Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ. 24730/28.6.2016 Σχετικά με πρόσβαση ανασφαλίστων πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ. 24730/28.6.2016 Σχετικά με πρόσβαση ανασφαλίστων πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ. 24730

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.gr
Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση: Φαρμάκου
Τμήμα σχεδιασμού και παρακολούθησης χορήγησης φαρμάκων

Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου
Τηλ.: 2108110674
Τηλεομοιότυπος: 2108110544
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
E-mail: d6.t1@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με πρόσβαση ανασφαλίστων πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας»

Σχετικά:

1. Άρθρο 33 του Νόμου 4368/2016, «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Υπουργική Απόφαση Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4.4.2016 (ΦΕΚ 908/Β/04-04-2016), «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

3. έγγραφο μας υπ' αριθμ. 13821/18.4.2016 (ΑΔΑ: 7ΦΝΙΟΞ7Μ-Ν3Δ) με σχετικές οδηγίες.

4. έγγραφο υπ' αριθμ. Α3γ/γ.π. οικ. 39364/31.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΕ1Α465ΦΥΟ- 6ΦΝ) του Υπουργείου Υγείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω διατάξεων και οδηγιών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σάς επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Οι ανασφάλιστοι που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής ή Κ.Υ.Π.Α. δικαιούνται παροχή φαρμάκων με τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στην Κ.Υ.Α (σχετικό 2), ενώ εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή μόνο οι δικαιούχοι των παρ. 2, 8 και 9 του άρθρου 6 αυτής. Φάρμακα υψηλού κόστους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4368/2016, παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ. Επίσης δίδεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των απαραίτητων φαρμάκων μέσα από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ με τη χρήση του ΑΜΚΑ και μόνον.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 της Κ.Υ.Α., οι υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας εξετάζουν τις αιτήσεις για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη που κατατίθεται από τους δικαιούχους της παρ. 2Β και 8 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. (σχετικό 2) και εκδίδουν για τους ανωτέρω αποφάσεις παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.

Είναι λογικό ότι πρέπει να μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και τα πληροφοριακά συστήματα να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα. Για το λόγο αυτό, μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απαλλαγής από τη συμμετοχή και μέχρι τις 15 Ιουλίου 2016 (αντί για την 1η Ιουνίου που είχε αρχικώς ορισθεί), για τους ανωτέρω ασφαλισμένους ισχύουν, αναφορικά με τις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή, οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους, κατά τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432/28.6.2014 (Β' 1753). Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή τους καθορίζεται αποκλειστικά με βάση την αναγραφόμενη διάγνωση.

Θέματα μητρώου ανασφαλίστων - οικονομικά αδυνάμων πολιτών με ΑΜΚΑ ή Κ.Υ.Π.Α., συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη και λοιπών ηλεκτρονικών εφαρμογών καταγραφής δικαιούχων γίνονται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία και διαχειρίζεται την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 08 Ιουνίου 2016 εφαρμόστηκαν στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης οι διατάξεις του ν.4368/2016 για τους ανασφάλιστους πολίτες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η ασφαλιστική κάλυψη των εν λόγω ασθενών θα καθορίζεται από το σύστημα ΑΤΛΑΣ. Με την εισαγωγή του ΑΜΚΑ στην καταχώρηση της επίσκεψης, το σύστημα ΑΤΛΑΣ επιστρέφει για τις περιπτώσεις αυτές τον φορέα «Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016».

Ο φορέας «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» θα μετονομαστεί σε «Ταμείο Πρόνοιας - Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016» και θα παραμείνει ενεργός για ένα μεταβατικό στάδιο για όσους δικαιούχους Πρόνοιας έχουν βιβλιάριο Πρόνοιας σε ισχύ. Η συνταγογράφηση για τον φορέα αυτόν θα γίνεται με ποσοστό συμμετοχής 0%, ενώ η εκτέλεση θα γίνεται σε όλα τα φαρμακεία.

Τέλος, ο φορέας «Δικαιούχοι φαρμακευτικής περίθαλψης του Ν.4270/2014» καταργείται, ωστόσο οι συνταγές που έχουν ήδη καταχωρηθεί με τον φορέα αυτόν θα εκτελούνται ηλεκτρονικά σε όλα τα φαρμακεία.

Κατά τα λοιπά ισχύει το ανωτέρω σχετικό (3) έγγραφο μας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου ΠειραιώςΠηγή: Taxheaven