Ο.Α.Ε.Δ. αριθ. πρωτ.: 52531/28/6/2016 Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς α) του Υπουργεί

Ο.Α.Ε.Δ. αριθ. πρωτ.: 52531/28/6/2016 Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς α) του Υπουργεί

Αθήνα, 28/06/2016
Αρ. Πρωτ.: 52531

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -Δ/ΝΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δ/ νση: Εθν. Αντιστάσεως 8
17456 Άλιμος
Πληροφορίες: Γ. Κοντοβάς - Α. Σουσουρογιάννη
Τηλ.: 210.99.89.146, -9856 Fax: 210-99.89.141

ΘΕΜΑ: Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς α) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης και β) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων στο πλαίσιο της με αριθμό 3/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης, σας επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες του Οργανισμού, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ομαλή εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται στις σχετικές ΚΥΑ και τη Δημόσια Πρόσκληση, θα τηρούν τις παρακάτω οδηγίες εφαρμογής.

Ο παρών Οδηγός Εφαρμογής θα τηρηθεί και στο πλαίσιο της με αριθμό 4/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ και ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η Υπηρεσία Τοποθέτησης, καλούν τους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 10 της Δημόσιας Πρόσκλησης (Νο 3/2016 ή 4/2016), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με κάθε πρόσφορο μέσο.

Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., ανήκει στους ωφελούμενους.

Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και θα προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας στους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, μόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, τόσο κατά την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2 όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η Υπηρεσία Τοποθέτησης όσο και κατά την τοποθέτησή τους από τον Επιβλέποντα Φορέα, σύμφωνα με την παρ. 9.5 της Δημόσιας Πρόσκλησης και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 6 και στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οικείας πρόσκλησης. Ο ωφελούμενος υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ το δελτίο ανεργίας με το οποίο εκδόθηκε το συστατικό σημείωμα από το ΚΠΑ2 μέχρι και την ημερομηνία ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησής του στο Φορέα.

Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η Υπηρεσία Τοποθέτησής τους, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους και παραλαμβάνουν συστατικό σημείωμα προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς ή στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας είναι δυνατή η παραλαβή συστατικού σημειώματος και από την Υπηρεσία (Κ.Π.Α.2) όπου οι ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.

Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η Υπηρεσία Τοποθέτησης, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την υπόδειξη και ενημέρωση των επιτυχόντων ωφελουμένων έχει:

α) η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα του Επιβλέποντος Φορέα, για τις θέσεις του Επιβλέποντος Φορέα και

β) η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η Υπηρεσία Τοποθέτησης του ωφελούμενου, για τις θέσεις που βρίσκονται εκτός της έδρας του Επιβλέποντος Φορέα.

Κατά την υπόδειξη, τα ΚΠΑ2 αρμοδιότητας των οποίων ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης χορηγούν στους ωφελούμενους παραπεμπτικό/συστατικό σημείωμα που απευθύνεται προς τους Επιβλέποντες Φορείς ή τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης πρόσληψης, όπου, εκτός από τα στοιχεία του ωφελούμενου, αναφέρεται ρητά ότι:

"Η υπόδειξη γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο".

Στις περιπτώσεις της νησιωτικής Ελλάδας, που δεν υπάρχουν δομές του Οργανισμού, με ευθύνη του αρμόδιου ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας, θα εκδίδονται τα συστατικά σημειώματα, τα οποία θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στον Επιβλέποντα Φορέα με κοινοποίηση στον ωφελούμενο. Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για τον ωφελούμενο, που προέρχεται από απομακρυσμένες περιοχές π.χ. μετακινείται από την ηπειρωτική Ελλάδα στην νησιωτική ή από νησί σε άλλο νησί.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, στις περιπτώσεις των ωφελουμένων, που έχουν υποδειχθεί και πρόκειται να μετακινηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές (δηλ. από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική ή από νησί σε άλλο νησί) παρέχεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους - κατόπιν συνεννόησης με τον Επιβλέποντα Φορέα - να αποστείλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης, στον Επιβλέποντα Φορέα με συστημένη επιστολή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού συστατικού σημειώματος.

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.

Πριν την υπόδειξη των επιτυχόντων ωφελουμένων ΑμεΑ, οι Υπηρεσίες του Οργανισμού θα επικαιροποιούν υποχρεωτικά τη σχετική γνωμάτευση της αναπηρίας. Στην περίπτωση που αυτή έχει λήξει και δεν υποβληθεί νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης από την αρμόδια Επιτροπή και ταυτόχρονα έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της γνωμάτευσης, θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων του Οργανισμού από την ημερομηνία λήξης ισχύος της.

Στην περίπτωση που δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας του επιτυχόντα ωφελούμενου ΑμεΑ, μεταφέρεται η εγγραφή του στο γενικό μητρώο ανέργων του Οργανισμού.

Ο επιτυχών ως ΑμεΑ και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι ωφελούμενος του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης στον οποίο θα απασχοληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2. Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά κατάσταση των υποδειχθέντων ημερησίως στους Επιβλέποντες Φορείς ή στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης και οι Επιβλέποντες Φορείς ή οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης θα αποστέλλουν κατάσταση των υποδειχθέντων που εμφανίστηκαν ενώπιόν τους προσκομίζοντας το σχετικό συστατικό σημείωμα. Επισημαίνεται ότι το προσκομιζόμενο συστατικό σημείωμα θα πρωτοκολλείται στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης ως εισερχόμενο έγγραφο.

Ο ωφελούμενος προσκομίζει ή αποστέλλει με συστημένη επιστολή (για τις περιπτώσεις μόνο όπως ορίζονται ανωτέρω) στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης όλα τα προβλεπόμενα από τη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 3/2016 ή Νο 4/2016) δικαιολογητικά, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 και τα Παραρτήματα I, II και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης (Νο 3/2016 ή Νο 4/2016). Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι πριν παρέλθει η παρεχομένη από την πρόσκληση προθεσμία ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης των ωφελούμενων, στο πλαίσιο της αρχής προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, οι Επιβλέποντες Φορείς ή οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης υποχρεούνται να ενημερώσουν τους ωφελούμενους περί της ανάγκης άμεσης υποβολής των δικαιολογητικών για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και για τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 και τα Παραρτήματα I, II και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προσόντων που ελέγχονται κατά την πρόσληψη των ωφελουμένων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ήτοι η 18η/04/2016 αναφορικά με τη με αριθμό 3/2016 Δημόσια Πρόσκληση ή η 09η/05/2016 αναφορικά με τη με αριθμό 4/2016 Δημόσια Πρόσκληση. Ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρόσληψης.

Επίσης, θα προσκομίζονται από τον ωφελούμενο: α) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους, β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), δ) αριθμός Μητρώου ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.

Ακόμη, για την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος (τοποθέτηση ωφελούμενου κ.λπ.) και μέχρι την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης του ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιβλέποντα Φορέα, οι επιλεγέντες/ ωφελούμενοι υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 ότι:

α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις και ε) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Οι ωφελούμενοι που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στην αλλοδαπή, όπου απαιτείται, προσκομίζουν στους Επιβλέποντες Φορείς ή στις Υπηρεσίες Τοποθέτησής τους, για την απόδειξη της βαθμίδας ή/και ειδικότητας εκπαίδευσής τους, βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 3/2016 ή Νο 4/2016) και τα σχετικά Παραρτήματα.

Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των ωφελουμένων. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας προχωρήσει στην εκπρόθεσμη τοποθέτηση μετά την αναφερόμενη προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, οι δαπάνες που προκαλούνται λόγω της τοποθέτησης δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Η τήρηση της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου θα ελέγχεται τόσο κατά τους επιτόπιους όσο και κατά τους διοικητικούς ελέγχους.

Επισημαίνεται ότι Επιβλέπων Φορέας ο οποίος θα προχωρήσει σε τοποθέτηση ωφελούμενου ο οποίος σύμφωνα με το συστατικό σημείωμα έχει υποδειχθεί σε άλλο Φορέα, οι δαπάνες που προκαλούνται λόγω της τοποθέτησης αυτής δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Κατόπιν ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, και διαγράφονται αυτόματα οι προσληφθέντες από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης. Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιβλέποντα Φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης.

Ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης, των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών για την προσέλευση των ωφελουμένων που έχουν υποδειχθεί. Η υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης δεν αφορά στους φορείς που εξαιρούνται της ηλεκτρονικής αναγγελίας, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τις τυχόν αντικαταστάσεις στις οποίες θα προβεί ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Το συστατικό σημείωμα του επιλεγέντα ωφελούμενου, στο οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία παραλαβής του ως εισερχομένου από τον Επιβλέποντα Φορέα ή την Υπηρεσία Τοποθέτησης, θα τηρείται στον φάκελο του Προγράμματος.

Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών δεν είναι δυνατή η πρόσληψη των ωφελουμένων. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης προχωρήσει στην εκπρόθεσμη πρόσληψη μετά την αναφερόμενη προθεσμία των τριάντα ημερολογιακών ημερών, οι δαπάνες που προκαλούνται λόγω της πρόσληψης δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Η τήρηση της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου θα ελέγχεται τόσο κατά τους επιτόπιους όσο και κατά τους διοικητικούς ελέγχους.

Επισημαίνεται ότι Επιβλέπων Φορέας ο οποίος θα προχωρήσει σε τοποθέτηση ωφελούμενου, ο οποίος σύμφωνα με το συστατικό σημείωμα έχει υποδειχθεί σε άλλο Φορέα, οι δαπάνες που προκαλούνται λόγω της τοποθέτησης αυτής δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια των αναφερόμενων προθεσμιών, την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας των υποδείξεων -προσλήψεων από τους Επιβλέποντες Φορείς ή τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως ανωτέρω επισημάνθηκε, έχουν:

α) η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα του Επιβλέποντος Φορέα, για τις θέσεις του Επιβλέποντος Φορέα και

β) η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η Υπηρεσία Τοποθέτησης του ωφελούμενου, για τις θέσεις που βρίσκονται εκτός της έδρας του Επιβλέποντος Φορέα.

O Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ. Συγκεκριμένα, η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο έντυπο "E3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα", αναγράφοντας τον Αριθμό της Δημόσιας Πρόσκλησης (Νο 3/2016 ή Νο 4/2016) και επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα» και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς», που υποβάλλεται, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης του ωφελούμενου και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον ωφελούμενο.

Επισημαίνεται ότι:

α) Καμία αναγγελία πρόσληψης με άλλο τρόπο εκτός από τον ανωτέρω περιγραφόμενο δεν γίνεται δεκτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα μπορεί να είναι επιλέξιμη και οι θέσεις θα παραμείνουν κενές. Στο συνημμένο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, περιγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή της αναγγελίας των προσλήψεων

β) Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή είναι το αργότερο την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και πάντως πριν από την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα. Επισημαίνεται ότι στο σχετικό Έντυπο Ε3.1 δεν απαιτείται η υπογραφή του ωφελούμενου (βλ. Παράρτημα).

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης το αρμόδιο όργανο υποχρεούται να εκδώσει διοικητική πράξη τοποθέτησης ωφελούμενου του προγράμματος», στην οποία θα αναφέρεται ρητά ο ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή/και ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (π.χ. Δ/νση Διοικητικού) του ωφελούμενου στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας που προβλέπονται στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2016 ή Νο 4/2016 ως εξής:

«Η τοποθέτηση του ωφελούμενου γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014¬2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο".

Η ανωτέρω πράξη θα αποστέλλεται μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) μετά τη λήξη του πρώτου μήνα απασχόλησης, προκειμένου να καταβληθεί η επιχορήγηση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής θα ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, και διαγράφονται αυτόματα οι προσληφθέντες από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης. Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιβλέποντα Φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, ο οποίος έχει την ευθύνη της τοποθέτησης των ωφελουμένων σε τομείς δραστηριότητας και περιοχές αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το Παράρτημα I της Δημόσιας Πρόσκλησης (Νο 3/2016 ή Νο 4/2016).

Ο Επιβλέπων Φορέας, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι: α) δεν αποδέχονται τη τοποθέτησή τους ή β) δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εμφάνισής τους, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. και δύναται με αίτημά του που το υποβάλει είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος από τον Επιβλέποντα Φορέα ή την Υπηρεσία Τοποθέτησης, για αντικατάσταση του υποδειχθέντα ωφελούμενου, θα ελέγχεται ο λόγος υποβολής του αιτήματος αντικατάστασης και θα διασταυρώνονται οι ισχυρισμοί του Επιβλέποντα Φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης με ακρόαση του ωφελούμενου. Οι υποδειχθέντες άνεργοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας ή δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων για τοποθέτηση ανέργων από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων (τοποθετηθέντες και επιλαχόντες) και υπάρχουν αιτούμενες κενές θέσεις εργασίας από Επιβλέποντες Φορείς, τότε δύναται με Απόφαση της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ. να επαναληφθεί η διαδικασία κατάρτισης συμπληρωματικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για αυτούς, με τη σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που προκύψει ότι η άρνηση της τοποθέτησης στηρίζεται σε λόγους που δεν οφείλονται στο πρόσωπο του ωφελουμένου αλλά στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση, η οποία παραμένει κενή και δεν υποδεικνύεται ωφελούμενος από τους επιλαχόντες. Ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης οφείλει να αιτιολογήσει τη μη πρόσληψη του υποδειχθέντα ωφελουμένου.

Σε περίπτωση που σύμφωνα με τον Επιβλέποντα Φορέα ή την Υπηρεσία Τοποθέτησης η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται, για λόγους που αφορούν στον ωφελούμενο, τότε υποδεικνύεται και προσλαμβάνεται ο πρώτος επιλαχών από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

10.12 Σε περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Επιβλέπων Φορέας δύναται να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 125 ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα που υποβάλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.

10.13 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος συντρέχει σπουδαίος υπηρεσιακός λόγος που αφορά στον Ωφελούμενο (ενδεικτικά: απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.), ο Επιβλέπων Φορέας με Αιτιολογημένη Έκθεσή του κοινοποιούμενη στον Δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ, δύναται να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 125 ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα που υποβάλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.

Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σπουδαίοι υπηρεσιακοί λόγοι και δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία, δεν είναι δυνατή η κάλυψη της κενής θέσης εργασίας.

Ο Ωφελούμενος για τον οποίο πρόωρα διακόπτεται η συμμετοχή του στο πρόγραμμα και δεν προκύπτει υποκειμενική του ευθύνη, θα τοποθετείται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντα Φορέα, βάσει της ηλεκτρονικής αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του νέου Επιβλέποντα Φορέα.

Στην περίπτωση διακοπής του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ωφελούμενου πριν τη λήξη αυτού, για οποιοδήποτε λόγο, (ο ωφελούμενος αποχωρήσει οικειοθελώς ή με καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος), τότε ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να ενημερώσει για την ανωτέρω μεταβολή, εντός οκτώ (8) ημερών, συμπληρώνοντας την Ενότητα Ζ του Εντύπου "E3.1: Αναγγελία έναρξης/ μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα-Διακοπή" στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σε περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης δύναται να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο κάθε φορά επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 125 ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα που υποβάλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο. O Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης προβαίνει σε νέα ηλεκτρονική αναγγελία έναρξης της απασχόλησης για τον επιλαχόντα μέσω του συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 -που ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης- καλούν τους επιλαχόντες με κάθε πρόσφορο μέσο. Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως email, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση κ.λ.π., ανήκει στους ωφελούμενους.

Στην περίπτωση παράτασης/επιμήκυνσης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, τότε ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να ενημερώσει για την ανωτέρω μεταβολή, εντός οκτώ (8) ημερών, συμπληρώνοντας το Έντυπο "E3.1: Αναγγελία έναρξης/ μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα-Επιμήκυνση" στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι Επιβλέποντες Φορείς ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης στο πλαίσιο εφαρμογής και εκτέλεσης του προγράμματος, υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των ωφελουμένων στον τόπο παροχής εργασίας.

10.15 Με τη λήξη του προγράμματος:

i. οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του ν. 4152/2013 και

ii. δεν απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε7-Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τους Επιβλέποντες Φορείς.

10.16 Στην περίπτωση που οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των Επιβλεπόντων Φορέων τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντα Φορέα, βάσει της ηλεκτρονικής αίτησής τους ή άλλης επιλογής τους, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Φορέα. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που Ωφελούμενος για λόγους υγείας πρέπει να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση. Με την ίδια ή όμοια απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με τη μοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των Ωφελουμένων σε Επιβλέποντες Φορείς μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης.

10.17 Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής από τον επιβλέποντα φορέα ή την Υπηρεσία Τοποθέτησης επιλαμβανόμενο αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελίας, ή αιτήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τοποθέτησης, ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, η τοποθέτηση ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Επιβλέποντα Φορέα και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ. Για τυχόν διαφορές που αφορούν θέματα αμφισβήτησης των τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής από τον επιβλέποντα φορέα ή την Υπηρεσία Τοποθέτησης επιλαμβανόμενο αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελίας, ή αιτήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης, ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Επιβλέποντα Φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ και το ΑΣΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, η αρμόδια Υπηρεσία του Επιβλέποντα Φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/ Β/22-02-2016) ΚΥΑ και της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης (Νο 3/2016 και Νο 4/2016).

β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντα φορέα, όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία των ωφελούμενων:

• Ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα

• Α.Φ.Μ.

• Α.Μ.Κ.Α.

• Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

• Χρονολογία γεννήσεως

• Ημερομηνία αναγγελίας τοποθέτησης

• Αριθμούς καταθετικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο

• Αριθμούς ημερών ασφάλισης

• Καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής

• Καθαρές μηνιαίες αμοιβές

• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων-ασφαλισμένων

• Μηνιαίες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές

• Συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και επιβλέποντα φορέα).

γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή οπτικού (CD) ή μαγνητικού (δισκέτα) μέσου αποθήκευσης αρχείων,

δ) λογαριασμό IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του εμπλεκόμενου επιβλέποντα φορέα,

ε) λογαριασμό ΙΒΑΝ τράπεζας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή των τομέων του ΕΤΑΑ στην περίπτωση που ο εμπλεκόμενος φορέας είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης.

Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων ή λογαριασμό ΙΒΑΝ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή των τομέων του ΕΤΑΑ στην περίπτωση που ο εμπλεκόμενος επιβλέπων φορέας είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης, με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και επιβλεπόντων φορέων). Επισημαίνεται ότι, για την πίστωση των ασφαλιστικών εισφορών στους Επιβλέποντες Φορείς, απαιτείται υποχρεωτικά οι Επιβλέποντες Φορείς ή οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης να δηλώνουν τον ΑΦΜ τους στα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων φορέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των μηνιαίων ηλεκτρονικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ). Η υποχρέωση υποβολής των (ΑΠΔ) από τους επιβλέποντες φορείς της Κεντρικής Διοίκησης παραμένει.

Σε περίπτωση που η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ μήνα αναφοράς) υποβληθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε θα εγκρίνεται η πληρωμή με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης μόνο για τις καθαρές αποδοχές των ωφελούμενων. Στην ανωτέρω περίπτωση η έγκριση της πληρωμής με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών θα λαμβάνει χώρα αμέσως μετά και την υποβολή της ΑΠΔ από τον Επιβλέποντα Φορέα.

Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του προγράμματος, σημειώνεται ότι θα τηρούνται παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελουμένων, υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους υπεύθυνους προϊσταμένους τους στον Επιβλέποντα Φορέα. Στις περιπτώσεις που ο Επιβλέπων Φορέας δεν συστεγάζεται με την Υπηρεσία τοποθέτησης, αντίγραφο του παρουσιολογίου θα τηρείται στην Υπηρεσία τοποθέτησης.

Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης όπως περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο γίνεται είτε από τον Επιβλέποντα Φορέα είτε από την Υπηρεσία Τοποθέτησης, ενημερώνοντας σχετικά τα αρμόδια ΚΠΑ2.

Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε την υποχρέωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) άμεσης ενημέρωσης των Επιβλεπόντων Φορέων ή των Υπηρεσιών Τοποθέτησης κάθε Δημόσιας Πρόσκλησης, για τις παρακάτω ενέργειες, προκειμένου οι πληρωμές των ωφελουμένων στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα να διενεργούνται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 να ενημερώσουν άμεσα τους Επιβλέποντες Φορείς ή τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης τα εξής:

1. Το πρώτο πενθήμερο εκάστου επόμενου μήνα είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αρμόδια ΚΠΑ2.

2. Τα ΚΠΑ2 εντός πενθημέρου από την παραλαβή τους (έως και την 10η του μήνα) είναι υποχρεωμένα να δημιουργούν τις λίστες πληρωμών τόσο για την καταβολή των αποδοχών στους ωφελούμενους όσο και για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Επιβλέποντες Φορείς.

3. Οι πιστώσεις θα γίνονται από την αρμόδια Δ/νση Μηχανογράφησης την 15η και την 26η εκάστου επόμενου μήνα.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Β. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ».

Οδηγίες καταχώρησης - Υποστήριξη. Σας γνωρίζουμε ότι:

α) στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ-κατά την λειτουργία Εισαγωγή εντύπου- εμπεριέχονται, σε σχετικό αρχείο με ονομασία «Οδηγίες», αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων ΟΑΕΔ

β) για θέματα υποστήριξης κατά την καταχώρηση του εντύπου Ε3.1, οι επιβλέποντες φορείς μπορούν να απευθύνονται στις ομάδες υποστήριξης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Help Desk) στα εξής τηλέφωνα επικοινωνίας ΟΑΕΔ: i. τεχνική υποστήριξη: 2109989102 (τηλεφωνικό κέντρο)-Δ/νση Μηχανογράφησης, ii. επιχειρησιακή υποστήριξη: 210¬9989114, -115, -148 Δ/νση Απασχόλησης

Α. Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων ΟΑΕΔ : Το έντυπο Ε3.1-«Αναγγελία έναρξης/ μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα», υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελούμενου και πάντως πριν την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Σ ΕΠΕ-Ο ΑΕΔ-ΙΚΑ / ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [αρθ.4, παρ. β, στ.ίί) της υπ' αριθμ. 29502/85/01.09.2014 ΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2390/Β'/08.09.2014)]. Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ωφελούμενου πριν τη λήξη αυτού, για οποιοδήποτε λόγο, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει το γεγονός της μεταβολής, ηλεκτρονικά, εντός οκτώ (8) ημερών.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3.1 και μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών χωρίς επιβολή κυρώσεων [αρθ.4, παρ. στ, της υπ' αριθμ. 29502/85/01.09.2014 ΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2390/Β'/08.09.2014)].

Επιπλέον, σύμφωνα με αρθ.8 της υπ' αριθμ. 29502/85/01.09.2014 ΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2390/Β'/08.09.2014), «οι κείμενες διατάξεις για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς και για τα όργανα_επιβολής αυτών ισχύουν αναλόγως και για την διαδικασία ηλεκτρονικήςυποβολής, πλην των περιπτώσεων των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4».

Β. Πρόσβαση οτο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»:

Η ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται στην διεύθυνση: https:/ / eservices.yeka.gr/.

Σχετικοί σύνδεσμοι διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στην διαδικτυακή πύλη ΟΑΕΔ. Η είσοδος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επιτυγχάνεται με καταχώρηση των κωδικών πρόσβασης του Φορέα που ισχύουν για το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σύμφωνα με την με αρ.37917/122/25.08.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΧΟ465Θ1Ω-Θ5Ω) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ολοκληρώθηκε (εν μέρει) ο ηλεκτρονικός συγχρονισμός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και από την Τέταρτη 02-09-2015, καθίσταται εφικτή η πρόσβαση και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Εργοδοτών που τους έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περισσότερα από ένα ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη)

2) Εργοδοτών που είχαν απογραφεί, αρχικά, στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με λάθος ΑΦΜ και στη συνέχεια, παρόλο που είχε πραγματοποιηθεί σχετική διόρθωση του ΑΦΜ στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν καθίστατο εφικτή η πρόσβαση και ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικού συγχρονισμού των δύο Συστημάτων.

Οι εργοδότες που ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις από την Τέταρτη 02-09-2015 θα έχουν, προαιρετικά, τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» τα έντυπα του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 29502/85/01-09-2014 ΥΑ, ισχυουσών των καθοριζόμενων από τις σχετικές διατάξεις προθεσμιών, ενώ από την Πέμπτη 01-10-2015 θα εφαρμόζεται πλέον υποχρεωτικά και γι' αυτούς η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Τονίζεται ότι η διαδικασία κατάθεσης των σχετικών εντύπων του άρθρου 2 με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν τη χειρόγραφη υποβολή, συνεχίζεται μέχρι τον πλήρη ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για τις εξής περιπτώσεις:

α) εργοδοτών που έχουν απογραφεί χωρίς ΑΦΜ στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (όπως συμβαίνει με τους διαχειριστές πολυκατοικιών).

β) εργοδοτών που δεν έχουν την υποχρέωση απογραφής στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λόγω του ότι απασχολούν εργαζόμενους που δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. εργάτες γης) και

γ) εργοδοτών που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου).

Γ. Εισαγωγή αναγγελίας έναρξης/ μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου. 

Στην επιλογή «Ειδικά έντυπα»/«Αναγγείες Κοινωφελούς Εργασίας» στο κύριο μενού, επιλέγεται «Εισαγωγή».

