Αριθμ. πρωτ.: οικ. 21489/ 27.6.2016 Παρακολούθηση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4368/2016 και του άρθρου 167 του ν.4099/2012

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 21489/ 27.6.2016 Παρακολούθηση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4368/2016 και του άρθρου 167 του ν.4099/2012

Αθήνα, 27.6.2016
Αριθμ. Πρωτ.: οικ.21489
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α)
Δ/νση Προσωπικού Τ.Α
Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α
Υπεύθ. Ενημέρωσης: Β. Νασίου
τηλ.213136 4328

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
Fax: 213 136 4383
e-mail : gramatia@ypes.gr
http://www.ypes.gr

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4368/2016 και του άρθρου 167 του ν.4099/2012

Η παρακολούθηση της εφαρμογής των εν θέματι διατάξεων θα πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία μας μέσω των στοιχείων που υποχρεούνται να καταχωρούν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής Μητρώο), σύμφωνα με τις σχετικώς ισχύουσες οδηγίες και εγκυκλίους.

Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει των αρμοδιοτήτων μας που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4305/20141, οι πιστοποιημένοι «Διευθυντές Προσωπικού» των φορέων θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ορθή και πλήρη καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο Μητρώο, και ειδικότερα για την τήρηση των κάτωθι οδηγιών:

1. Παρακολούθηση εφαρμογής άρθρου 7 ν.4368/2016 : Διορισμοί / προσλήψεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγοριών ΥΕ / ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 9/8402/16.3.2016 εγκυκλίου μας και για τη γνωστοποίηση στην υπηρεσία μας της ανάληψης υπηρεσίας από τα άτομα κατηγορίας ΥΕ / ΔΕ που προσλαμβάνονται / διορίζονται δυνάμει του άρθρου 7 του ν.4368/2016, μέσω των στοιχείων που καταχωρούνται στο Μητρώο από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς, επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Για την εισαγωγή στην εφαρμογή του Μητρώου του προσωπικού που προσλαμβάνεται / διορίζεται δυνάμει των εν λόγω διατάξεων θα πρέπει να επιλεχθεί από τους φορείς στο πεδίο «Απόφαση Κατανομής», η επιλογή «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΑ ΑΡ. 7 Ν.4368/2016/1» και να «ολοκληρωθεί η πρόσληψη» στην εφαρμογή, αμέσως μετά την ανάληψη υπηρεσίας από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους (βλ. εγχειρίδιο εφαρμογής Μητρώου, ενότητα 3.4, σελ. 24).

Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των προσλήψεων, θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της καρτέλας του υπαλλήλου (Ταυτότητα, Σχέση με Δ.Δ, Εκπαίδευση). Οι φορείς που έχουν ήδη καταχωρήσει στην εφαρμογή ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία θα πρέπει να προβούν άμεσα σε αποκατάσταση των σχετικών ελλείψεων / λαθών.

2. Παρακολούθηση εφαρμογής άρθρου 167 ν.4099/2012, όπως ισχύει : Παράταση / σύναψη ατομικών συμβάσεων που αφορούν στην καθαριότητα των κτιρίων και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ

Τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα που παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο της παράτασης / σύναψης ατομικής σύμβασης δυνάμει του άρθρου 167 του ν.4099/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα πρέπει να φέρει στην εφαρμογή του Μητρώου στο πεδίο ««Εγκριτική Απόφαση», μία από τις κάτωθι επιλογές, ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης του:

1.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡ

167

Ν.4099/2012 -

20

Μήνες -

 

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

2.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡ

167

Ν.4099/2012 -

20

Μήνες -

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

3.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡ

167

Ν.4099/2012 -

20

Μήνες -

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ Κ.Α.Π.


Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης κάθε απασχολούμενου θα πρέπει να καταχωρηθεί στα στοιχεία της απογραφής του, σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα και αντικατοπτρίζοντας κατά περίπτωση την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης της σύμβασης, προς απεικόνιση της ημερομηνίας έναρξης της παράτασης της, αλλά αρκεί η μεταβολή της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης, για την αποτύπωση εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

Στην προαναφερθείσα επιλογή του πεδίου της εγκριτικής απόφασης αναφέρεται ως διάρκεια «20 μήνες», καθότι πρόκειται για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να προκύψει από τις εν λόγω διατάξεις (από 11-5-2015, θέση σε ισχύ του ν.4325/2015 και μέχρι 31-12-2016), χωρίς ωστόσο αυτό να είναι δεσμευτικό για το διάστημα που μπορεί να προκύψει από τις ημερομηνίες έναρξης / λήξης των σχετικών συμβάσεων.

Ενόψει των ανωτέρω, οι φορείς θα πρέπει να προβούν σε επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Το Υπουργείο / Έγγραφα» (http://www.ypes.gr/el/Ministrv/eggrafa/).

1 Οι οποίες συνίστανται στη διασφάλιση της έγκαιρης καταχώρησης αξιόπιστων στοιχείων από τους ΟΤΑ στο Μητρώο, της συνεχούς επικαιροποίησής τους καθώς και της πιστής τήρησης των σχετικών οδηγιών και εγκυκλίωνΗ Γενική Διευθύντρια
Βίκυ Γιαβή
Πηγή: Taxheaven