Αρ . πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1097525 ΕΞ 2016/ 27.6.2016 Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων, στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Αρ . πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1097525 ΕΞ 2016/ 27.6.2016 Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων, στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016
Αρ . πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1097525 ΕΞ2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-33.75.195
Fax: 210-32.32.815
E-mail: k.papakosta@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων, στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 84 και 87 του ν.3528/2007 (Α'26), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 26 και 38 παρ. 7 του ν.4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του στοιχείου 2 της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4, της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 (Α'33).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

6. Την αρ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ/20.01.2016) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

7. Τις κενές θέσεις των Προϊσταμένων Τμημάτων, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους, ως Αναπληρωτές Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, ως ακολούθως:

1. Την υπάλληλο Πασσά Τριάδα (Α.Μ.Υ. 265983) του Αναστασίου του κλάδου ΠΕ/Α Οικονομικών Επιθεωρητών, ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α'-Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, όπου και υπηρετεί.

2. Την υπάλληλο Ρούσκα Ζωή (Α.Μ.Υ. 398511) του Ιωάννη του κλάδου ΠΕ/Α Οικονομικών Επιθεωρητών, ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Β'-Υλοποίησης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, όπου και υπηρετεί.

3. Την υπάλληλο Παυλοπούλου Αικατερίνη (Α.Μ.Υ. 438069) του Αθανασίου του κλάδου ΠΕ/Α Οικονομικών Επιθεωρητών, ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'-Αξιολόγησης και Παρακολούθησης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, όπου και υπηρετεί.

4. Την υπάλληλο Ξενοκράτη Αναστασία (Α.Μ.Υ. 294975) του Βασιλείου του κλάδου ΠΕ/Α Οικονομικών Επιθεωρητών, ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δ'-Εσωτερικού Ελέγχου με έδρα την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, όπου και υπηρετεί.

Β. Η κατ' ανάθεση άσκηση καθηκόντων των αναφερόμενων λήγει αυτοδίκαια με την πλήρωση των εν λόγω θέσεων βάσει των κείμενων διατάξεων.

Γ. Η εν λόγω απόφαση να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στους αναφερόμενους υπαλλήλους και να γίνει άμεσα εκτελεστή με την υποχρέωσή τους να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας σχετικό πρωτόκολλο ανάληψης καθηκόντων.   
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Πηγή: Taxheaven