Στην εμφανιζόμενη οθόνη συμπληρώνονται υποχρεωτικά:

ί.«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» με επιλογή του Παραρτήματος απασχόλησης του ωφελούμενου (Εδρα ή Παράρτημα Εργοδότη/Φορέα )

ii. «ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» με επιλογή «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

iii. «ΑΦΜ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ» με συμπλήρωση του ΑΦΜ Εργαζόμενου*

Δ. Συμπλήρωση φόρμας εντύπου Ε3.1 Αναγγελία έναρξης απασχόλησης ωφελούμενου κοινωφελούς εργασίας. Κατά την καταχώρηση των στοιχείων του εντύπου Ε3.1 συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία:

i. «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ»: Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος απασχόλησης του ωφελούμενου.
ii. «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ»: Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία ΣΕΠΕ στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος απασχόλησης του ωφελούμενου
iii. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»: Επιλέγεται από λίστα το σχετικό πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγεται το "Δημόσια Πρόσκληση Νο5/2015".

Ενότητα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Εμφανίζονται, με αυτόματη προσυμπλήρωση, τα στοιχεία του εργοδότη, όπως έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μέσω της διασύνδεσης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Ενότητα Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (αφορά στα στοιχεία Επιβλέποντα Φορέα) .

«Κ.Α.Δ.-ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)»: Συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας του Φορέα όπως έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (από το TAXIS) με εισαγωγή μόνο των τεσσάρων πρώτων ψηφίων του ως άνω Κ.Α.Δ..

Ενότητα Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (αφορά στα στοιχεία Υπηρεσίας τοποθέτησης του επιβλέποντα φορέα).

«Κ.Α.Δ.»: Συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας του Φορέα όπως έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (από το TAXIS) για έδρα/ παράρτημα, με εισαγωγή των τεσσάρων πρώτων ψηφίων του ως άνω ΚΑΔ.

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», «ΔΗΜΟΣ», «ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» : Επιλέγονται από τη λίστα τα σχετικά στοιχεία δ/νσης όπου βρίσκεται το παράρτημα, σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη)

Ενότητα Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

«ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ», «ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ», «ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ»: Συμπληρώνονται τα ανωτέρω στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. «ΦΥΛΟ», «ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ», «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», «ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ», «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»: Επιλέγονται από σχετική λίστα. Πεδίο «Υπηκοότητα»: ελληνική για έλληνες πολίτες, αλβανική για ομογενείς από Αλβανία, τουρκική για ομογενείς από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο. Πεδίο «Εκπαιδευτικό επίπεδο»: συμπληρώνεται βάσει του τίτλου σπουδών που κατέχει ο ωφελούμενος και όχι βάσει της ειδικότητας που έχει επιλέξει στην Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2015.
«ΤΥΠΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ», «ΑΡΙΘΜΟΣ»: Επιλέγεται από σχετική λίστα και συμπληρώνεται ο αριθμός του. Συγκεκριμένα: i. ΑΔΤ ή διαβατήριο: για Έλληνες πολίτες , ii. Διαβατήριο: για πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (δύναται επίσης να καταχωρηθεί η βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. ή το Δελτίο μόνιμης διαμονής πολιτών Ε.Ε), iii Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (ΕΔΤΟ) ή / και Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) : για Ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία1 χώρες τέως Ε.Σ.Σ.Δ.2 , «Α.Φ.Μ.»: ελέγχεται ο ήδη καταχωρηθείς ΑΦΜ Εργαζομένου. «Α.Μ.Κ.Α.»: Συμπληρώνεται με προσοχή*

Ενότητα Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ», «ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κατά την πρώτη ημέρα πρόσληψης)», «ΏΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ και ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», «ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ», «ΏΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ- ΔΙΑΚΟΠΗΣ», «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ», «ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΤΗ», «ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ», «ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ», «ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ», «ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ Ο.Α.Ε.Δ.», «ΑΝ ΝΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»: Συμπληρώνονται ή επιλέγονται από λίστα τα σχετικά στοιχεία.

