Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1098150 ΕΞ 2016/ 27.6.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629ΕΞ2015/28-12-2015 (ΑΔΑ:6ΘΨΨΗ- 207) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμ

Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1098150 ΕΞ 2016/ 27.6.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629ΕΞ2015/28-12-2015 (ΑΔΑ:6ΘΨΨΗ- 207) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016
Αρ.Πρωτ:Δ.ΟΡΓ.Β 1098150ΕΞ2016 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629ΕΞ2015/28-12-2015 (ΑΔΑ:6ΘΨΨΗ- 207) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
β) Του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α' 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύουν.
γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 -
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45 ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» .
ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
η) Των διατάξεων της παραγράφου Γ' «Συμφωνία δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως ισχύει.

2.Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629 ΕΞ 2015/28.12.2015 (ΑΔΑ:6ΘΨΨΗ-207) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)».

3. Το από 31/5/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της υπαπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ' και την παράγραφο Δ' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629 ΕΞ 2015/28.12.2015 (ΑΔΑ:6ΘΨΨΗ-207) απόφασης μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)», συμπληρώνουμε το έργο της Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών, παρατείνουμε την θητεία των Συντονιστών και των μελών αυτής, μέχρι 31-12-2016 και διαμορφώνουμε την προαναφερθείσα υποπερίπτωση αα' και την παράγραφο Δ', ως εξής:

«Γ. 2. α) Αναλυτικά το Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι: αα) Ο σχεδιασμός, η πιστοποίηση και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους, με την επικαιροποίηση και προσαρμογή των ήδη πιστοποιημένων φακέλων σχεδιασμού, καθώς και ο σχεδιασμός, η πιστοποίηση και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης τελωνειακών υπαλλήλων σε θέματα βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του κράτους».

«Δ. Η θητεία των Συντονιστών και των μελών της Ομάδας Εργασίας ορίζεται μέχρι 31-12-2016.»

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629 ΕΞ 2015/28.12.2015 (ΑΔΑ:6ΘΨΨΗ- 207) απόφασή μας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven