2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ως προς το εισοδηματικό κριτήριο.

3. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης, παραδίδεται δε ή αποστέλλεται στον αρμόδιο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. ή στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του Ο.Γ.Α.

4. Ο ανταποκριτής του Ο.Γ.Α., αφού παραλάβει την προσφυγή, την καταχωρεί αυθημερόν στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ο.Γ.Α. και στη συνέχεια, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, την αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Γ.Α. μαζί με δικαιολογητικά που έχουν τυχόν υποβληθεί.

ΣΤ. Χρόνος και τρόπος καταβολής των επιδομάτων -συμψηφισμός (άρθρα 2 και 9 )

1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλονται για τους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εντός είκοσι (20] ημερολογιακών ημερών.

2. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 κάθε έτους ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό. Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.

3. Στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21.

Το ποσό της προκαταβολής είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάσει την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΕΙ που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία.

4. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου που προβλέπεται στην παρ. 3 της παρούσης θεωρείται ως προκαταβολή και συμψηφίζεται με το ποσό που προκύπτει μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 τρέχοντος έτους και την αίτηση Α21 από τον δυνητικά δικαιούχο.

5. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης Α21 εντός της νόμιμης προθεσμίας τα ποσά που προκαταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.

6. Τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

7. Ποσά τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες για τα οικογενειακά επιδόματα, τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2 του Ν. 4093/2012, επιτρέπεται να συμψηφίζονται με το χορηγούμενο στις ίδιες οικογένειες ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επιδόμα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, επιφυλασσομένων των διατάξεων της περ. 11 του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2 του Ν. 4093/2012».

Επισημαίνεται ότι, οι δικαιούχοι που εισπράττουν με τη μορφή προκαταβολής τη δόση του Α' τριμήνου κάθε έτους υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις , να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους προκειμένου να συμψηφιστεί με το ποσό που τους χορηγήθηκε προκαταβολικά.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το έντυπο Α21 για το έτος που χορηγήθηκε η προκαταβολή μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία, ή υποβληθεί και το σχετικό αίτημα απορριφθεί, η χορηγηθείσα προκαταβολή πρέπει να επιστραφεί στον ΟΓΑ με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογ/σμό ΟΓΑ οικογενειακών επιδομάτων, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς (ΙΒΑΝ: GR78 0171 0170 0060 1703 0022 477), με πλήρη αναγραφή του ονοματεπώνυμου του οφειλέτη, του ΑΦΜ και του τηλεφώνου του. Αντίγραφο του καταθετηρίου πρέπει να σταλεί με φαξ στο 210 5200052. ή να σταλεί ταχυδρομικά στον ΟΓΑ- Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων - Αβέρωφ 7- Τ.Κ.104 33 Αθήνα.

Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό της προκαταβολής θα θεωρηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν και θα επιδιωχθεί η είσπραξή του μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ.

Επισυνάπτονται: Υποδείγματα υπευθύνων δηλώσεων τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ: www.oga.gr, καθώς και Πίνακας των Νομών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΟΓΑ.

Τέλος σας πληροφορούμε ότι, χρήσιμες πληροφορίες για την πορεία της υποβληθείσας αίτησης- δήλωσης (έντυπο Α21) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr), όπου υπάρχει η ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΓΑ, στην ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», στο πεδίο «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων».


Ο Διοικητής
Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης

Πηγή: Taxheaven