Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 18/28.6.2016 Περί νομικής προστασίας και δικαιώματος αποζημίωσης υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 18/28.6.2016 Περί νομικής προστασίας και δικαιώματος αποζημίωσης υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-5215472,295,471
FAX : 210-5223312
E-mail : diefpros@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ.: 18

ΘΕΜΑ: «Περί νομικής προστασίας και δικαιώματος αποζημίωσης υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Σχετικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α) Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 2/2016 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρέχεται νομική προστασία από ασφαλιστικούς οργανισμούς, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου τους, προς υπαλλήλους αυτών, που ενήργησαν προς το συμφέρον της υπηρεσίας και στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, σε δίκες ενώπιον ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, κατ' εφαρμογή της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.2556/1997, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν.3846/2010.

Από την εν λόγω γνωμοδότηση προκύπτει, καταρχάς, ότι, συντρεχουσών των προϋποθέσεων εφαρμογής της προαναφερόμενης διάταξης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι επί πάγια αντιμισθία δικηγόροι του, καθώς και οι υπάλληλοι του Ιδρύματος απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης γραμματίου προκαταβολής των κατ' άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν.4194/2013 εισφορών.

Επιπλέον, για την υπεράσπιση ενώπιον ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων των ως άνω υπαλλήλων του Ιδρύματος, δεν οφείλεται, είτε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε από τους ίδιους του υπαλλήλους, ειδική δικηγορική αμοιβή, όταν τη νομική κάλυψη αναλαμβάνουν εκπρόσωποι της νομικής υπηρεσίας του Ιδρύματος, άλλως δικηγόροι, που συνδέονται με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ωστόσο, όταν δεν υφίσταται νομική υπηρεσία ή η υφιστάμενη αδυνατεί να εκπροσωπήσει τους υπαλλήλους, η υπεράσπιση των τελευταίων δύναται να ανατεθεί σε δικηγόρο μη συνδεόμενο με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σ' αυτή την περίπτωση, οφείλεται από το Ίδρυμα ειδική δικηγορική αμοιβή, το ύψος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της οποίας ρυθμίζονται ειδικώς από τα δύο τελευταία εδάφια της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.2556/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν. 3846/2010.

Β) Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 15 του άρθρου 17 του Ν.3996/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν.4144/2013 και το άρθρο 106 του Ν.4387/2016, σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των οποίων η κινητή περιουσία ζημιώνεται ή καταστρέφεται ολοσχερώς ή εν μέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτών, δικαιούνται αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο. Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή υπέστη φθορές ήταν ασφαλισμένο, αξίωση αποζημίωσης κατά του Δημοσίου υπάρχει μόνο για το επιπλέον της ασφαλιστικής αποζημίωσης ποσό. Υποκατάσταση δε της ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας στα δικαιώματα του ασφαλισμένου για το καταβληθέν ποσό του ασφαλίσματος αποκλείεται.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την εφαρμογή των προαναφερθέντων και την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ευθύνη Διευθυντών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Πηγή: Taxheaven