Αριθμ. 2/54821/0004/ 13.6.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147309 ΕΞ 2014/ 6.11.2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κ

Αριθμ. 2/54821/0004/ 13.6.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147309 ΕΞ 2014/ 6.11.2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κ

Αριθμ. 2/54821/0004

(ΦΕΚ Β' 1911/27-06-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α'/174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»,
β) της υποπερ. β.i) της περ. 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α'/94), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ..[...].. και άλλες διατάξεις» (Α/143),
γ) του Π.Δ. 111/2014 (Α'/178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α'/98),
ε) της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α'81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Την αριθ.πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/6.11.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό» (Β'/3013).

3. Την αριθ. 2/71765/0004/10.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ Σ.Δ.Ο.Ε.) που μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών» (Β'/2455 και ΑΔΑ: 7ΠΜΘΗ-30Ν).

4. α) Την αριθ. 274/27.10.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ο Γεώργιος Κορφιάτης, υπάλληλος με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μετατάχθηκε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με μεταφορά της οργανικής του θέσης.
β) Την αριθ. ΔΔΑΔ Β 1080400ΕΞ/12.6.2015 απόφαση του Υπουργού και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών με θέμα «Επαναφορά προσωπικού που υπηρετούσε στο Υπουργείο Οικονομικών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 14, 17 καί 21 του Ν. 4325/2015 (Α'/47), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις» (Β'/1199).

5. Την αριθ. 2/51800/0004/3.6.2016 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού που έχουν κατανεμηθεί σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β'/1668).

6. Το αριθ. Μ.ΑΔ.Κ.Α 0005289 ΕΞ 2016/30.3.2016 έγγραφο της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών.

7. Την ανάγκη ανακατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. και των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό, με σκοπό την ορθολογική κατανομή θέσεων προσωπικού σε οργανικές μονάδες, σύμφωνα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και τις συντελεσθείσες υπηρεσιακές μεταβολές.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/6.11.2014 (Β'/3013) απόφαση «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό» (Β'/3013) ως εξής:

Α. Αντικαθιστούμε το συναρτημένο στην παρ. 1α) πίνακα του διατακτικού της ανωτέρω απόφασης ως εξής:Στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής κατανέμονται πέραν των ως άνω αναφερόμενων θέσεων και πέντε (5) προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που συστάθηκαν με την αριθ. 2/14761/0004/18.2.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Γ' 148), καθώς και δύο (2) προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ ειδικότητας Δημοσιονομικών που συστάθηκαν με την αριθ. 2/21060/0004/30.3.3015 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 505). 

  

Β. Αντικαθιστούμε το συναρτημένο στην παρ. 1β) πίνακα του διατακτικού της ανωτέρω απόφασης ως εξής:Γ. Προσθέτουμε περίπτωση γ) παράγραφο 1 του διατακτικού της ανωτέρω απόφασης και κατανέμουμε σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, πλην ΓΓΔΕ, τις προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας Καθαριστριών και Επιμελητών που συστάθηκαν με την αριθ ΔΔΑΔ Β 1080400ΕΞ/12.6.2015 (Β 1199) απόφαση του Υπουργού και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών, σύμφωνα με τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στις ειδικότητες αυτές, ως εξής:Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

Πηγή: Taxheaven