Πεδίο «Ειδικότητα Δημόσιας Πρόσκλησης»: από τη σχετική λίστα επιλέγεται η ειδικότητα, όπως αυτή αναγράφεται στο παράρτημα της δημόσιας πρόσκλησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας

Πεδίο «Ειδικότητα»: από τη σχετική λίστα με το ακόλουθο φίλτρο αναζήτησης: 4 πρώτα ψηφία του κωδικού που χρησιμοποιείται στην ΑΠΔ ή μέρος του λεκτικού και * (σύμβολο αστεράκι), εμφανίζονται οι πλησιέστερες τιμές που αφορούν στην περιγραφή της ειδικότητας και επιλέγεται η κατάλληλη

Πεδίο «Σύνολο μεικτών αποδοχών»: στους ωφελούμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 586,08€, στους δε κάτω των 25 ετών, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 510,95€ με την προσαρμογή όπου απαιτείται αναλόγως των ασφαλιστικών πακέτων κάλυψης π.χ. 105, 106 ή των τομέων του ΕΤΑΑ π.χ. ΤΣΜΕΔΕ κλπ.

Πεδίο «Ωρομίσθιο»: υπολογίζεται ως εξής: μηνιαίες μεικτές αποδοχές 25(ημέρες ασφάλισης) χ 6(ημέρες) 40(ώρες)
[(586,08/25)*6]/40=3,52 € και (510,95/25)*6]/40=3,07 €]

«ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)»: Επιλέγεται υποχρεωτικά η τιμή: «Ορισμένου χρόνου» και συμπληρώνονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σύμβασης.
«ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)» : Επιλέγεται υποχρεωτικά η τιμή : «Πλήρης»
«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ»: Επιλέγεται υποχρεωτικά η τιμή : «Ναι»
«Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»: επιλέγεται η τιμή «Ναι» στην περίπτωση μεταβολής απασχόλησης ωφελούμενου
«Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΛΟΓΙΣΤΗΣ, Ο ΒΕΒΑΙΩΝ» : «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΙΔΙΟΤΗΤΑ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», «Α.Φ.Μ.»: Συμπληρώνονται με τα σχετικά στοιχεία
«Ο Υπεύθυνος Εργοδότης / Νόμιμος Εκπρόσωπος»
«Δώστε Α.Φ.Μ. για έλεγχο στοιχείων και αποθήκευση» : Συμπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου και με το πλήκτρο «Έλεγχος» συμπληρώνονται αυτόματα τα σχετικά στοιχεία.
Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης όλων των στοιχείων του εντύπου, ιδίως δε των κρίσιμων στοιχείων του ωφελούμενου (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αυτού), καθώς αποτελούν κύριες παραμέτρους τόσο για την υποβολή της πρόσληψης όσο και για τις μετέπειτα διαδικασίες (αποπληρωμή προγράμματος κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι στο έντυπο Ε3.1 δεν απαιτείται η υπογραφή του ωφελούμενου και δεν απαιτείται, για την ολοκλήρωση της υποβολής, η επισύναψη υπογεγραμμένου, από τον ωφελούμενο, του εντύπου της πρόσληψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την οριστική υποβολή απαιτείται επανέλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων δεδομένου ότι, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή:

α) η ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία όλων των εντύπων αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου

β) δεν προβλέπεται διαδικασία που αφορά στην ηλεκτρονική διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων ή ακύρωση οριστικής υποβολής

Στην περίπτωση της ολοκλήρωσης του 5μηνου διαστήματος απασχόλησης η σχέση λύεται αυτοδίκαια και δεν απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή σχετικού εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
_____________________

1 Για τους ομογενείς από Τουρκία (Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο, Τένεδο) επισημαίνονται τα εξής: Για κατόχους Αδειών Παραμονής ή Δελτίων Ταυτότητας Αλλοδαπού, που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της με αριθμό 4000/3/84713-01-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 53/Β'/16 Ιανουαρίου 2014), σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 12 ισχύουν τα παρακάτω:
α. Οι Άδειες Παραμονής Αλλοδαπού ή τα Δελτία Ταυτότητας Αλλοδαπού, που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (4000/3/84 /13-01-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 53/Β /16 Ιανουαρίου 2014), διατηρούν την ισχύ τους έως την ημερομηνία λήξης τους και ανανεώνονται με την αντικατάσταση τους με Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας Κ.Υ.Α..
β. Εκκρεμή αιτήματα για τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας Παραμονής ή Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού εξετάζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Κ.Υ.Α. με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπονταν στο χρόνο υποβολής της αίτησης.

2 Ομογενείς που προέρχονται από χώρες τέως Ε.Σ.Σ.Δ, έχουν το δικαίωμα απόκτησης ΕΔΤΟ είτε Ελληνικής ιθαγένειας βάσει του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000 και κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών Κ.Υ.Α.
Πηγή: Taxheaven