Αριθμ. 5433/ 72585/24.6.2016 Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

Αριθμ. 5433/ 72585/24.6.2016 Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

Αριθμ. 5433/ 72585/24.6.2016


Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

5433/72585/2016


ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3877/2010, «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’ 160), όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 16.
β) Του Ν. 1790/1988, «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 134).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
δ) Του Π.δ. 113/2010, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 194).
2. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (Β’ 2144).
3. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
4. Την αριθμ. 19/17-2-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.
5. Την αριθμ. 152/44968/12-4-2016 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.
6. Την αριθμ. 883/28879/17-3-2016 απόφαση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
7. Την αριθμ. 632/21-1-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 ευρώ για το τρέχον έτος και για καθένα από τα επόμενα έτη, η οποία για το έτος 2016 θα καλυφθεί από τον Κ.Λ. 67.01 του προϋπολογισμού του ΕΛ.ΓΑ. έτους 2016, για δε τη δαπάνη των επομένων ετών θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς για τα έτη αυτά, αποφασίζουμε:


1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ., που εγκρίθηκε με την αριθμ. 157502/27-7-2011 (Β’ 1668) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 176579/8-11-2011 (Β’ 2691) και 278/27958/8-3-2012 (Β’ 699) όμοιες αποφάσεις, ως εξής:

Η παρ. 1 του άρθρου 23, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους ασφαλισμένους, ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ ανά δικαιούχο αποζημίωσης που μπορεί να δοθεί συνολικά με βάση τους Κανονισμούς Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής και του Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α.».

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
 

Πηγή: Taxheaven