Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1098087 ΕΞ 2016/28.6.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την σύνταξη μελέτης για τις τεχνικές ελέγχου, «της αρχής των αναλογιών»

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1098087 ΕΞ 2016/28.6.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την σύνταξη μελέτης για τις τεχνικές ελέγχου, «της αρχής των αναλογιών»

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1098087ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Νικ. Τσόλκας
Τηλέφωνο: 210 3311291
FAX: 210 3230829

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την σύνταξη μελέτης για τις τεχνικές ελέγχου, «της αρχής των αναλογιών» και «της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

δ) Του άρθρου 28 του ν. 4172/2013 (Α'167) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του ν. 4174/2013 (Α'170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

ε) Της αριθ. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/10.5.2013 (Β1136) «Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων».

στ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ζ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, και ισχύει.

η) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ι) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τα από 13 και 15 /6/2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

3. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Την ανάγκη σύνταξης μελέτης για τον ορισμό, το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου για τον έμμεσο προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας, για τη σύνταξη μελέτης που αφορά στον ορισμό, στο περιεχόμενο και στον τρόπο εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου «της αρχής των αναλογιών» και «της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών», καθώς και για την κατάρτιση των αντίστοιχων σχεδίων αποφάσεων.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα και ορίζουμε ως Συντονιστή και μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους:

1) Άγγελο Κούρο, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Δ.Ε., ως Συντονιστή.

2) Ιωάννη Κατσίπη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. , ως μέλος.

3) Νικόλαο Μπρισκόλα, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ως μέλος.

4) Ματθαίο Χαπίδη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

5) Μαρία-Αγγελική Γκανούρη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος.

6) Μιχαήλ Ζελενίτσα, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σοφία Ντάσιου, υπάλληλο με βαθμό Β', ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

7) Ελένη Κονδύλη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

8) Αντώνιο Ντίνο, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος.

9) Χαρίδημο Σγουρό, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος.

10) Βρυσηίδα-Μαρία Τουζένη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, ως μέλος.

11) Δημήτριο Μπέλεση, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι: α) Η σύνταξη μελέτης που αφορά στον ορισμό, στο περιεχόμενο και στον τρόπο εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου: αα) της αρχής των αναλογιών και ββ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών» των περιπτώσεων α' και δ', αντίστοιχα, της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 (Α'170) «Φορολογικές διαδικασίεςκαι άλλες διατάξεις», και σε κάθε σχετικό θέμα με την εφαρμογή αυτών.

β) Η κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. για τον καθορισμό του ειδικότερου περιεχομένου των παραπάνω τεχνικών ελέγχου, του τρόπου εφαρμογής τους και κάθε άλλου σχετικού θέματος.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής.

ΣΤ. Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται μέχρι την 31/3/2017, ημερομηνία κατά την οποία θα υποβάλει την μελέτη και τα
προτεινόμενα σχέδια αποφάσεων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven